September 2010, številka 9-5 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Izbor arbitrov v meddržavnih sporih
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Poslanke in poslanci so na tajnem glasovanju z 48 glasovi za in 16 proti za novo ustavno sodnico izvolili docentko za delovno pravo na mariborski pravni fakulteti Etelko Korpič Horvat. Novoizvoljena sodnica je pred poslanci že prisegla, da si bo prizadevala za ustavnost in zakonitost ter za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. VEČ

Državni zbor je soglasno potrdil Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), katerega cilj je nadaljevanje uveljavljanja koncepta prožne varnosti na trgu dela. Nadomestil bo Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) ter med drugim razširil krog upravičencev do nadomestila za brezposelnost. VEČ

Poslanci Državnega zbora so ocenili, da so predlogi Zakona o Družbi za avtoceste v RS (ZDARS-1) ter novele Zakona o sodnih taksah (ZST-1) in novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) primerni za nadaljnjo obravnavo. Na naslednjo sejo pa niso uvrstili predloga za noveliranje Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). VEČ

Vlada je s predlogom državnega proračuna za prihodnji dve leti sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, ki vsebuje zamrznitev rasti pokojnin, socialnih transferjev ter plač javnih uslužbencev in funkcionarjev. V letu 2012 se bodo ti izdatki uskladili le v primeru, da bo inflacija višja od dveh odstotkov. VEČ

Sodniki bodo interventni zakon, s katerim vlada med drugim napoveduje zamrznitev plač funkcionarjev, izpodbijali na ustavnem sodišču. Z zakonom se bo predvidoma zamrznilo tudi usklajevanje sodniških plač, kar pa "le še poglablja in podaljšuje neustavno stanje", je povedala predsednica Slovenskega sodniškega društva Janja Roblek. VEČ

Državni zbor je soglasno podprl Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, katerega glavnino predstavlja postopek priprave državnih prostorskih načrtov, po katerem se načrtuje navedene prostorske ureditve. VEČ

Sprejet je bil tudi Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prenosu pravic in pooblastil D.S.U na Slovensko odškodninsko družbo in o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ). Z njim se zakonodajno zaključuje reforma upravljanja s posrednimi in neposrednimi kapitalskimi naložbami države, ki se je začela s sprejemom zakona o upravljanju s kapitalskimi naložbami države. VEČ

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN), ki prostovoljnim reševalcem prinaša povračilo izpada dohodka. VEČ

Poslanci so sprejeli tudi novelo Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) in novelo Zakona o bančništvu (ZBan-1). Prva uvaja predvsem spremembe na področju sestave skupščine vzajemnih zavarovalnic, kot je zavarovalnica Vzajemna, druga pa med drugim predvideva, da se bo z letom 2011 jamstvo za bančne vloge zvišalo na 100.000 evrov. VEČ

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je na nujni seji sprejel sklep, s katerim je podprl mnenje Zakonodajno-pravne službe DZ, da zahteva za oceno ustavnosti Zakona o poroštvu Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu) ni utemeljena. VEČ

Informacijski pooblaščenec ugotavlja, da se povečuje molk javnih organov, ko ti v zakonitem roku ne odgovorijo na zahteve za dostop do informacij. VEČ

Evropska komisija je predlagala strožje sankcije za države v območju evra, ki bi vztrajno kršile pravila o javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu. Poleg tega je prvič predlagala sankcije za države v območju evra, ki bi vztrajno izgubljale konkurenčnost. VEČ 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

21. septembra so začele veljati spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1), ki so prinesle novo II.a poglavje, po katerem mandatno-volilna komisija opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcij s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in njegovih namestnikov. Mandatno-volilna komisija obravnava tudi letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije in predloge za razrešitev predsednika komisije in njegovih namestnikov.

S spremenjenim Aktom o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji se je zmanjšalo število sodnikov porotnikov na Okrožnih sodiščih v Kopru (s 330 na 180) in Mariboru (z 200 na 130).

Izdan je bil Sklep o opravljanju del in nalog Veterinarske uprave Republike Slovenije med stavko, ki je bila napovedana od 27. septembra 2010 dalje in ki določa, da VURS opravlja najmanj nujne ukrepe, ki se nanašajo na določene bolezni živali, nujne ukrepe za zaščito živali ter določene nadzorne in upravne naloge.

Od 25. septembra velja dopolnjena Uredba o energetski infrastrukturi, ki je bogatejša za novo poglavje Posebnosti in izjeme na področju proizvodnje električne energije, s katerim so opredeljeni pogoji za montiranje in priključevanje enostavnih naprav na elektroenergetsko omrežje, nadzorstvo nad izvajanjem določb tega poglavja opravlja inšpekcija, pristojna za energetiko, poglavje pa vsebuje tudi kazenske določbe.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zadnja novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ki je začela veljati 14. avgusta, med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Vse zadnje spremembe in dopolnitve zakona pa so seveda vidne v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.1.2011 Zakon o rudarstvu (ZRud-1) VEČ
1.1.2011 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropski parlament je izglasoval predlog, da se postroži zakonodaja EU na področju avtorskih pravic in kršitev intelektualne lastnine, vendar pa zavrnil predlog za uvedbo kaznovanja spletnega piratstva. Sicer nezavezujoče poročilo je znova pokazalo na razkol med parlamentarci glede spletnega piratstva in pravic potrošnikov, doslej so namreč uspešno zavračali predloge v smislu franscoskega zakona HADOPI oz. »three strikes« pristopov (onemogočanje dostopa do interneta uporabnikom), ki uvajajo nesorazmerne ukrepe za zaščito pravic zabavne industrije, to je tistih, ki zaščito najmanj potrebujejo.

Evropska komisija je začela zbirati predloge za raziskovalne projekte na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. Komisija bo izbranim projektom namenila 780 milijonov evrov sredstev v letu 2011. Cilj financiranja je pospešiti raziskovanje in razvoj interneta prihodnosti, robotike, pametnih in vgrajenih sistemov, fotonike itd.

Sodišče EU je v zadevi C-48/09 P odločilo, da lego kocka ni registrirana kot znamka Skupnosti. Po Uredbi o znamki Skupnosti znamka lahko sestoji iz katerihkoli znakov, katere lahko prikažemo grafično, kot z besedami, obliko, modelom ali embalažo, pri čemer morajo taki znaki razlikovati med blagom ali storitvami drugih podjetij. Vendar pa znaki ne morejo biti registrirani v primeru, če izključno predstavljajo obliko blaga, ki je potrebna za pridobitev tehničnih rezultatov (znak predstavlja nujen element za dosego tehničnega učinka, npr. sestavljanje kock).
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava zaznambo spora:

Ker je zahtevek na izstavitev zemljiškoknjižne listine šele pravni temelj za pridobitev lastninske pravice in gre torej za obligacijsko pravico upnika, zaznamba spora ni mogoča. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom O tujcih izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... če bom postavljen v položaj, kjer bi moral preveriti, kakšne rešitve imajo v tujini, da bi našel odgovor na nek problem pri nas, bom praviloma posegel po rešitvah, ki so jih oblikovali, recimo Nemci ali Angleži in seveda Skandinavci. Na kraj pameti mi ne pride, da bi iskal najprej rešitve pri recimo, Grkih ali “nedaj Bože” Turkih." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.