Julij 2010, številka 7-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Nasvet
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: Vodi odprava telesnega kaznovanja otrok v filiarhat?
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da slovenske oblasti še vedno niso izpolnile odločbe ustavnega sodišča in popravile krivic, ki so bile storjene izbrisanim. Sodišče ugotavlja, da Slovenija s tem krši Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in ji nalaga, naj krivice popravi z izdajo dopolnilnih odločb. VEČ

Ustavno sodišče RS je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti dopolnitev Poslovnika Komisije DZ RS po zakonu o preprečevanju korupcije, ki jo je na ustavno sodišče vložila skupina koalicijskih poslancev. Ustavni sodniki so zahtevo zavrgli, ker je komisija prenehala obstajati in ker njene zahteve iz poslovnika še niso bile izvršene. VEČ

Danes je začela veljati novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki naj bi zagotovila povečanje učinkovitosti postopkov, izboljšanje položaja upnikov ter možnost dotoka svežega kapitala v podjetja v postopku insolventnosti. VEČ

Državni zbor RS je sprejel predlog Zakona o državnem poroštvu za zagotavljanje finančne stabilnosti v območju evra. Z zakonom se bo vzpostavila pravna podlaga za sodelovanje Slovenije v mehanizmu za zagotavljanje finančne pomoči, če poleg Grčije še katera od držav z evrom ne bi mogla pridobiti zadostnih finančnih sredstev na trgu. VEČ

Poslancem DZ ne bo treba znova odločati o noveli Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki med drugim posega v višino položajnega dodatka in plačilo dežurstev. Državni svet namreč ni izglasoval odložilnega veta. VEČ

Državni zbor je sprejel predlog Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK), ki usklajuje ureditev področja z evropsko direktivo, zagotovil pa naj bi višjo raven varovanja interesov potrošnikov in okrepil nadzor nad kreditodajalci. VEČ

Ministrstvo za pravosodje je danes predstavilo nov Zakon o državnem tožilstvu. S predlogom se spreminja način izbire in sestava tožilskega sveta ter način imenovanja generalnega državnega tožilca. Namesto skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pa se uvaja novo, posebej specializirano okrožno državno tožilstvo. VEČ

Iztekel se je rok za prijavo na javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika in dva namestnika predsednika komisije za preprečevanje korupcije, ki ga je objavil predsednik republike Danilo Türk. V uradu predsednika države pojasnjujejo, da so prejeli enajst vlog. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

13. julija je začela veljati novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki določa natančnejša pravila iskanja dolžnikovega premoženja in izvršiteljem daje dodatna pooblastila v zvezi s pridobivanjem podatkov o tem, kje to premoženje je. Novost je tudi možnost poplačila upnika pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, vendar le na podlagi izvršilnega naslova na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizacijah za plačilni promet in pod pogojem, da predlogu za izvršbo priloži izvršilni naslov. VEČ

V veljavi so tudi spremembe in dopolnitve Poslovnika Ustavnega sodišča, ki natančneje urejajo položaj in pristojnosti generalnega sekretarja Ustavnega sodišča in direktorja Službe za splošne in finančne zadeve.

Sprejeta je bila Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, ki ureja način priprave razvojnih dokumentov, oblikovanje politik, pripravo proračunskega memoranduma ter postopke in dokumente za pripravo državnega proračuna, njegovih sprememb in rebalansa, uporablja pa se tudi za pripravo predlogov finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, ZZZS in ZPIZ.

24. julija bo začel veljati Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila, ki se nanaša na motorna vozila, za katera se izvajajo storitve javne službe v skladu s predpisom, ki ureja način, predmet in pogoje izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili.

13. julija je v veljavo stopil Splošni akt o posredovalnem postopku med udeleženci v poštni dejavnosti, ki natančneje določa pravila posredovalnega postopka iz 63. člena Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2), v katerem Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije rešuje spore med udeleženci.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je 13. julija predstavila predlog Direktive, ki določa pogoje vstopa in bivanja državljanov tretjih držav na območju EU. Predlog tako ureja pogoje za državljane držav nečlanic, ki živijo izven EU, vendar čakajo na odobritev dela v EU v sklopu prehajanja delavcev med podjetji. VEČ

Komisija v sklopu izboljšanja neuspešnega, zgrešenega in nepoštenega gospodarskega ter finančnega sistema predlaga paket ukrepov, ki naj bi povečal zaščito potrošnikov in povrnil oz. dvignil zaupanje v finančne storitve. Zaščita naj bi se povečala za imetnike bančnih računov in majhne vlagatelje. Vzporedno s predlogi prav tako poteka javna debata o možnostih za izboljšanje zaščite imetnikov zavarovalnih polic. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-171/08 odločilo, da imetništvo zlatih delnic s strani države v Portugal Telecom pomeni neupravičeno omejitev prostemu pretoku kapitala. Portugalska ima namreč s temi delnicami vpliv na odločanje v družbi, kar vpliva na odločitve tujih operaterjev o investicijah v to družbo.

V združenih primerih C-447/08 in C-448/08 je sodišče EU odločilo, da je švedska zakonodaja, ki prepoveduje organizirane igre na srečo preko spleta s strani zasebnih operaterjev, skladna s pravom EU. Vendar pa pravo EU izključuje nacionalno pravo v primerih, ko nacionalna zakonodaja kaznuje igre na srečo brez licence drugače od organiziranih iger na srečo izven Švedske.  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Vodi odprava telesnega kaznovanja otrok v filiarhat? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Zahteve po odpravi telesnega kaznovanja otrok dobivajo vse večjo podporo, še vedno pa so umestna vprašanja o pravi vrsti strategije, po kateri otroci ne bi postali vzgojitelji svojih staršev, celo mali tirani." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETIIUS-INFO Sodna praksa je največja zbirka judikatov slovenskih sodišč, ki omogoča uporabnikom enostaven dostop do judikatov skozi pregledna kazala ali preko vsebinsko povezanih členov v zakonih, ki so bili uporabljeni pri odločanju sodišč.

Več o strani si lahko ogledate v video prikazu:


 
  
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.