September 2010, številka 9-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Nadomestilo za spoštovanje prepovedi konkurenčne dejavnosti
 


 
  AKTUALNO


Priskočite na pomoč in hkrati optimizirajte davčno bilanco

V tem obdobju naravnih nesreč in velikemu številu prizadetih v poplavah je vaša solidarnost še bolj potrebna kot običajno in pri tem humanem dejanju se lahko oprete tudi na pravne podlage, ki jih ponuja davčna zakonodaja, in s tem optimizirate svojo davčno bilanco.

Z vidika fizične osebe se lahko donacija obravnava kot pomoč, ki jo prejme fizična oseba (20. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2)). Samostojni podjetniki in pravne osebe lahko koristijo davčne olajšave iz naslova donacij, ki jih omogočata 66. člen ZDoh-2 in 59. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).
 VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Predsednik republike Danilo Türk je državnemu zboru v imenovanje kot kandidatko za ustavno sodnico predlagal docentko za delovno pravo na mariborski pravni fakulteti Etelko Korpič Horvat. VEČ

Vrhovni sodniki so na občni seji potrdili kandidaturo vrhovnega sodnika svetnika in predsednika Sodnega sveta Branka Masleše za predsednika vrhovnega sodišča, svoje mnenje bodo posredovali Sodnemu svetu in ministru za pravosodje Alešu Zalarju. VEČ

Predlog novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) po besedah ministra za pravosodje Aleša Zalarja prinaša cenejši in hitrejši vpis lastninske pravice. Minister je znova zanikal, da bo storitev za državljane dražja in zavrnil takšne očitke, ki jih je pred dnevi izrazila GZS. VEČ

Poslanci Državnega zbora RS so opravili drugo obravnavo predloga Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki bo med drugim razširil krog upravičencev do nadomestila za brezposelnost. O novem zakonu, ki bo nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), bodo poslanci glasovali 28. septembra. VEČ

Državni zbor RS je končal tudi drugo obravnavo predloga Zakona o malem delu (ZMD). Poslanci so med drugim zavrnili dopolnilo o višjem številu ur malega dela pri posameznem delodajalcu in odpravili omejitev, da se večjim podjetjem lahko višja kvota ur odobri največ za tri mesece v letu. VEČ

Komisija za nadzor javnih financ je opravila razpravo o negativnem mnenju računskega sodišča k predlogu zaključnega računa lanskega državnega proračuna. Vladi predlaga, naj pripravi nujno potrebne spremembe zakonodaje s področja javnih financ v roku, ki bo omogočil njihov sprejem do konca letošnjega leta. VEČ

Združenje delodajalcev Slovenije je umaknilo podporo predlaganemu Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Kot pojasnjujejo v izjavi za javnost, se tekst zakona bistveno razlikuje od dokumenta, ki ga je 5. avgusta ministrstvo za delo poslalo v sprejem socialnim partnerjem in na katerega je združenje podalo svoje pripombe. VEČ

Upravno sodišče, ki je zaradi poplav od sobote začasno delovalo na Tavčarjevi v Ljubljani, že normalno posluje na stari lokaciji, na Fajfarjevi 33 v Ljubljani, so sporočili z omenjenega sodišča.

Objavljen je bil Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Razpis je potreben, ker je 10. septembra zaradi nezadovoljstva z domnevno preveliko politično izpostavljenostjo predsednika in drugega namestnika predsednika komisije odstopil Jože Končan. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Poslovnik Vlade Republike Slovenije je doživel nove spremembe in dopolnitve, ki bodo začele veljati 2. oktobra 2011. Med drugim je bil spremenjen 18. člen, ki namesto gradiva z zaupnimi podatki sedaj obravnava gradivo s tajnimi podatki, črtane so bile določbe glede dobesednih zapisov, dodane pa določbe o dobesednih zapisih sej vlade, ki javnosti niso dostopni, veljajo pa za pripomoček generalnemu sekretarju pri pripravi odpravkov sklepov vlade in zapisnika seje vlade. Po novem velja tudi dikcija, da so seje vlade za javnost zaprte, razen če vlada določi drugače, dnevni red seje pa se objavi na svetovnem spletu, razen tistih točk dnevnega reda, ki nosijo oznako s stopnjo tajnosti.

Sprejete so bile tudi spremembe in dopolnitve Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, v kateri imata po novem predsednik ali predsednica sveta svojega namestnika ali namestnico, v svetu pa je še devet članov oziroma članic. Poleg predsednika tudi namestnika izvoli svet izmed svojih članov, v odsotnosti predsednika pa njegovo funkcijo opravlja namestnik sveta, v primeru odsotnosti obeh pa član sveta, ki ga določi predsednik sveta.

Spremenjen je bil Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril, ki določa, da funkcionar ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem funkcije, niti darila zanemarljive vrednosti, če bi izročitev ali sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje, če je to prepovedano z zakonom ali na njegovi podlagi izdelanimi predpisi ali če bi bil njegov sprejem v nasprotju z etičnimi standardi, ki veljajo za posamezne vrste funkcionarjev. Črtana pa je določba o prepovedi sprejetja darila, če gre za denar, vrednostne papirje ali dragoceno kovino.

Sprejet je bil Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije in sicer za vse delodajalce v dejavnostih, za katere je kolektivna pogodba sklenjena. Kolektivna pogodba je bila sicer sklenjena 30. marca 2007, sklep pa velja od 17. septembra 2010 dalje.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že trikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi štirje drugi predpisi. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh osem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.1.2011 Zakon o rudarstvu (ZRud-1) VEČ
1.1.2011 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je sprejela tri predpise, s katerimi je predstavila ukrepe za zagotavljanje hitrega in ultrahitrega širokopasovnega dostopa v EU. Priporočilo Komisije o reguliranem dostopu do dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA) zagotavlja operaterjem ravnotežje med naložbami in zaščito konkurence, predlog sklepa o programu za politiko radiofrekvenčnega spektra predvideva uporabo radiofrekvenčnega spektra za brezžični širokopasovni dostop, sporočilo o širokopasovnih povezavah pa vsebuje priporočila glede naložb v hitra in ultrahitra omrežja.

Evropska komisija je 21. septembra sprejela Uredbo o zanesljivosti oskrbe s plinom (predlog, celotna pripravljalna veriga), ki bo okrepila usklajevanje med državami članicami in zagotovila učinkovite ukrepe za preprečitev in lajšanje posledic prekinitve oskrbe s plinom.

Komisija je sprejela tudi paket predlogov o izmenjavi podatkov o potnikih s tretjimi državami iz evidence PNR (Passenger Name Record), v katerih so opisana zunanja strategija (splošna načela za evidenco) o evidenci PNR in priporočila za pogajanja o novih sporazumih glede PNR z ZDA, Avstralijo in Kanado. Ti podatki so se izkazali za učinkovito sredstvo boja proti mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu, hkrati pa odpirajo pomembna vprašanja glede varstva osebnih podatkov.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo II Ips 856/2007 Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava konvalidacijo pogodbe brez soglasja o sklenitvi. Za pogodbo, za katero zakon predpisuje pisno obličnost, pa v taki obliki ni bila sklenjena, mora za njeno sklenitev obstajati soglasje volj pogodbenih strank, da pogodba lahko konvalidira. V nasprotnem primeru do sklenitve pogodbe ni prišlo in teorije realizacije pogodbe ni mogoče uporabiti. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno, v kateri se Vlasta Nussdorfer sprašuje, Ali potrebujemo varuha otrokovih pravic?, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Ni je rešitve, ki bi jo sprejelo slovensko sodstvo, pa bi bila po godu obema staršema, če se pred tem nista uspela dogovoriti. Vsaka je za enega krivična, svojo pot pravice bo iskal naprej, s pritožbami, celo do evropskih pravosodnih institucij. Leta bodo prinesla še večje travme, a prave rešitve tudi od tam ne bo. In ko bo prišla, bo eden izmed staršev dejal, da je spet krivična." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


21.9.2010 Trošarine: bencin 98 okt
  499,5100 491,7000 EUR (za 1000 litrov)
21.9.2010 Trošarine: plinsko olje za pogonski namen
  444,5000 ,0800 EUR (za 1000 litrov
21.9.2010 Trošarine: gorivo za ogrevanje
  85,4000 77,6100 EUR (za 1000 litrov)
18.9.2010 Koncesija za rabo vode za vzrejo morskih rib za leto 2010
  11,38 5,64 EUR (za 1 kg)
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.