Julij 2010, številka 7-5 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: Mediji in dostop do informacij javnega značaja
 
 
  AKTUALNO


Plačilo dohodnine možno tudi z odlogom

Če do petka ne zmorete plačati dohodnine, lahko davčni organ zaprosite za odlog, v posebnih primerih pa tudi za odpis plačila. Odpis ali delni dopis davka urejata 101. in 102. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

Vlogo za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka lahko predloži fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, vendar le za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti.
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Predsednik državnega zbora Pavel Gantar je za 10. oktober razpisal lokalne volitve in v skladu s podpisanim aktom o razpisu volitev bodo roki za volilna opravila začeli teči 9. avgusta. VEČ

V parlamentarni proceduri je predlog Zakona o socialnem podjetništvu, ki predstavlja pravni okvir za delovanje socialnih podjetij, vlada pa pripravlja strategijo razvoja socialnega podjetništva, kjer bodo podrobneje opredeljeni ukrepi in finančna sredstva v te namene. Primarni motiv delovanja socialnega podjetja ni dobiček, pač pa izvajanje družbeno koristnih dejavnosti in zaposlovanje težko zaposljivih oseb, pojasnjujejo predlagatelji. VEČ

Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo, ki bo potekala do 20. septembra, poslalo predlog osnutka novega zakona o medijih. Nov zakon uvaja bolj jasno definicijo javnega interesa na področju medijev, absolutno prepoved lastniških povezav med oglaševalci in lastniki medijev, predkupno pravico za novinarje, pa tudi preverjanje koncentracije medijev. VEČ

Cestnoprometna zakonodaja utegne doživeti korenito reformo, saj bodo sedanji Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) morda nadomestili zakoni o pravilih cestnega prometa, o voznikih, o motornih vozilih in o cestah. VEČ

Država ne bi smela vlagati tožb, za katere je iz sodne prakse že vnaprej razvidno, da z njimi ne more uspeti, pač pa bi se morala bolj posluževati alternativnih oblik reševanja sodnih sporov. VEČ

Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je reprezentativne sindikate javnega sektorja pozvala k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi in dogovora o ukrepih na področju plač. VEČ

Ob predstavitvi poročila varuha človekovih pravic za lani se varuhinja Zdenka Čebašek-Travnik sprašuje, ali smo še socialna država, in izpostavlja dostopnost šolstva, zdravstva, zaposlitve. VEČ

Za predsednika vrhovnega sodišča kandidira samo vrhovni sodnik svetnik in predsednik sodnega sveta Branko Masleša. Doslej sta bila neuspešna že dva razpisa, vrhovno sodišče pa od konca februarja, ko je potekel mandat Francu Testenu, vodi začasna predsednica Alenka Jelenc Puklavec. VEČ

Višji državni tožilki Branki Zobec Hrastar se 31. julija izteče mandat v skupini tožilcev za pregon organiziranega kriminala. V uradu generalne državne tožilke so potrdili, da bo kot višja državna tožilka delala v pritožbenem oddelku na tožilstvu. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije je v načelnem mnenju ugotovila, da je bila novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) napisana zato, da bi jo eden od udeležencev v konkretnem sodnem postopku uporabil v svojo korist. VEČ

Zunanji ministri EU so v okviru Sveta za splošne zadeve potrdili uredbo, ki krepi vlogo evropskega statističnega urada Eurostat, tako da bo ta pristojen za preverjanje podatkov, ki jih dobi od nacionalnih statističnih organov. VEČ

Meddržavno sodišče v Haagu je objavilo mnenje, v katerem je zapisalo, da razglasitev neodvisnosti Kosova ni predstavljala kršitve mednarodnega prava. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprejet je bil Zakon o javni agenciji za javno naročanje (ZJAJN), ki opredeljuje agencijo kot osebo javnega prava, ki opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju javnega naročanja. Agencija je ustanovljena z namenom zagotavljanja trajnih pogojev za razvoj področja javnega naročanja ter strokovnega in neodvisnega oddajanja javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti, ki jih je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske unije, skupnih javnih naročil in naročil po pooblastilu. ZJAJN začne veljati 7. avgusta 2010.

7. avgusta bo začel veljati tudi Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), ki ureja opravljanje plačilnih storitev za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, register proračunskih uporabnikov ter naloge in organizacijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

Od 24. julija veljajo spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki med drugim urejajo plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino, drugačno osnovo za obračun dodatkov v času dežurstva in znižanje višine dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času ter tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb zakona, ki ga izvajajo inšpektorji za plače v javnem sektorju, in tudi višje kazni. Nova pravila za obračun dežurstev se bodo uporabljala od 1. januarja 2011.

7. avgusta začne veljati novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1), ki ureja kreditne pogodbe, pri katerih kot jemalec kredita nastopa potrošnik ali potrošnica, ki jemlje kredit pod pogoji in za namen, ki ga določa ta zakon. Eden izmed poglavitnih razlogov za sprejetje novega zakona pa je zagotovitev učinkovitejšega nadzora nad dajalci kreditov, ki niso banke ali hranilnice, vse z namenom varovanja potrošnikov in zagotavljanja poštene konkurence na trgu. VEČ

V veljavi je tudi Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v evroobmočju (ZPZFSEu), ki ureja kapitalsko udeležbo RS v delniški družbi, ki je bila ustanovljena za namen zagotavljanja finančne stabilnosti v območju evra v skladu s sklepi Sveta Evropske unije (ECOFIN) in dajanje poroštev RS za obveznosti družbe.

Dopolnjen je bil 14. člen Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ), ki po novem določa, da ni več potrebno soglasje lastnice ali lastnika oziroma upravljavke ali upravljavca zemljišča oziroma prostora, če se organizira shod na javni površini, ki ima značaj grajenega javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi in njeni prosti uporabi, izvedba shoda pa ni v nasprotju z njenim namenom.

Spremembe in dopolnitve Zakona o gorskih vodnikih (ZGV) prinašajo natančno opredelitev dejavnosti gorskega vodništva, črtan je pogoj vzajemnosti, zagotavlja se boljša usposobljenost vodnikov in s tem večja varnost, redno usposabljanje pa bo potekalo ne enkrat, ampak dvakrat na tri leta.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že štirikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi drugi predpisi. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh osem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava očitno pisno napako v izreku sodbe:

Navedba, kolikšna varnostna razlika glede izmerjene hitrosti se obdolžencu upošteva v korist, v izreku sodbe sploh ni potrebna.
 VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je predlagala poenostavitev zakonodaje glede kmetijskih in gozdnih vozil. Zdajšnjih 50 direktiv in spremljajoča izvedbena zakonodaja bo nadomeščena z zgolj 5 uredbami. Predlog poleg poenostavitve in zmanjšanja administrativnih stroškov in ovir, uvaja tudi ukrepe za povečanje varnosti, med drugim nova pravila glede zavornih sistemov teh vozil. Predlogi nove zakonodaje so na voljo na spletni strani Komisije.

V zadevi C-428/08 je Sodišče EU odločilo, da družba ne more prepovedati trženja izdelka v EU (konkretno sojinih prehrambenih izdelkov), ki vsebuje sledi patentiranega zaporedja DNK. Evropski patent velja le v povezavi z izumom, ki dejansko opravlja funkcijo, zaradi katere je bil patent podeljen.  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Mediji in dostop do informacij javnega značaja izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Preko medijev, za šankom, na delovnem mestu, ob družabnih srečanjih in še kje izvemo praktično vse. O javnih in nejavnih zadevah. Tudi tisto, kar ne drži. Na ta način postane marsikaj neresničnega resnično. Ta je podkupljiv, oni je mafijec, tisti je homoseksualec, ta laže, oni ima skritega ogromno denarja, tisti je tajni agent, tadva sta ljubimca, oni so krivi za propad podjetja, tisti so povezani v klan itd." VEČ

Preberite tudi odziv informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar na obravnavano temo.

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


od 1.7.2010
do 31.12.2010
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti
  9%
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.