Oktober 2010, številka 10-2 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Kako izbrati idealnega sodnika ali arbitra
 
 
  AKTUALNO


10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2010 - podajanje predlogovLetošnji, že deseti izbor se je začel, zato tudi vi sodelujte in podajte svoje mnenje, kdo so slovenski pravniki in pravnice, ki so vidno zaznamovali leto 2010 in so primerni kandidati za ta prestižni naslov.

Podajanje predlogov je mogoče do vključno 3. novembra 2010, zato ne odlašajte in predlagajte svoje kandidate!
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Sodnice in sodniki Ustavnega sodišča RS so s tajnim glasovanjem za novega predsednika ustavnega sodišča izvolili ustavnega sodnika Ernesta Petriča. Funkcijo bo nastopil 11. novembra, ko se bo iztekel mandat sedanjemu predsedniku Jožetu Tratniku. VEČ

Sodni svet je sprejel mnenje, da podpira kandidaturo vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše na mesto predsednika Vrhovnega sodišča RS, so sporočili s Sodnega sveta. Masleša je septembra dobil že podporo občne seje vrhovnega sodišča. VEČ

Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes je izrazil pričakovanje, da naj bi še letos prišlo do spremembe Kazenskega zakonika (KZ-1), po katerem bi bili tisti, ki bi oškodovali javne finance, kazensko odgovorni. VEČ

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je podprl predlagano zvišanje upravnih taks, ki ga bo prinesla uveljavitev novele Zakona o upravnih taksah (ZUT). Za obravnavo na plenarni seji je pripravil tudi predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki ukinja prehodno obdobje, v katerem za stanovanja velja nižja stopnja DDV. VEČ

Člani ESS niso dosegli soglasja glede predloga novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR). V predlogu bodo ostale spremembe glede zaposlovanja preko slamnatih podjetij in zahteve ustavnega sodišča, odločitev, ali bo predlagano tudi znižanje odpravnin in odpovednih rokov (tega ne podpirajo ne delodajalci ne sindikati) pa bo sprejela vlada. VEČ

GZS podpira predlog novele Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC). Strinja se s predvidenimi zaostritvami pri sankcijah in krepitvijo nadzora. Hkrati predlaga, da bi zaposlovanje in delo na črno skušali omejevati tudi z davčnimi spodbudami. VEČ

Države članice Evropske unije so potrdile nova pravila za omejitev nagrajevanja bankirjev. Ta določajo, da bodo nadzorna telesa pozorno spremljala vpliv politike nagrajevanja na tveganja finančnih institucij in po potrebi tudi ukrepala. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprejet je bil Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ), ki bo začel veljati 23. oktobra, ureja pa preoblikovanje Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (KAD), višino in način letnega prenosa sredstev iz družbe KAD v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter način izvrševanja pravic in omejitve razpolaganja z določenimi sredstvi družbe KAD in Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Spremembe in dopolnitve Zakona o bančništvu (ZBan-1), ki so začele veljati 9. oktobra, uporabljati pa se začnejo šele 31. decembra, se nanašajo predvsem na izboljšanje kakovosti kapitala bank, na boljše obvladovanje tveganja koncentracije in zmanjšanje sistemskega tveganja ter na učinkovitejše izvajanje čezmejnega nadzora nad bankami, ki poslujejo v več državah, v rednih in izrednih razmerah. Tako npr. dodani 133.a člen določa, kakšne lastnosti mora imeti temeljni kapital banke, in sicer stalnost, neomejeno razpoložljivost za pokrivanje izgub ter fleksibilnost izplačil. VEČ

23. oktobra začne veljati spremenjeni Zakon o zavarovalništvu (ZZavar), ki po novem določa, da morajo člani uprave zavarovalne delniške družbe opravljati posle vodenja za polni delovni čas, nič več pa jim ni treba biti v delovnem razmerju za nedoločen čas. Na novo se določa sestava skupščine zastopnikov članov in nadomestne zastopnike; ta je sestavljena iz 45 zastopnikov članov, od katerih ima vsak dva nadomestna zastopnika. Za volitve v skupščino zastopnikov članov se uporablja mešani sistem volitev, zastopniku pa mandat lahko predčasno preneha in takrat nastopi njegovo funkcijo prvi nadomestni zastopnik članov. VEČ

Spremenjen je bil Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS); v dopolnjeni obliki bo začel veljati 23. oktobra. Sprememba je prinesla določbe o prekrških, ki določajo globe od 20.000 evrov naprej, ter določila, da občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena.

Spremenjena je bila tudi Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013, ki določa, da če je upravičenec neposredni proračunski uporabnik v vlogi predlagatelja finančnega načrta, pripravi razpisno dokumentacijo in jo posreduje organu upravljanja v seznanitev.

Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj spreminja naloge Sveta, ki sprejema in Vladi RS predlaga smernice in priporočila za oblikovanje politik, sodeluje v postopkih priprave strateških razvojnih dokumentov, pripravlja neodvisno poročilo glede izvajanja načel trajnostnega razvoja v ključnih strateških razvojnih dokumentih države itd. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik in 7 članov, ki jih imenuje Vlada RS izmed predstavnikov znanosti, civilne družbe, gospodarstva, lokalnih skupnosti in organov ter vladnih služb za dobo 5 let.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 21 vplivov. Zadnja novela, ki je začela veljati 13. julija 2010, je bila sprejeta s ciljem krotitve finančne nediscipline. Spremenjene določbe so v največji meri namenjene varstvu upnikov in hitrejšemu poplačilu njihovih terjatev. VEČ.

Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 22 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 41. člen ZIZ, ki ureja Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Ministri EU za pravosodje so, nekaj mesecev za Komisijo in parlamentom, potrdili Direktivo o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. Direktiva določa najmanjše skupne standarde obrambe v kazenskem postopku. Obdolženci imajo tako pravico do tolmačenja in prevajanja med postopkom v svoj jezik in na vseh sodiščih v Uniji in sicer tudi med pravnim svetovanjem. Države članice morajo Direktivo prenesti v treh letih. Direktiva pomeni le enega izmed ukrepov za zagotovitev poštenega sojenja, medtem je Komisija julija že predlagala drugi ukrep (pravica do obveščenosti), naslednjega pa pripravlja za leto 2011 in sicer direktivo o pravici dostopa do odvetnika ter o pravici do komunikacije s sorodniki, delodajalci in konzularnimi organi.

Komisija je predstavila predlog prihodnje obdavčitve finančnega sektorja z obrazložitvijo, da mora finančni sektor prispevati k javnim financam, saj vlade v trenutnih gospodarskih okoliščinah potrebujejo nove prilive financ. Komisija je predlagala dvostranski pristop in sicer z uvedbo davka na finančne transakcije na svetovni ravni, kateri bi se uporabil za financiranje mednarodnih projektov (razvoj, podnebne spremembe) ter z uvedbo davka na finančne dejavnosti na ravni EU, ki naj bi spodbudil prihodke za večjo stabilnost finančnih trgov brez posledic za konkurenčnost. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-45/09 odločilo, da samodejna prekinitev pogodbe o zaposlitvi, ko zaposlena oseba doseže upokojitveno starost, ni nujno diskriminatorna. Sodišče zatrjuje, da Direktiva 2000/78 ne izključuje določb o samodejni prekinitvi pogodbe o zaposlitvi na podlagi dosežene upokojitvene starosti delavke (ali delavca), kakršne so določene v Nemčiji na podlagi kolektivne pogodbe za zaposlene v čistilniški dejavnosti.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava cenitev nepremičnine v izvršbi:

Dolžnik lahko izpodbija cenitev v izvršilnem postopku tako, da s podrobnimi in konkretnimi pripombami, tudi s svojo cenitvijo, ustvari dvom v pravilnost mnenja. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Pravo in paradoks izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Nemara ni presenetljivo, da je marsikateri paradoks vezan na pravo – navsezadnje pravo nenehno išče nevidno črto med resnico in lažjo, da o tisti med verjetnim in neizvedljivim sploh ne govorimo. Po drugi strani pa smo pravniki pogosto tudi tisti, ki znamo vsaj nekaterim paradoksom pristriči njihove navidezne peruti." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.