September 2010, številka 9-1 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  Nasvet
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Nekaj misli ob obravnavanju kaznivih dejanj zoper gospodarstvo
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Odslej bodo varnost v cestnem prometu namesto enega zakona in sicer Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) urejali kar štirje zakoni: zakon o pravilih cestnega prometa, zakon o cestah, zakon o motornih vozilih in zakon o voznikih. VEČ

Če uradne osebe ne ukrepajo v primerih neplačevanja osebnih dohodkov in socialnih prispevkov ter tudi drugačnega izkoriščanja delavcev in nečloveškega ravnanja z njimi, omogočajo delodajalcem pridobitev neupravičene koristi - to pa je po oceni komisije za preprečevanje korupcije kršitev dolžnega ravnanja, ki ustreza definiciji korupcije. VEČ

Komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu je v drugo razpravljala o noveli Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (ZORSSZNM), potem ko jo je pristojni odbor DZ zavrnil. VEČ

Vlada predlaga novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), s katero želi omogočili, da bi kolektivna pogodba in njene spremembe lahko veljale tudi, če jih ne podpiše večina reprezentativnih sindikatov, ampak manjše število sindikatov iz vsaj štirih različnih dejavnosti, katerih članstvo presega 40 odstotkov vseh zaposlenih v javnem sektorju. VEČ

V Zakonu o policiji (ZPol) je veliko varovalk za neodvisnost Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) od politike, vendar pa zakon absolutnih varovalk ne more dati. Vedno bodo dali vsebino zakonu ljudje, je povedal direktor NPU Harij Furlan. VEČ

Društvo državnih tožilcev Slovenije je sprejelo izjavo, v kateri ugotavljajo, da politiki, ki poznajo ustavni in zakonski položaj državnih tožilcev, napadajo njihovo osebnost s hudimi žalitvami na osebni ravni. Kot je sporočil predsednik društva Primož Suknaič, od ljudi pričakujejo spoštovanje človeškega dostojanstva tožilcev. VEČ

Pravosodni minister Aleš Zalar je gostil tri ameriške strokovnjakinje s področja pravosodja, tema pogovora je bila prenos dobrih praks iz Amerike v Slovenijo. Gostje so se sestale še s sodniki, direktorji sodišč in uradniki ministrstva, s katerimi so analizirali dobre prakse ameriškega pravnega sistema, sporočajo s pravosodnega ministrstva. VEČ

Bivša glavna haaška tožilka Carla Del Ponte je obtožbe o domnevnem zastraševanju nekaterih prič na sojenju Vojislavu Šešlju zavrnila kot "absurdne". Zatrdila je tudi, da proti njej osebno ne poteka nobena preiskava. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremenjena je Uredba o organih v sestavi ministrstev, ki med drugim določa, da prometni inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij železniškega in cestnega prometa, žičniških naprav in varnosti na smučiščih itd.

Vlada je sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, ki veljajo za podrazrede voda, ravnanje z odplakami, zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi. Za te dejavnosti veljajo kot najvišje cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so bile oblikovane skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Za mestne občine v Republiki Sloveniji je bil sprejet Statut Združenja mestnih občin Slovenije. Združenje uporablja kratico "ZMOS", sedež ima v Ljubljani in je organizirano kot pravna oseba javnega prava, ki jo zastopa in predstavlja predsednik združenja. Združenje je bilo ustanovljeno kot interesno združenje zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov na državni in mednarodni ravni.

1. septembra so začele veljati tudi spremembe Pravilnika o krmnih dodatkih, ki za označevanje krmnih dodatkov v krmnih mešanicah za hišne živali določa, da morajo biti podatki dobro vidni, čitljivi in trajno pritrjeni tako, da so neizbrisni, navedeni pa morajo biti na pakiranju, vsebniku ali pritrjeni etiketi. Sprejet pa je bil tudi Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene, ki določa pogoje za dajanje omenjene krme na trg ter navodila za označevanje in odstopanja.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.1.2011 Zakon o rudarstvu (ZRud-1) VEČ
1.1.2011 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 29 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 30 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1994.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


1. septembra je začel veljati sporazum o trgovini z vinom med Evropsko unijo in Avstralijo, ki nadomešča sporazum iz leta 1994. Po novem je varovan evropski sistem oznak za vina, prav tako so polno zaščitene evropske geografske oznake, vključno z vini namenjenimi za izvoz v tretje države. V sporazum pa je vključena tudi zaveza Avstralije, da bo zaščitila tradicionalne evropske izraze oz. imena.

V zadevi C-214/09 P je sodišče odločilo o vlogi ameriške pivovarne Anheuser-Busch, da ji OHIM oz. UHNT (the Office for Harmonisation in the Internal Market oz. Urad za harmonizacijo notranjega trga) registrira besedo Budweiser kot blagovno znamko Skupnosti za pivo, alkoholne pijače s sladom in brezalkoholne pijače. Sodišče je zavrnilo registracijo znamke, ker je zavzelo stališče, da češki pivovarni Budějovický Budvar (ki je začela postopek proti registraciji in je imetnik že registrirane znamke Budweiser) ni potrebno avtomatično predložiti dokaza o prenovi lastne identične znamke v času določenem za predložitev dokazov.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo št. Up-958/09, U-I-199/09 z dne 15.4.2010, s katero je Ustavno sodišče RS odločilo, da je bila pritožnikoma kršena pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave RS, ker je Vrhovno sodišče RS zavrnilo tožbo v pritožbenem postopku, ne da bi se opredelilo do bistvenih tožbenih navedb. Obrazložena sodna odločba je bistveni del poštenega postopka in je z njo sodišče dolžno na konkreten način in z zadostno jasnostjo opredeliti razloge, na podlagi katerih je sprejelo svojo odločitev.
 VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom Nekaj misli ob obravnavanju kaznivih dejanj zoper gospodarstvo izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Na žalost je tako, da pogosto vidiš, da tudi oškodovanci v teh primerih niso nikakršne rožice in da gre za celo verigo poslovno povezanih subjektov, od katerih pač eden prestopi prag kaznivosti, drugi povezani v to zgodbo pa so tik pred tem pragom ali pa že na njemu. Skratka celota povezanih subjektov zelo jasno kaže, da smo na tem področju daleč od organiziranosti in nečesa, kar bi sam lahko ocenil kot dobro in učinkovito delovanje." VEČ

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Neodgovorna ravnanja poslovodstva in nadzornih organov bodo odslej kaznovana

V veljavi je zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki prinaša poleg procesnih novosti, novosti zagona podjetnikov v osebnem stečaju, tudi kazni za poslovodstva in nadzorne svete, ki ne ravnajo z vso dolžno skrbnostjo ob nastanku insolventnosti. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETIStran MOJ IUS-INFO služi individualnim potrebam posameznega uporabnika, saj omogoča pregled in spreminjanje vaših priljubljenih vsebin, spremljanje podatkov o vašem računu in spreminjanju gesel.
Stran vsebuje seznam priljubljenih dokumentov in seznam najbolj branih vsebin, ki so razvrščene po številu ogledov, ter seznam iskanj z najpogosteje v iskalnik vpisanimi besedami in besednimi zvezami, ki so razvrščene po abecedi ter slogovno poudarjene na podlagi števila iskanj. Vse te funkcionalnosti omogočajo enostaven in hiter dostop do najpogosteje iskanih dokumentov.

Več o strani si lahko ogledate v video prikazu:


 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.