November 2010, številka 11-2 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Novosti pri imenovanju sodnih tolmačev, izvedencev in cenilcev
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni svet RS se je odločil, da predloga novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ne podpre. S sprejetim amandmajem k mnenju o zakonskem predlogu, ki so ga pripravili na podlagi mnenja pristojne komisije državnega sveta, so podporo zakonu zavrnili. VEČ

Člani komisije DZ za človekove pravice so sejo, na kateri so razpravljali o kandidaturi Branka Masleše za predsednika Vrhovnega sodišča RS, prekinili. Med sejo sta sicer tako predstavnik Sodnega sveta Miro Cerar kot začasna predsednica vrhovnega sodišča Alenka Jelenc Puklavec Maslešo ponovno podprla. VEČ

Skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom je za obravnavo v DZ pripravila predlog novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), s katero bi se ukinila možnost obstoja tihih družb v Sloveniji. VEČ

Zakon o malem delu (ZMD) (predlog) pred ponovnim glasovanjem v Državnem zboru RS s strani odbora za delo ni dobil podpore absolutne večine. VEČ

Pobudo za oceno ustavnosti novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki jo je skupina sindikatov iz pogajalske skupine pod vodstvom Janeza Posedija napovedala pred dnevi, je na ustavno sodišče vložila konfederacija Pergam. VEČ

Položaj, v katerem se je vlada znašla ob zamrznitvi plač javnim uslužbencem, je tako pravno zapleten, da s pravnega vidika zakonitega izhoda iz tega ni in lahko kaj reši le še sodišče, ocenjuje pravnica Polonca Končar. VEČ

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) (predlog) po vetu in pred vnovičnim glasovanjem v Državnem zboru RS s strani matičnega odbora za delo ni dobil potrebne absolutne podpore. VEČ

Generalna državna tožilka Barbara Brezigar je po sestanku s premierom Borutom Pahorjem in ministrom za pravosodje Alešem Zalarjem povedala, da na dodatna ministrova vprašanja glede vpogleda v spis zadeve Patria zaradi časovne stiske še ni odgovorila. Opozorila je, da ima enaka merila za vse nadzore ne glede na to, za katero zadevo ali tožilca gre. VEČ

Na podlagi ugotovitev v zvezi z brezplačniki je bila pravosodnemu ministru Alešu Zalarju in gospodarski ministrici Darji Radić podana pobuda za nadzor notarjev. VEČ

Pravosodni ministri Evropske unije so podprli pristop k vzpostavljanju evropskega preiskovalnega naloga in s tem prižgali zeleno luč za nadaljnje delo strokovnjakov. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že trikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi štirje drugi predpisi. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh osem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremembe in dopolnitve je doživel Pomorski zakonik (PZ), ki bo z novo vsebino začel veljati 20. novembra, novosti pa so namenjene uskladitvi s pravom Evropske unije in odpravljanju pomanjkljivosti, ki bi lahko povzročile škodljive posledice za varnost pomorskega prometa v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije. Novela dodaja novo II.a poglavje, ki se nanaša na hidrografsko dejavnost, potrebno za zagotavljanje varnosti plovbe in izvajanje obveznosti iz za Republiko Slovenijo zavezujočih mednarodnih konvencij. Določa tudi razloge, zaradi katerih Uprava Republike Slovenije za pomorstvo razveljavi ladijske listine in možnost izbirne gospodarske javne službe na področju vleke in pomorske pilotaže ter možnost vpisa trgovskih ladij v slovenski ladijski register ob hkratnem zagotavljanju visokega standarda varnosti ladij pod slovensko zastavo.

Spremenjen je bil Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki med poglavitnimi rešitvami opredeljuje povezane poravnalne sisteme, njihova pravila in udeležence, dotika se tudi vprašanja nepreklicnosti nalogov za poravnavo, veljavnosti nalogov v primeru insolventnosti ter omogoča večjo preglednost glede izrečenih ukrepov nadzora. Veljati začne 20.11.2010.

Tudi Zakon o upravnih taksah (ZUT) je bil spremenjen, predvsem z namenom izboljšanja postopka plačevanja upravnih taks ter zagotovitve varnosti v postopkih plačevanja le-teh, pa tudi zaradi ustreznejše in popolnejše določitve upravnih taks v okviru taksne tarife. Tudi ta zakon začne v spremenjeni obliki veljati 20. novembra in po novem določa, da organ obvesti taksnega zavezanca o višini takse, ko nastane taksna obveznost in sicer tako, da mu pošlje plačilni nalog, s katerim nastane dolžnost plačila takse v 15 dneh. Črtane so določbe glede določanja takse za prepise dokumentov, saj se zaradi razvite informacijske tehnologije ne more pričakovati, da bi se dokumente npr. še fotokopiralo. Pravico do vračila takse se podeljuje tistemu, ki je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal znesek, večji od predpisanega, ali ki je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu je organ ugodil. Po novem takse ne plačujejo več javni skladi in javne agencije ter druge osebe javnega prava ter tudi ne obsojenci.

20. novembra sta začela veljati novi Pravilnik o sodnih tolmačih in Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih. Pravilnika na novo določata imenovanje in razrešitev sodnih tolmačev, izvedencev oziroma cenilcev, preizkus znanja oseb, ki želijo biti imenovane za tolmače, izvedence ali cenilce, njihov način poslovanja ter plačevanje nagrad za njihovo delo.

Sedem reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je z vlado podpisalo Aneks št. 3 in Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor ter Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012. Dogovor določa, da javni uslužbenci v letu 2011 začasno ne napredujejo v višji plačni razred, zato se leto 2011 ne šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred, vseeno pa se v tem letu ocenjuje delovno uspešnost. Javni uslužbenci, ki bodo v letu 2011 napredovali v naziv ali višji naziv, bodo pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom pridobili s 1.1.2012. Podaljša se tudi obdobje, v katerem javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, in sicer od novembra 2011 na november 2012.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je 9. novembra sprejela letno oceno dejavnosti v zvezi s širitvijo EU. Trenutno stanje priprav, bodoči izzivi in nadaljnja pot so bili navedeni za države Zahodnega Balkana, Turčijo in Islandijo. Predlog Komisije pa je, da se Črno goro prizna kot kandidatko. Glede Hrvaške je Komisija sporočila, da vstopa v zadnjo fazo priprav na pristop. VEČ

Javne razprave o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja so razkrile, da med evropsko javnostjo dejansko obstaja konsenz o ohranitvi odprtega interneta. Tako naj ne bi bilo potrebe po nadaljnji zakonodaji EU, v bodoče pa bi bile morda potrebne dodatne smernice. Razprave se bodo danes nadaljevale. VEČ

Sprejeta je bila nova, strožja zakonodaja na področju industrijskih emisij (predlog). Veljati naj bi začela še pred koncem leta (postopek soodločanja). Nova zakonodaja znižuje emisije velikih kurilnih naprav, s čimer se pomaga okolju in zdravju ljudi. Po napovedih naj bi novi ukrepi zmanjšali število prezgodnjih smrti za 13.000 na leto. Poleg tega pa naj bi novi predpisi tudi znatno zmanjšali upravna bremena in zagotovili enake konkurenčne pogoje, s čimer se znatno zmanjšujejo stroški.

Komisija je predstavila novo strategijo za izboljšanje predpisov o varstvu podatkov. V informacijski družbi so nadzor nad lastnimi informacijami, dostop do lastnih podatkov in možnost njihovega spreminjanja ter brisanja bistvene pravice, ki jih je treba zagotavljati. Nova strategija naj bi se uveljavila na vseh področjih, tudi pri pregonu, in bo hkrati pomenila zmanjšanje upravnih bremen za podjetja ter boljši pretok podatkov znotraj EU. Skupaj z rezultati javnih razprav za pregled direktive o osebnih podatkih bo Komisija strategijo uporabila pri pripravi nove zakonodaje.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava zaznambo spora:

Ker je zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižne listine šele pravni temelj za pridobitev lastninske pravice in gre torej za obligacijsko pravico upnika, zaznamba spora ni mogoča. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Pravica do referenduma kot neusahljivi vir slovenske državnosti izpod peresa dr. Jerneja Letnarja Černiča, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Referendum oziroma plebiscit nedvomno predstavljata neusahljivi vir slovenske državnosti, ki sodi med temeljne vrednote slovenske ustavne ureditve. Kljub temu oziroma prav zaradi tega se je potrebno vprašati ali je mogoče pravico do referenduma tudi omejevati ter pod kakšnimi okoliščinami." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.