September 2010, številka 9-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Prepoved telesnega kaznovanja otroka kot element načela spoštovanja otrokove koristi
 


 
  AKTUALNO


E-izvršba

Možnost elektronskega vlaganja predlogov za izvršbo je trenutno omejena zgolj na predloge za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine. Z novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki velja od 13. julija letos, pa naj bi se elektronsko vlaganje predlogov razširilo.
 VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Prva redna seja Državnega zbora RS po parlamentarnih počitnicah se bo začela v ponedeljek, 20. septembra. Na seji z obsežnim dnevnim redom se bodo poslanke in poslanci lotili novega zakona o RTVS in delovnopravne zakonodaje, odredili pa bodo tudi že sedmo parlamentarno preiskavo v tem mandatu. VEČ

Državni svet RS ni izglasoval odložilnega veta na spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Za veto je glasovalo 15 svetnikov, proti jih je bilo 20. Svetniki so o vetu tokrat odločali na tajnem glasovanju. VEČ

Upravičenost kazni uklonilnega zapora v Zakonu o prekrških (ZP-1) za neplačnike denarnih kazni od uvedbe leta 2005 odpira številna vprašanja. Ukrep, ki je bil uveden, da se prekrškarja prisili k plačilu neizterjane globe, je sporen tudi zaradi svoje nesorazmernosti. VEČ

Vrhovno državno tožilstvo je objavilo pripombe na predlog Zakona o državnem tožilstvu (ZDT). Največ pripomb ima na sestavo in vlogo Državnotožilskega sveta (DTS) ter organiziranje specializiranega oddelka, ki ugotavlja zlorabe policistov. VEČ

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) se ne strinja z načinom priprave sprememb in dopolnitev Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in bistvenimi rešitvami, ki jih ta prinaša. VEČ

Sindikati iz pogajalske skupine, ki jo vodi Janez Posedi, so v državni zbor vložili pobudo za začetek postopka za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). VEČ

V javni razpravi je osnutek Zakona o podnebnih spremembah, katerega temeljna načela izražajo namen zakonodajalca v zvezi s ključnimi vprašanji blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. VEČ

Vrhovno sodišče je avgusta pritrdilo stališču Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), da je pogodbeno določilo v primerih modrega varčevanja NLB o obrestni meri nejasno, in razveljavilo sodbi okrožnega in višjega sodišča v Ljubljani. VEČ

Predsednik republike Danilo Türk naj bi med kandidati za mesto ustavnega sodnika izbral docentko za delovno pravo na mariborski pravni fakulteti Etelko Korpič Horvat, za viceguvernerja Banke Slovenije pa direktorja oddelka za finančno stabilnost v omenjeni instituciji Tomaža Košaka. VEČ

Evropska komisija je danes napovedala, da bo proti Franciji zaradi spornega izgona bolgarskih in romunskih Romov sprožila postopek zaradi kršitve evropske zakonodaje. VEČ

Guvernerji centralnih bank in finančni regulatorji iz 27 držav so na današnjem srečanju v Baslu sprejeli ostrejša pravila glede kapitalske ustreznosti bank, imenovana Basel III. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.1.2011 Zakon o rudarstvu (ZRud-1) VEČ
1.1.2011 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že pet vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 6 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 79. člena ZDR pred in po spremembi.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

11. septembra je začel veljati Pravilnik o poročanju revizijskih družb, s katerim se določa vsebina poročil iz četrtega odstavka 77. člena Zakona o revidiranju (ZRev-2). Poročevalsko obdobje traja od 16. dne predhodnega meseca do 15. dne tekočega meseca. Obrazec za mesečno poročanje in navodila za njegovo izpolnjevanje sta objavljena na spletnih straneh Agencije za javni nadzor nad revidiranjem in Slovenskega inštituta za revizijo.

Sprejeta je bila nova Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili, s katero se določajo pristojni organi, obveznosti nosilcev živilske dejavnosti ter ukrepi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem nekaterih uredb evropske skupnosti. Za izvajanje uredbe sta pristojna Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nadzor nad uredbo pa vršita Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.

Dopolnjena je bila Uredba o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki po novem namenja sredstva za ukrepe podpore kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji prašičev v letu 2009. Namen je ohranitev staleža prašičev v Republiki Sloveniji, določa pa tudi upravičence do podpore in postopek za pridobitev sredstev.

Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti označuje sklad za pravno osebo javnega prava, katere ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada Republike Slovenije, za delovanje sklada pa je pristojno Ministrstvo za kulturo. Akt določa namen, poslovanje in dejavnost sklada, organa sta nadzorni svet in direktor oziroma direktorica. Sklad ima osrednjo strokovno službo in območne izpostave. Določeno je tudi financiranje sklada, nadzor in odgovornost za obveznosti sklada.

Spremenil pa se je tudi Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah. Tako lahko po novem pihalni orkester vodi tudi kdor je končal univerzitetni študijski program tolkal ali kompozicije in glasbene teorije. Nove so določbe o vodji jazzovskega, kitarskega in orffovega orkestra, črtani so stilski plesi, dodane pa so določbe o pevskem zboru.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


15. septembra je Komisija sprejela predlog Uredbe o prodaji na kratko in nekaterih vidikih zamenjav kreditnega tveganja, s katero se postavlja okvir regulativnim organom na ravni Skupnosti in držav članic za usklajeno delovanje, povečanje preglednosti in zmanjšanje tveganj. S temi ukrepi se bodo nacionalni trgi med seboj bolje povezali, kar bo povečalo finančno stabilnost EU in nemoteno delovanje notranjega trga.

Komisija je sprejela tudi predlog Uredbe za zagotovitev povečane varnosti in preglednosti na prostem trgu (over-the-counter – OTC) izvedenih finančnih instrumentov. Po predlogu naj se informacije o pogodbah OTC (izvedenih finančnih instrumentov) sporočajo v registre transakcij, ki so na voljo nadzornim organom. Predviden je tudi kliring standardnih pogodb OTC prek centralnih nasprotnih strank (central counterparty - CPP), s čimer se bo zmanjšalo kreditno tveganje nasprotne stranke.

Sodišče EU je v zadevi C-550/07 P zavzelo stališče, da v konkurenčnem pravu interna sporočila družbe z internim pravnikom ne spadajo v privilegij zaupne pravne komunikacije. Sodišče je že v sodbi AM & S Europe v Commission (Case 155/79) razširilo privilegij zaupne komunikacije in ga pogojilo tako, da mora biti komunikacija povezana s pravico stranke do obrambe ter da jo mora dati neodvisni pravnik, kar pomeni pravnik, ki ni povezan s stranko prek delovnopravne pogodbe. Stališče ne krši načela enakega obravnavanja, saj je položaj internega odvetnika zaradi ekonomske odvisnosti močno različen od zunanjih pravnikov in ne omogoča enake stopnje strokovne neodvisnosti v primerjavi z zunanjimi pravniki.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava spornost pogodbenih določil - Ker toženka v postopku z ustreznimi navedbami ni ustvarila dvoma o jasnosti pogodbenih določil, je vrhovno sodišče zavrnilo revizijo s sodbo II Ips 968/2007VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno v kateri prof. dr. Miro Cerar razmišlja o vprašanju Kako zares iziti iz krize?, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Kadar se namreč družba znajde v dekadenci, v počasnem, a vztrajnem vrednostnem razkroju, ki se kaže predvsem v neprestanem hlastanju po povečevanju materialnega bogastva in psiho-fizičnega uživanja ter v skrajni pomehkuženosti in egoizmu, takrat so različne finančne, kapitalske, zaposlitvene, plačne in druge podobne »injekcije« le korak v nadaljnjo, še večjo krizo." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.