Avgust 2010, številka 8-1 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Prekrški
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: Pravo in izbira spola otroka
 
 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Spremembe in dopolnitve ZUS-1

Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ki je bila objavljena 30. julija in bo začela veljati 14. avgusta, med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Vse zadnje spremembe in dopolnitve zakona pa so seveda vidne v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Veljavni Kazenski zakonik (KZ-1) ob ustrezni razlagi in ob upoštevanju sistematike zakona nudi podlago za kazenski pregon neplačevanja socialnih prispevkov, ugotavlja pravosodno ministrstvo. Pripravilo je več predlogov za vrhovno državno tožilstvo in davčno upravo, da bi prispevali k zmanjšanju kršitev pravic delavcev. VEČ

V obravnavo DZ je bil predložen predlog novele Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki med pogoje za opravljanje odvetniške dejavnosti dodaja, da kandidat v zadnjih štirih letih ni opravljal funkcije sodnika ali državnega tožilca, saj naj bi vedno več primerov prehodov slednjih med odvetnike zbujalo dvom o nepristranskosti sojenja. VEČ

Začela se je dvomesečna javna razprava o predlogu novega Zakona o negospodarskih javnih službah. Ta bo nadomestil veljavni Zakon o zavodih (ZZ) iz leta 1991. Po besedah ministrice za javno upravo Irme Pavlinič Krebs želijo odpraviti pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili z analizo, tako na področjih upravljanja, nadzora, kot tudi financiranja. VEČ

Prof. dr. Rajko Pirnat je ocenil, da "ni verjetno", da bi Ustavno sodišče glede Zakona o ratifikaciji arbitražnega sporazuma "presodilo kako drugače", kot je že presodilo o arbitražnem sporazumu, ko je marca ocenilo, da je v skladu z Ustavo RS. VEČ

Poslanke in poslanci so se v letošnjem letu sestali na 17 plenarnih sejah, v poslanskih klopeh pa so presedeli skoraj 400 ur. Obravnavali so 221 točk dnevnega reda ter sprejeli 71 zakonskih besedil. Delovna telesa so se od januarja do začetka parlamentarnih počitnic sestala na 255 sejah, preiskovalne komisije pa so zaslišale 39 prič. VEČ

Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik je opozorila na sodne izvedence, ki po njenih ocenah pri svojem delu niso vedno strokovni in nepristranski. Izpostavila je primer, v katerem se je sodni izvedenec oprl na ponarejeno zdravstveno dokumentacijo, na tem pa je temeljila odločba sodišča. VEČ

1. avgusta je začel veljati Sporazum o izmenjavi bančnih podatkov evropskih državljanov v sistemu Swift z ZDA, ki naj bi okrepil skupen boj proti terorizmu in varnost tako evropskih kot ameriških državljanov. Na ta način bodo namreč lažje sledili financiranju terorističnih skupin. VEČ  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprejet je bil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki določa vrste prejemkov, subvencij in plačil, o katerih se odloča po tem zakonu, določa pa tudi meje dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon začne veljati 14. avgusta, uporabljati pa se začne (z nekaterimi izjemami) 1. junija 2011. VEČ

Številne spremembe je doživel Zakon o letalstvu (ZLet) zaradi vzpostavitve predpisanega nadzora na področju letalske varnosti. S tem bo preprečena nepopravljiva gospodarska škoda, ki bi nastala, če bi v drugih državah članicah Evropske unije prenehalo medsebojno priznavanje listin, ki jih izdaja Ministrstvo za promet, saj bi s tem prišlo do motenj delovanja letalskega prometnega sistema, ker slovenski prevozniki v EU ne bi mogli več opravljati dejavnosti proizvodnje zrakoplovov, vodenja stalne plovnosti zrakoplovov ter njihovega vzdrževanja. Poglavitna rešitev novele je ustanovitev javne agencije, ki predstavlja izvršni upravni, nadzorni in prekrškovni organ ter je odgovorna za zagotavljanje varnosti civilnega letalstva. Nad agencijo nadzor izvaja Ministrstvo za promet.

10. avgusta 2010 začne veljati nov Zakon o rudarstvu (ZRud-1), ki se bo uporabljal od 1. januarja 2011. Zakon določa pogoje za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ne glede na to ali so v zemlji, na njeni površini ali v vodah, pogoje za opustitev njihovega izkoriščanja ter pogoje za zagotavljanje varstva in zdravja pri izvajanju del, ki so v zvezi z raziskovanjem, izkoriščanjem in opustitvijo izkoriščanja mineralnih surovin, ureja pa tudi inšpekcijski nadzor.

Spremenjena je bila Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Tako na primer določa, da mora upravljavec vira svetlobe, pri katerem vsota električne moči svetilk presega 10 kW ali 1kW, če gre za razsvetljavo kulturnega spomenika, fasade ali objekta za oglaševanje, imeti izdelan načrt razsvetljave, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o viru svetlobe.

14. avgusta začne veljati Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno. Pristojni organ za izvajane Uredbe 1523/2007/ES je Veterinarska uprava Republike Slovenije. Za ugotavljanje živalske vrste izvora dlake se uporabljata metodi morfološka analiza dlake ter izolacija vrsti specifične dezoksiribonukleinske kisline, uredba pa predpisuje tudi globe za prekrške.

1. septembra pa začne veljati Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva. Omenjeni normativi in standardi predstavljajo podlago za financiranje sistematiziranih delovnih mest strokovnih delavcev ter računovodsko-administrativnih in tehničnih delavcev v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe s področja srednjega šolstva oziroma javno veljavni vzgojni program dijaških domov, pa tudi financiranje drugih nalog ter določanje oddelkov in skupin v izobraževalnih programih za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, v izobraževalnih programih gimnazij in maturitetnega tečaja ter določanje vzgojnih skupin v dijaških domovih.

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava pristojnost delovnega sodišča v sporih o opravljanju del otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov:

Tožnik je dijak srednje šole, ki je delal v delovnem procesu pri toženi stranki z njenim soglasjem in po njenih navodilih, zato gre v zvezi z odškodninsko odgovornostjo tožene stranke za škodo, ki jo je tožnik utrpel, za delovni spor po točki e) prvega odstavka 5. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1).
 VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu juliju je bilo spremenjenih ali dodanih skupno več kot 150 prekrškov, večinoma v zakonih.

Sprejet je bil nov Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1), ki ureja kreditne pogodbe, kjer kot jemalec kredita nastopa potrošnik ali potrošnica, ki jemlje kredit pod pogoji in za v zakonu določen namen. Novi zakon je bil potreben zaradi zagotovitve pravnega reda Skupnosti, poleg tega pa je bilo zaradi zagotavljanja varstva potrošnikov in poštene konkurence na trgu potrebno ustvariti bolj učinkovit nadzor nad dajalci kreditov, ki niso banke ali hranilnice.

Zakon začne veljati 7. avgusta in s tem dnem začnejo veljati tudi prekrški, ki jih opredeljuje v 39. in 40. členu. Globa od 12.500 do 125.000 evrov za prekršek grozi dajalcu kreditov ali kreditnemu posredniku, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če npr. ne oceni kreditne sposobnosti potrošnika ali če kreditna pogodba ni sklenjena pisno na papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov ali če s kreditno pogodbo dogovorjena efektivna obrestna mera presega najvišjo dopustno efektivno obrestno mero. Globa je določena tudi, če prekršek stori odgovorna oseba pravne osebe, ki posluje na podlagi dovoljenja po zakonu, ki ureja bančništvo.

Nove prekrške sta prinesla tudi spremenjeni Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in novi Zakon o rudarstvu (ZRud-1).
 VEČ
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


S spremembami ZFPPIPP tudi novosti pri osebnem stečaju

V zadnjih spremembah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je vrsta novosti v postopku izvajanja osebnega stečaja, prav tako pa je dana podjetnikom v postopku osebnega stečaja možnost ponovnega zagona poslovanja. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Pravo in izbira spola otroka izpod peresa dr. Jerneja Letnarja Černiča, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Odločanje o spolu otroka pa ni pomembna samo iz vidika osebnih preferenc staršev, ampak tudi s stališča populacijske politike posamezne države, saj lahko nesorazmerje med številom žensk in moških privede do težav, ki lahko ogrozijo obstoj vsakokratne družbe." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.