November 2010, številka 11-1 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Portal FinD-INFO
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Notarski zapis kot izvršilni naslov v fazi dovolitve izvršbe
 


 
  AKTUALNO

Znanih je 20 pravnic in pravnikov, ki ste jih največkrat predlagali v prvem delu izbora in so se tako uvrstili v glasovalni del. Preverite kdo so in jim namenite svoj glas, saj se je glasovanje že začelo!
Dopišete pa lahko tudi vaše vprašanje, ki bi ga želeli zastaviti kateremukoli kandidatu ali predlog teme za razpravo na okrogli mizi, ki predstavlja zaključek vsakoletnega izbora.
 VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni svetniki so izglasovali veto na Zakon o malem delu (ZMD) in na Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Usoda malega dela, ki mu ostro nasprotujejo zlasti študenti in sindikati, tako ostaja negotova. Že pred tem mu je podporo odrekel tudi del koalicije, za vnovično potrditev zakona pa bo potrebna absolutna večina poslancev. VEČ

Potem ko je Državni zbor RS v torek razpisal zakonodajni referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-2) (predlog), danes začnejo teči roki za opravila, potrebna za njegovo izvedbo. VEČ

V parlamentarno proceduro je bil vložen predlog Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Po predlogu bi država lahko zaplenila premoženje storilcem najhujših kaznivih dejanj, ki so ga ti pridobili nezakonito. Na ministrstvu za pravosodje pa so nad predlogom neprijetno presenečeni. VEČ

Člani skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala bodo nadaljevali z delom do izteka mandatov, so se na ministrstvu za pravosodje odzvali na izjave tožilcev na odboru DZ za notranjo politiko o ukinitvi skupine. VEČ

Generalna državna tožilka Barbara Brezigar v pismu ministru za pravosodje Alešu Zalarju glede vpogleda v tožilski spis zadeve Patria zagotavlja, "da sama nisem zahtevala vpogleda v spis, spisa nisem vpogledala in z njegovo vsebino nisem seznanjena". Ob tem je pojasnila, da je vpogled opravila vodja oddelka za državnotožilski strokovni nadzor. VEČ

Na vrhovnem sodišču je ob Dnevu pravosodja potekala svečana slovesnost, na kateri sta začasna predsednica vrhovnega sodišča Alenka Jelenc Puklavec in minister za pravosodje Aleš Zalar podelila priznanja najbolj zaslužnim s področja pravosodja. VEČ

Kandidat za predsednika Vrhovnega sodišča RS Branko Masleša je zavrnil očitke ustavnega sodnika Jana Zobca in poudaril, da vztraja pri kandidaturi. VEČ 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Objavljen je bil Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), ki je bil potreben zaradi prilagoditve novi zasnovi centralnega vodenja stvarnega premoženja in ravnanja z njim. Novi zakon, ki bo začel veljati 17. novebra, ureja pristojnosti odločanja o sklepanju pravnih poslov v zvezi s stvarnim premoženjem države, metode ravnanja s stvarnim premoženjem, neodplačni prenos stvarnega premoženja ter obremenjevanje stvarnega premoženja.
Bistvena novost zakona je nova ureditev aktov ravnanja s stvarnim premoženjem države, saj določa, da je načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sestavljen iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem ter načrta najema nepremičnega premoženja. Najem nepremičnega premoženja za potrebe delovanja državnih organov oziroma organov lokalne skupnosti bo mogoč le v obsegu, ki ga upravljavec nujno potrebuje za svoje delovanje, vnaprej ob pripravi proračuna za določeno časovno obdobje pa bodo znani obseg, približna lokacija, vrsta nepremičnine in za najem predvidena sredstva. Načrt bo zajemal tudi situacije, v katerih bo država ali lokalna skupnost v vlogi najemodajalke.
Da se omogoči hiter odziv upravljavcev na razmere na trgu, zakon predvideva tudi izjemne situacije, v katerih posameznega premoženja ni treba vključiti v načrt najema stvarnega premoženja, temveč se lahko zaradi gospodarnega ravnanja pravni posel sklene ne glede na to, da premoženje ni uvrščeno v načrt. Navedena izjema velja tudi za pravne posle pridobivanja in pravne posle razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Nov je tudi Zakon o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije (ZJNepS), ki je pripravljen skladno z ZSPDSLS in ureja enotno in gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem, ki bo postalo last javnega sklada ali bo preneseno v njegovo upravljanje, s poudarkom na zagotavljanju poslovnih prostorov in drugih nepremičnin, potrebnih za delovanje uporabnikov.

Spremembe in dopolntve Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD) naj bi bolj ranljivim družbenim skupinam omogočile lažji dostop do odškodnin zaradi nasilnih naklepnih dejanj. Z novelo zakona se določa tudi konsistentna shema odškodnin, po kateri bo komisija odločala o vloženih zahtevkih žrtev kaznivih dejanj, in preprečuje se vlaganje zahtevkov za odškodnino v bagatelnih primerih.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že pet vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 6 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 79. člena ZDR pred in po spremembi.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Komisija EU je štiri države, med njimi tudi Slovenijo, opozorila, da morajo zakonodaje o kemikalijah uskladiti z Direktivo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, saj zaenkrat še niso sprejele vseh ukrepov potrebnih za ustrezen prenos direktive. Vkolikor tega ne naredijo v naslednjih dveh mesecih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. VEČ

Slovenija je, poleg šestih ostalih držav članic, od Komisije dobila še eno opozorilo, in sicer naj predloži načrte upravljanja evropskih povodij, kot sledi iz evropske zakonodaje. Države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe v dveh mesecih, drugače lahko sledi tožba pred Sodiščem EU. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-81/09 odločilo, da so kazni za imetnike delnic v javnih delniških družbah (v tem primeru je grški minister za tisk in množična sredstva obveščanja naložil kazen €30.000 delničarjem in članom upravnega odbora zaradi kršitve pravice časti in ugleda večih oseb med glavnimi poročili), ki upravljajo s televizijskimi postajami, v nasprotju s svobodo ustanavljanja in prostim pretokom kapitala. Sodišče je v tem primeru odločalo o grški zakonodaji (v povezavi z Direktivo 68/151), ki po mnenju sodišča ni stimulativna za investitorje.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava skupno premoženje zunajzakonskih partnerjev:

Izvenzakonski partner pridobi izključna lastninska upravičenja na stvari oziroma njenem delu šele z delitvijo, zato je za presojo posebnih pogojev drugega zakonca za pridobitev lastninske pravice relevanten le trenutek delitve skupnega premoženja. Od tožnikovega državljanstva v trenutku delitve skupnega premoženja je odvisna pridobitev stvarnopravnega upravičenja na sporni nepremičnini. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom Kako živeti tako, kot da bi bil danes naš zadnji dan? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Sem proti nesramnemu, res nesramnemu bogatenju nekaterih, ker me prav nihče ne more prepričati, da so tako neizmerno sposobni, da so vredni najmanj desetkrat višje plače od predsednika države, da se moramo bati, da bi zaradi svojega izjemnega znanja in sposobnosti, če teh plač ne bi dobili, odšli drugam." VEČ

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Priznavanje in obdavčitev obresti

Pomembno je vedeti, da so tudi obresti obdavčene, kar ureja 81. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), kot tudi to, da je mogoče davčno obremenitev razporediti na več let. Za pravne osebe pa je predvsem zanimivo davčno priznavanje obresti. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETIStran MOJ IUS-INFO služi individualnim potrebam posameznega uporabnika, saj omogoča pregled in spreminjanje vaših priljubljenih vsebin, spremljanje podatkov o vašem računu in spreminjanju gesel.
Stran vsebuje seznam priljubljenih dokumentov in seznam najbolj branih vsebin, ki so razvrščene po številu ogledov, ter seznam iskanj z najpogosteje v iskalnik vpisanimi besedami in besednimi zvezami, ki so razvrščene po abecedi ter slogovno poudarjene na podlagi števila iskanj. Vse te funkcionalnosti omogočajo enostaven in hiter dostop do najpogosteje iskanih dokumentov.

Več o strani si lahko ogledate v video prikazu:


 
 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.