Julij 2010, številka 7-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Arbitraža - da ali ne?
 
 
  AKTUALNO


Ustavno sodišče RS je zadržalo izvrševanja četrtega odstavka 7. člena ZDT

Ustavno sodišče je s sklepom odločilo, da začne postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 7. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT), katerega izvrševanje se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Četrti odstavek 7. člena se nanaša na Obvezna navodila za uporabo Državnotožilskega reda (št. 701-1/2010 z dne 22. 2. 2010), ki se do končne odločitve Ustavnega sodišča ne smejo uporabljati. VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Odvetniška zbornica je aprila sprejela nove odvetniške tarife, ker pa še ni dobila soglasja pravosodnega ministrstva, se lahko nove tarife uporabljajo le, če stranke na njih pristanejo prostovoljno. Po predlogu naj bi se vrednost točke z zdajšnjega 0,459 evra, dvignila na 0,650 evra.VEČ

Evropska komisija je objavila prvi pregled vseh sistemov Evropske unije za zbiranje, hrambo ali čezmejno izmenjavo osebnih podatkov za namene pregona ali urejanja migracij. VEČ

Evropska komisija je predlagala tudi nova pravila, ki naj bi zagotovila, da bodo države članice Evropske unije vse osumljence kaznivih dejanj ali obtožence o njihovih pravicah obveščale v jeziku, ki ga razumejo. VEČ

Pravosodni minister Aleš Zalar je spregovoril o tožilski reformi in reformi kazenskega postopka. Z osnutkom novega zakona o državnem tožilstvu se po njegovih besedah daje tožilcem široka diskrecijska pooblastila, kar je povezano tudi s skorajšnjo spremembo Zakona o kazenskem postopku (ZKP). VEČ

Posebna skupina tožilcev za pregon organiziranega kriminala je vložila obtožnico zoper devet fizičnih in šest pravnih oseb v zvezi s kaznivimi dejanji pri menedžerskih prevzemih Pivovarne Laško in Istrabenza. VEČ

Enajst gradbenih podjetij, ki so osumljena kartelnega dogovarjanja pri delitvi večmilijardne avtocestne pogače, je v teh dneh s strani urada za varstvo konkurence prejelo povzetke relevantnih dejstev. VEČ

-  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

V veljavi je Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR), s katerim Slovenija prevzema obveznosti, da skupaj z drugimi državami članicami EU, katerih skupna valuta je evro, odobri posojilo Grčiji z namenom ohranitve finančne stabilnosti v evro območju. Slovenija je odobrila Grčiji posojilo v višini 387.812.452 evrov za obdobje petih let s triletnim moratorijem odplačila glavnice in četrtletnim odplačilom obresti. VEČ

16. julija je začel veljati Pravilnik o izbiri izvajalcev kontrol na kraju samem, ki podrobneje določa strokovne, prostorske, tehnične in organizacijske pogoje za opravljanje kontrol, pogoje in merila za izbor izvajalcev, pogoje glede izvajanja same kontrole in tudi način oblikovanja cen kontrol na kraju samem.

14. avgusta bo začela veljati Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave, ki določa, da celostna grafična podoba organov temelji na enotni uporabi grba Republike Slovenije in logotipa, pri neformalnem komuniciranju pa se opisana podoba dopolnjuje z uporabo dekonstruiranega lika Triglava.

V veljavi je tudi Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete. Ta natančneje določa izračun trošarin za cigarete, ki se bodo 1. avgusta zvišale v skladu z julija sprejeto novelo Zakona o trošarinah (ZTro). VEČ

Spremenjena in dopolnjena je bila Študentska ustava, ki med drugim določa, da člani organov in predstavniških teles Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in njenih organizacijskih oblik, ki morajo imeti status študenta, ter Generalni sekretar ŠOS ne smejo biti člani izvršilnih organov političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh. Pomembna sprememba je tudi prerazporeditev denarnih sredstev, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani bo odslej prejemala le 25-odstoten delež (prej 38,6%), saj bo 17% namenjenih ŠOS-u.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska unija je bogatejša za spletni portal evropskega e-pravosodja. Na njem lahko najdete informacije o raznih pravnih vprašanjih, ki so relevantne v določeni državi EU. Portal je namenjen tako državljanom kot strokovni javnosti (odvetniki, sodniki in ostali pravosodni delavci) in naj bi omogočil hitrejši dostop do pravnih informacij glede določenega področja ter specifične države EU. VEČ

Generalni pravobranilec Bot je v zadevi C-137/09, ki obravnava nizozemske Coffee shop-e, kateri so poznani predvsem po močnejših zeliščih, zavzel mnenje, da lahko okrožje Maastricht prepove vstop v Coffee shop-e osebam, ki ne živijo na Nizozemskem. Ukrep je utemeljen z razlogom vzdrževanja javnega reda v luči težav, ki naj bi bile posledica turizma prepovedanih drog, hkrati pa pomaga v boju proti prepovedani trgovini z narkotiki v EU. VEČ  
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že pet vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 6 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava očitno pisno napako v izreku sodbe:

Navedba, kolikšna varnostna razlika glede izmerjene hitrosti se obdolžencu upošteva v korist, v izreku sodbe sploh ni potrebna. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O zaupanju izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Toda, ali ste kdaj pri sebi opazili, kakšen varen plašč v vsakdanu je zaupanje kot tako? Kako toplo in varno se človek počuti v okolju in družbi posameznikov, ki jim zaupa? " VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.