Oktober 2010, številka 10-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
ZKP-K - korak v pravo smer, toda kam vodi pot?
 
 
  AKTUALNOPortorož je bil ta konec tedna v znamenju razprav o aktualnih pravnih in političnih temah, saj so se tam odvijali že 36. pravniški dnevi. S svojimi prispevki je v 12 sekcijah, na dveh okroglih mizah in javni tribuni sodelovalo 77 uglednih strokovnjakov, ki so od četrtka do sobote obravnavali teme z različnih pravnih področij. VEČ
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS je soglasno odločilo, da Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS) ni v neskladju z Ustavo RS. VEČ

Poslanke in poslanci so z 38 glasovi za in 17 proti sklenili, da je predlog novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), s katerim želi vlada zvišati dejansko upokojitveno starost in podaljšati delovno aktivnost, primeren za nadaljnjo obravnavo. VEČ

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o trošarinah (ZTro), s katero se bodo trošarine za električno energijo in zemeljski plin zadržale na zdajšnji, avgustovski ravni (VEČ) in novelo Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki v slovenski pravni red prenaša vrsto direktiv s področja DDV. Med drugim se z januarjem ukinja prehodno obdobje, v katerem za stanovanja velja nižja stopnja DDV. VEČ

Novela Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ) bo s spremembo postopka za priznanje mednarodne zaščite, s sistemsko ureditvijo zakonitega zastopništva za mladoletnike brez spremstva in s širitvijo pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter oseb s priznano mednarodno zaščito dvignila standarde tako pri prosilcih kot tudi pri osebah s priznano mednarodno zaščito. VEČ

Ministrstvo za gospodarstvo je preverilo plače direktorjev v 245 državnih družbah. V 36 podjetjih si vodstvo pravilno izplačuje plače, nagrade in druge bonitete, pri osmih družbah pa so ugotovili nepravilnosti, ki jih sedaj preverja prekrškovni organ ministrstva. VEČ

Na ministrstvu za notranje zadeve so vzpostavili skupno vstopno točko za paket anonimnih e-prijav. Ker se je takšna možnost prijave korupcijskih kaznivih dejanj in nasilja v družini izkazala za uspešno, so sistem zdaj razširili tudi na pet drugih področij. VEČ

Evropsko sodišče za človekove pravice je objavilo novo razsodbo proti Sloveniji. Gre za primer Ribič proti Sloveniji, v katerem so sodniki sodišča Sveta Evrope ugotovili kršitev 6. in 13. člena Evropske konvencije o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin. VEČ

Preiskava v zadevi Patria naj bi se po navedbah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) končala še ta mesec. OECD je primer Patrie vključil v poročilo za Finsko o preprečevanju podkupovanja tujih predstavnikov v mednarodnem poslovanju. VEČ

Evropski poslanci so potrdili strožja in jasnejša pravila o plačilnih rokih, s čimer naj bi okrepili solventnost ter pospešili inovacije in ustvarjanje delovnih mest. VEČ

Evropski parlament je sprejel dopolnila k finančni uredbi EU, kadrovske predpise in proračun za letošnje leto, kar je nujno za začetek dela Evropske službe za zunanje delovanje. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki začne veljati 27. oktobra 2010, uporablja pa se od 1. januarja 2011, ureja ukrepe države na trgu dela, s katerimi se zagotavljata izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti. Novi zakon povečuje krog upravičencev do nadomestila za brezposelnost, in sicer bo do nadomestila upravičen posameznik, ki je bil v delovnem razmerju vsaj devet mesecev v zadnjih 24 mesecih (sedaj vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih). Zvišuje se tudi višina nadomestila za prve tri mesece, in sicer s 70 na 80 odstotkov osnove. Osnova za odmero nadomestila bo povprečna plača posameznika v osmih mesecih (sedaj v 12 mesecih). Minimalno nadomestilo bo znašalo 350 evrov. Z začetkom uporabe novega zakona se z nekaterimi izjemami razveljavljajo določbe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB).

27. oktobra bo začel veljati tudi Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), ki določa prostorske ureditve državnega pomena, ureja vsebino in postopek priprave državnega prostorskega načrta, ter določa način, kako se ta postopek vodi. Med novostmi, ki jih ureja zakon je dovoljenje za umestitev teh objektov in omrežij v prostor kot instrument, namenjen črpanju evropskih sredstev, dodatno pa ureja tudi določena vprašanja glede začasnih ukrepov za zavarovanje prostora, urejanja mej in parcelacije zemljišč v območju državnih prostorskih načrtov ter pridobivanja nepremičnin in pravic na njih, ki so potrebne za izvedbo objektov in omrežij. Novi zakon, ki naj bi pospešil postopke umeščanja, vpliva na določbe kar šestih zakonov.

Uredba o postopku notificiranja zahtev za storitve določa način dela pristojnih organov v postopku notificiranja predpisov, ki uvajajo zahteve za začetek opravljanja ali za opravljanje storitev. Uredba se ne uporablja za storitve iz 3. in 4. člena Zakona o storitvah na notranjem trgu (ZSNT).

Objavljena je bila Kolektivna pogodba o določitvi najnižjih osnovnih plač za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki že velja za vse delodajalce, člane podpisnikov te kolektivne pogodbe, oziroma za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost gostinstva in turizma po veljavni standardni klasifikaciji dejavnosti (stvarna veljavnost) in za vse delavce, ki so pri delodajalcih, za katere kolektivna pogodba velja, zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi (osebna veljavnost).
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 29 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 30 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1994.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Komisija EU je predlagala prenehanje kloniranja živali za proizvodnjo živil, uporabo kloniranih rejnih živali in trženja živil iz klonov. Vsi ukrepi so začasni in bodo pregledani po petih letih. V kratkem naj bi bil vzpostavljen tudi sistem sledljivosti uvoza reproduktivnega materiala za klone, ki bo omogočil tudi vzpostavitev baze o živalih iz reproduktivnega materiala. VEČ

Komisija je sprejela načrt za učinkovito izvajanje Listine EU o temeljnih pravicah, ki je z Lizbonsko pogodbo postala zavezujoč pravni dokument. V okviru načrta bo Komisija preverila skladnost predlogov in sprejetih predpisov z Listino ter njihovo uporabo v državah članicah. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-280/08 potrdilo predhodno odločitev Komisije, ki je naložila 12.6 milijonov evrov kazni Deutsche Telekom zaradi zlorabe prevladujočega položaja na nemškem trgu fiksne telefonije. Odločitev Komisije iz leta 2003 navaja, da je zloraba nastala zaradi zaračunavanja višjih cen konkurentom za storitve dostopa do omrežja (storitve dostopa do krajevne zanke), kot so jih plačevali končni uporabniki. Tako so konkurenti morali svojim uporabnikom zaračunavati višje cene, kot jih je Deutsche Telekom zaračunaval svojim uporabnikom. Sodišče tako pravi, da se iztisnjenje šteje kot zloraba, kadar konkurenci oteži prodor na trg. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Up-960/09 Ustavnega sodišča RS, ki obravnava nepravilen način izpolnitve pri plačilu preživnine.

Izpolnitev ni pravilna, če ni popolnoma skladna z izvršilnim naslovom, po katerem mora preživninski zavezanec preživnino za mladoletnega upnika plačevati na račun zakonitega zastopnika, ki mu je mladoletni otrok dodeljen v varstvo in vzgojo. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


dr. Primož Gorkič:
K razpravi o ustroju državnega tožilstva

mag. Nataša Belopavlovič:
Malo delo

dr. Blaž Kovačič-Mlinar:
ZKP-K - korak v pravo smer, toda kam vodi pot?
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom Revščina je lahko tudi duhovna izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Duhovna revščina je pravzaprav celo »dota«, s katero opremljamo naše otroke, in jih že zelo zgodaj navajamo na svetovne znamke oblačil, prestiž, pocukrano lepoto, dopuščamo, da brez naših komentarjev uživajo ob celodnevnem gledanju Big brotherja ali Kmetije, z željami po tem, da bi postali brez dela slavni." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.