Avgust 2010, številka 8-2 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Strokovni članek: Zakonodajna raba izraza kaznivo dejanje
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Po osnutku novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) bi bilo treba za starostno pokojnino izpolniti 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe ne glede na spol. VEČ

Spremembe in dopolnitve Zakona o Rdečem križu Slovenije (ZRKS), ki so v drugi obravnavi, naj bi ustrezneje uredile financiranje programov RKS na lokalni ravni. VEČ

Državno tožilstvo je po navedbah ministra za pravosodje Aleša Zalarja v obdobju od 1. januarja 2009 do 30. junija 2010 prejelo 370 ovadb proti fizičnim oz. pravnim osebam zaradi neplačevanja socialnih prispevkov, tožilstvo pa jih obravnava prednostno. VEČ

Z 9. avgustom so se uradno začeli postopki za vlaganje kandidatur za lokalne volitve, na katerih bodo volivke in volivci 10. oktobra izbirali nova občinska vodstva. VEČ

Po sodnih počitnicah bodo vložene prve tožbe zoper elektrodistributerje. VEČ

Evropska komisija bo septembra državam članicam predstavila predloge glede možnosti uvedbe posebne EU dajatve, s katero bi unija okrepila lastne vire za financiranje proračuna EU. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki je stopil v veljavo 10. avgusta, uporabljati pa se bo začel 1. junija prihodnje leto, se bo denarna socialna pomoč dodeljevala v dveh višinah. Za začasne prejemnike bo znašala 288 evrov, trajno nezmožni za delovno aktivnost ali starejši pa bodo skupaj z varstvenim dodatkom dobili 450 evrov. VEČ

10. avgusta je začel veljati tudi nov Zakon o rudarstvu (ZRud-1), ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2011. Zakon določa pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, pogoje za opustitev njihovega izkoriščanja ter pogoje za zagotavljanje varstva in zdravja pri izvajanju del, ki so v zvezi z raziskovanjem, izkoriščanjem in opustitvijo izkoriščanja mineralnih surovin, ureja pa tudi inšpekcijski nadzor. VEČ

Sprejet je bil Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih, ki bo začel veljati 21. avgusta in ureja vlaganje elektronskih vlog ter elektronsko vročanje v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopkih, za katere glede vlaganja elektronskih vlog in za elektronsko vročanje veljajo pravila Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Pravilnik natančneje pojasnjuje organizacijo in delovanje informacijskega sistema, pogoje ter način vložitve vlog v elektronski obliki in obliko zapisa ter definira tudi varno elektronska pot. VEČ

Spremembe in dopolnitve je doživel Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, ki po novem natančno določa sestavo uniforme za občinske redarje, občinske redarje kolesarje ter občinske redarje motoriste. Na novo so definirani simboli občinskega redarstva ter položajne oznake občinskih redarjev. Spremembe bodo začele veljati 21. avgusta.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od svoje objave leta 1999 doživelo že 16 vplivov in zadnji je začel veljati 25. junija 2010. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija v pregledu okoljske politike za leto 2009 predstavlja razvoj okoljske politike EU v lanskem letu ter ključna vprašanja v letu 2010 in naprej.

Razvoj politike je prikazan z vidika štirih prednostnih področij 6. okoljskega akcijskega programa, to so podnebne spremembe, narava in biotska raznovrstnost, okolje in zdravje ter naravni viri in odpadki. V pregled so vključeni tudi politični ukrepi in delovanje držav članic na okoljskem področju. Države članice so tako v svoje načrte za oživitev gospodarstva vključile številne zelene pobude, s čimer si prizadevajo za nizkoogljično in energetsko učinkovito gospodarstvo, kar je tudi eden od ciljev strategije Evropa 2020.  VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Vrhovnega sodišča, ki obravnava odločanje o premoženjskopravnem zahtevku:

V kazenskem postopku sodišče obravnava in odloči o kaznivem dejanju, ki je predmet obtožbe. Odločanje o premoženjskopravnem zahtevku pomeni pritegnitev pravde h kazenskemu postopku. Odloča se o premoženjskopravnem zahtevku oškodovanca, ki je nastal zaradi kaznivega dejanja. Po določbi drugega odstavka 105. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) sodišče lahko prisodi v sodbi, s katero spozna obdolženca za krivega, oškodovancu premoženjskopravni zahtevek v celoti, lahko mu ga prisodi deloma in ga s presežkom napoti na pravdo.
 VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno v kateri prof. dr. Miro Cerar razmišlja o spoštovanju in pomanjkanju le-tega, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Enostavno ne znamo (dovolj) spoštovati sami sebe! S tem pa slabimo našo individualno in narodno samozavest, tako v naših glavah in srcih, kot seveda tudi v odnosu do tujcev ter do tujih držav in njihovih predstavnikov. Zato smo tam, kjer bi morali biti pokončni, najpogosteje servilni. Tako slabimo tudi našo politiko in gospodarstvo, pa tudi pravni red, kulturo in vse ostalo." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.