Oktober 2010, številka 10-1 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  IUS-INFO Prekrški
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Policijsko zaslišanje v kazenskem postopku v drugem osnutku ZKP-1
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS bo danes na zahtevo skupine opozicijskih poslancev znova razpravljalo o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS). VEČ

Ustavno sodišče RS bo na današnji seji predvidoma odločalo tudi o ustavnosti Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO). Pobudo za presojo ustavnosti so vložili pobudniki ustanovitve občin Ankaran in Mirna, potem ko DZ ni sprejel zakonov, s katerimi bi ustanovili omenjeni občini. VEČ

Državni svet je brez razprave zavrnil predlog odložilnega veta na Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe (Kad) in o naložbeni politiki Kada in Slovenske odškodninske družbe (Sod), ki ga je DZ sprejel pretekli teden. Proti vetu je glasovalo 20 svetnikov, predlog veta pa je podprlo 11. VEČ

Predlog novele Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), ki je v javni obravnavi, med drugim uvaja nove sankcije za delodajalce in posameznike ter viša globe, nadzornim organom, med katerimi bo po novem tudi carinska uprava, pa širi pristojnosti. VEČ

Komisija DZ za nadzor javnih financ je obravnavala problematiko tihih družb in tihih družbenikov v družbah, ki poslujejo z državo oziroma s podjetji v posredni ali neposredni državni lasti. Vlado je pozvala, naj odločneje ukrepa v boju proti takšnim primerom in temu primerno spremeni zakonodajo. VEČ

Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je razpravljala o pobudi za spremembo ustave, po kateri bi zamejci in izseljenci dobili zastopstvo v slovenskem parlamentu. VEČ

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) niso zadovoljni z vsem, kar prinaša novi predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), zato bodo z amandmaji poskušali doseči nekaj sprememb zakona. VEČ

Ob letošnji 55. obletnici podpisa Avstrijske državne pogodbe (ADP), ki v 7. členu ureja tudi vprašanje zaščite slovenske manjšine, je na povabilo Slovenskega društva za mednarodne odnose v Ljubljani predaval avstrijski strokovnjak mednarodnega prava Gerhard Hafner. Hafner je pritrdil stališču, da Slovenija ni naslednica ADP. VEČ

Ameriško vrhovno sodišče je v ponedeljek začelo z delom, tokrat prvič s tremi sodnicami v svojih vrstah. Prvič pa med sodniki in sodnicami ni nobenega pripadnika največje veroizpovedi v ZDA, to je protestantov. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremenjen je bil Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM), ki v dopolnjeni obliki velja od 16. oktobra in med drugim določa, da mandata Sveta za Slovence v zamejstvu in Sveta z Slovence po svetu trajata pet let, posamezniki so lahko vanju večkrat imenovani. Finančne podpore so lahko deležni tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Spremenjene so bile tudi kazenske določbe, kjer so zneski v tolarjih nadomeščeni z zneski v evrih.

Novi Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1), ki začne veljati 4. aprila 2011, je bil sprejet z namenom, da se uredi področje jedrske odgovornosti, ki ni bilo usklajeno z mednarodnimi obvezami, saj se je prej uporabljal Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed) iz leta 1978. Za jedrsko škodo je po načelu kanalizirane odgovornosti odgovoren izključno uporabnik jedrske naprave, odgovornost pa je omejena do določenega zneska. Likvidacijo škode do prve ravni (v znesku do 700 milijonov eurov) rešuje zavarovalnica, na višji ravni pa je odgovorna Republika Slovenija.

Sprejet je bil tudi novi Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1), ki bo začel veljati 19. oktobra in ki spreminja pojem "geodetskega podjetja", za katerega velja, da mora imeti sklenjeno zavarovalno pogodbo za škodo, ki bi jo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti utegnilo povzročiti strankam ali tretjim osebam. Poleg tega določa pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti in reguliranega poklica "odgovorni geodet" in "geodet", pogoj glede strokovne izobrazbe je prilagojen študiju po bolonjskem programu, na novo pa so določeni pogoji za opravljanje geodetske dejavnosti za ponudnike in državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ter tretjih držav.

19. oktobra bo v veljavo stopil Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA), ki določa namen, dejavnost, delovanje, organizacijo, financiranje in nadzor nad omenjeno pravno osebo javnega prava. Agencija je bila ustanovljena z namenom spodbujanja ustvarjalnosti na filmskem in avdiovizualnem področju ter ustvarjanja pogojev za omenjeno dejavnost. Organa agencije sta direktorica oziroma direktor in svet agencije, ki ga imenuje vlada, posluje pa skladno z letnim programom dela in finančnim načrtom, ki ga sprejme svet v soglasju z vlado. Agencija projekte sofinancira preko javnih razpisov.

Spremembe je doživel tudi Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo, ki po novem na primer določa, da se sme posebne svetlobne in zvočne znake na vozilih s prednostjo uporabljati tudi za izvedbo nujnih in neodložljivih nalog državnega organa, ki so za delo državnih organov strateškega pomena ter za izvedbo nalog pri varovanju oseb in objektov.

Noveliran Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji po novem določa, da je invalidska organizacija vsako društvo ali zveza društev, ki je na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (ZInvO) pridobila tak status. Enako velja za humanitarne organizacije, ki so status pridobile na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO).
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od svoje objave leta 1999 doživelo že 16 vplivov in zadnji je začel veljati 25. junija 2010. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je predstavila poročilo o uporabi prava Skupnosti za leto 2009, katerega bistvene ugotovitve so, da se stanje izboljšuje, vendar pa glavni problem ostaja, t.j. zapoznel prenos direktiv v nacionalne pravne rede. Za še boljše rezultate pri prenosu direktiv in zagotavljanju učinkovitosti uporabe prava EU so bili uvedeni novi instrumenti, povečalo pa se je tudi prizadevanje za preprečevanje teh problemov.

Sodišče EU je v zadevi C-104/09 odločilo, da so zaposleni očetje upravičeni do porodniškega dopusta ne glede na zaposlitveni status matere. Sodišče je odločalo o tem vprašanju na podlagi zahtevka španskega delavca. Španska zakonodaja namreč določa, da je zaposleni oče upravičen do porodniškega dopusta namesto matere samo, v kolikor je sama zaposlena. Sodišče EU je odločilo, da pravilo pomeni neupravičljivo diskriminacijo na podlagi spola.

V zadevi C-512/08 je sodišče odločilo, da je francoska zakonodaja v delu, ki govori o povračilih za načrtovana zdravljenja v drugi državi članici, skladna s pravom EU. Po francoskem pravu je pacient tako upravičen do povračil pod enakimi pogoji, kot če bi bil zdravljen v Franciji, in v mejah dejanskih stroškov (s čimer so pokrite tudi različne stopnje socialnih zavarovanj med državami članicami).
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava odškodninsko odgovornost odvetnika:

Ker se je odvetnik oprl na takratno literaturo in sodno prakso nekdanje države, mu ni mogoče očitati grobe napake, čeprav je bilo ugotovljeno, da vložena tožba ni mogoča.  VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu septembru je največ novih prekrškov prinesla Uredba o izvajanju delov določenih Uredb Skupnosti glede živil in uradnega nadzora nad živili, ki je pričela veljati 11. septembra 2010. Za izvajanje uredbe sta pristojna Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za nosilce živilske dejavnosti določa različne obveznosti, kazenske določbe pa se dotikajo hujših prekrškov, za katere je predpisana globa za pravno osebo v razponu od 15.000 do 32.000 evrov ter drugih prekrškov, ki so kaznovani z od 2.000 do 15.000 evri. Za prekršek se tako kaznuje pravno osebo, ki na primer uvaža živila, ki ne izpolnjujejo zahtev Uredbe 178/2002/ES, nepravilno obvešča potrošnike, ne zagotavlja izpolnjevanja higienskih zahtev iz Uredbe 852/2004/ES, na nepravilen način označuje, oglašuje in predstavlja živila itd.

Nekaj prekrškov sta prinesli tudi nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih in sprememba Uredbe o energetski infrastrukturi.

 VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom v Zlaganost javnih podob izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Že iz davne zgodovine je znan učinek, da ljudje ob prenasičenosti z določeno zadevo postanemo nekako brezčutni, apatični, se je privadimo, jo sprejmemo za nekakšen neizogibni del svojega vsakdana, četudi je ta zadeva morebiti kruta, strašljiva ali vrednostno negativna. Takšen učinek lahko npr. povzročijo pogoste javne izvršitve krutih telesnih kazni ..." VEČ

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Kako se financirajo županske volitve?

Prihaja čas lokalnih volitev in ker gre tudi pri volilnih namenih za prelivanje sredstev, je pomembno poznati financiranje in davčno obravnavo teh sredstev. Izvajanje volilne kampanje ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), ki določa ravnanje, propagiranje in financiranje volilne kampanje za volitve poslancev Državnega zbora, poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, predsednika republike, članov v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti in vprašanja, ki se nanašajo na referendumsko kampanjo. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.10.2010 povprečna mesečna bruto plača v RS
  1.480,69 EUR - 0,7% glede na junij
1.10.2010 povprečna mesečna neto plača v RS
  960,14 EUR - 0,6% glede na junij
1.10.2010 povprečna mesečna bruto plača maj - junij 2010
  1.482,43 EUR
1.10.2010 Minimalna zajamčena donosnost na premijo PDZ, september 2010 - na mesečni ravni
  0,11%
1.10.2010 Minimalna zajamčena donosnost na premijo PDZ, september 2010 - na letni ravni
  1,33%
1.10.2010 Temeljna obrestna mera, oktober 2010 - na mesečni ravni
  0,2%
1.10.2010 Temeljna obrestna mera, oktober 2010 - na letni ravni
  2,38%
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.