Avgust 2010, številka 8-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Novi zneski dodatkov za doktorat, magisterij in specializacijo.
 
 
  AKTUALNO


Poziv za vložitev kandidatur in prijav

Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom za vložitev kandidatur na mesta:
- predsednika Višjega sodišča v Kopru,
- predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani,
- podpredsednika Okrožnega sodišča v Mariboru,
- predsednika Okrajnega sodišča v Cerknici in
- predsednika Okrajnega sodišča v Trbovljah.
Prijavo oziroma kandidaturo morajo kandidati oddati do 22. septembra 2010. VEČ

Ministrstvo za pravosodje je objavilo javni poziv okrožnim, višjim in vrhovnim sodnikom k vložitvi prijav za dodelitev petih sodnikov na delo v specializirani oddelek za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma in korupcije, ki deluje pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. VEČ
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

V prvi polovici leta 2010 se, kljub večjemu pripadu zadev, nadaljuje ugoden trend skrajšanja časa, ki ga sodišča porabijo za reševanje zadev. Povprečni čas reševanja zadeve se je tako s 14,1 meseca v letu 1998 skrajšal na 6,1 meseca v letu 2009, so sporočili z ministrstva za pravosodje. VEČ

Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je reprezentativne sindikate javnega sektorja seznanila z vladnimi načrti za primer, če za podpis predlaganih ukrepov za zamrznitev plač v javnem sektorju ne bo dovolj sindikatov - v tem primeru bo vlada predlagala novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). VEČ

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo model podpore zainteresiranim novim vlagateljem v ohranjanje delovnih mest in proizvodnje v primerih stečajev večjih podjetij v pretežno zasebni lasti. VEČ

Gospodarstveniki izpostavljajo, da osnutek Zakona o podnebnih spremembah ne vsebuje jasne opredelitve, kdo so zavezanci, kako bodo glede na zastavljeni dolgoročni cilj obveznosti porazdeljene ter opozarjajo, da odgovornost v primeru nezadovoljivega izvajanja zakona ni opredeljena. VEČ

Obtožnica, ki jo je posebna skupina tožilcev za pregon organiziranega kriminala julija vložila v primeru menedžerskih prevzemov Pivovarne Laško in Istrabenza, nekdanjega direktorja pivovarne Boška Šrota bremeni zlorabe položaja ali pravic in ponareditve ali uničenja poslovnih listin, prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja pa pranja denarja. VEČ

Ljubljansko okrajno sodišče je potrdilo, da je prejelo obtožni predlog vrhovnega državnega tožilstva zoper več oseb v zadevi Patria. VEČ

Policija je lani obravnavala 8151 kaznivih dejanj nasilja v družini, kar je 40 odstotkov več kot leto prej, ko jih je obravnavala 4956. V tem letu je bilo izrečenih 1121 ukrepov prepovedi približevanja, ali polovico več kot predlani. Statistični podatki kažejo tudi, da se je lani občutno povečalo število prijavljenih kaznivih dejanj v družini. VEČ

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) je ministrstvu za delo posredovalo svoje pripombe na predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Med drugim predlagajo zvišanje najvišje pokojninske osnove za odmero pokojnine in višje finančne spodbude delodajalcem za zaposlovanje starejših. VEČ

Ministrstvo za notranje zadeve je letos ustanovilo medresorsko delovno skupino, katere naloga je ugotoviti, koliko ponudnikov je sposobno ponuditi sistem za sektorsko merjenje hitrosti in kakšne sisteme ponujajo. VEČ

Kitajska je napovedala, da bo s seznama več kot 68 kaznivih dejanj, za katera je zagrožena smrtna kazen, umaknila 13 kaznivih dejanj, večinoma s področja gospodarskega kriminala. VEČ 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 21 vplivov. Zadnja novela, ki je začela veljati 13. julija 2010, je bila sprejeta s ciljem krotitve finančne nediscipline. Spremenjene določbe so v največji meri namenjene varstvu upnikov in hitrejšemu poplačilu njihovih terjatev. VEČ.

Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 22 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

28. avgusta stopi v veljavo Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije, ki ureja organizacijo in način dela komisije ter postopke za opravljanje nalog po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in drugih predpisih. Komisija mora odslej vsako leto do 30. aprila preveriti, ali je prejela kopije seznamov daril od vseh državnih in drugih organov ter organizacij, ki so dolžne voditi sezname daril in jih posredovati komisiji. Prav tako pa komisija vsako leto do 31. marca Državnemu zboru RS odstopi kopije seznamov daril, ki jih je sama prejela oziroma zaposleni v njej. VEČ

Od 21. avgusta je v veljavi nov Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki se uporablja za obračun davka za obdobje od 1. januarja 2010 dalje. Pravilnik določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Novi pravilnik, ki razveljavlja dosedanji pravilnik in njegove priloge, prinaša kar 23 novih prilog.

Spremenjeni in dopolnjeni sta bili:

- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, v kateri se med drugim v Prilogi 3 nadomešča Plačna lestvica, ki je v veljavi od 1. julija 2010, in

- Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, v kateri je med drugim nadomeščena Priloga 1, ki vsebuje Nominalne osnove za delo v tujini. Vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini in vrednosti dodatkov, ki so v noveli uredbe določeni v nominalni višini, se uporabljajo od 1. julija 2010.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.9.2010 Zakon o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP)
1.1.2011 Zakon o rudarstvu (ZRud-1) VEČ
1.1.2011 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje izpostavljamo:

Danes, 26. avgusta, je začela veljati Direktiva št. 2010/45/EU o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev, ki predstavlja velik korak naprej za vse bolnike, ki čakajo na transplantacijo, saj vpeljuje enotne zahteve glede pridobivanja, prevoza in uporabe organov, ki si jih države članice EU izmenjujejo.
 VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo U-I-65/10, s katero je Ustavno sodišče RS razveljavilo prvi odstavek 28. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1), saj le-ta po mnenju sodišča nedopustno posega v pravico tožene stranke do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave RS in je zato z njo v neskladju.
 VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Plagiatorstvo in študij izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Profesor je posumil, da je šlo za plagiiranje, ker je bilo nekaj odstavkov seminarske naloge zapisanih s črkami vijolične barve. Izkazalo se je, da je študent te odstavke enostavno prekopiral z ene izmed spletnih strani. A ko ga je profesorjev asistent soočil s tem dejstvom, se študent ni kaj dosti razburjal – vprašal je le, kako lahko vijolično barvo črk spremeni v črno." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.