Julij 2010, številka 7-2 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Nasvet
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Čistopisa noveliranega ZFPPIPP
 
 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor RS je sprejel novelo Zakona o trošarinah (ZTro), ki bo zvišala trošarine za električno energijo in zemeljski plin s 1. avgustom, pospešila pa bo tudi načrtovano zvišanje trošarin za cigarete. VEČ

Poslanci Državnega zbora RS so sprejeli tudi Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR) - predlog zakona, s katerim bo Slovenija sodelovala v mehanizmu pomoči Grčiji in prispevala 387,8 milijona evrov, od tega zneska se v letošnjem proračunu zagotavlja blizu 140 milijonov evrov. VEČ

Vlada RS je sprejela predlog novele Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN), ki izenačuje status vseh reševalcev, novost pa je, da je delodajalec upravičen do povračila stroškov ter da ti bremenijo tistega, ki je reševalce vpoklical. VEČ

Na vladi je bil potrjen tudi predlog novele Zakona o bančništvu (ZBan-1), ki bo z letom 2011 jamstvo za bančne in hranilniške vloge določil v višini 100.000 evrov. VEČ

Odbor Državnega zbora RS za gospodarstvo je opravil drugo obravnavo predloga zakona o potrošniških kreditih, ki področje usklajuje z evropsko direktivo, bolje varuje interese potrošnikov in krepi nadzor nad kreditodajalci. VEČ
 
 

 
  AKTUALNO


Uvoz hrane v Hrvaško

Z lanskim majem je začel na Hrvaškem veljati Pravilnik o uvozu izdelkov živalskega porekla, ki dovoljuje vsem državljanom EU preko hrvaške meje brez dodatnih veterinarskih pregledov in plačila carine pripeljati do 10 kg mesnih izdelkov, mlečnih proizvodov, olj in ostale hrane, ki vsebuje mleko in meso. Enako je tudi z mlekom v prahu in ostalo hrano za dojenčke, ki jo je dovoljeno uvoziti v skupni količini do 10 kg.

Več podrobnosti najdete v besedliu Pravilnika o uvjetima unošenja osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, ki si ga lahko kot registriran brezplačni uporabnik pogledate na hrvaškem portalu IUS-INFO.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

15. julija začne veljati novi Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), ki je (v nasprotju s starim) v celoti skladen s slovenskim pravnim redom. Z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo je bilo območje narodnega parka skladno z Zakonom o ohranjanju narave (ZON) vključeno v območja Natura 2000 in je bilo njegovo varstvo treba prilagoditi novim spoznanjem, ratificiranim mednarodnim konvencijam in pravu Evropske unije. Novi zakon tako ureja varstvo narave in ohranjanje kakovosti krajine.

Spremenjen je bil Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Novela želi povečati učinkovitost postopkov zaradi insolventnosti in z njimi povezanih izvršilnih postopkov. Tako med drugim določa enotno stvarno pristojnost okrožnih sodišč za vse postopke zaradi insolventnosti. Ko postane podjetje insolventno, stopijo v ospredje interesi upnikov, ki postanejo nadrejeni interesom lastnikov. Poštenim podjetnikom in zasebnikom, nad katerimi je začet postopek osebnega stečaja, se omogoča nov začetek poslovanja ob ustreznem nadzoru.

1. julija je začel veljati Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, določa pa tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologije za izračun energijskih lastnosti stavbe.

Sprejet je bil Pravilnik o preiskovanju letalskih nesreč vojaških zrakoplovov, ki ureja posamezna vprašanja preiskovanja letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov vojaških zrakoplovov, poročanje o njih, opredeljuje sestavo in naloge stalne komisije, ki te nesreče preiskuje, določa pa tudi obveznosti letalskega in drugega osebja v zvezi s temi vprašanji.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V Evropskem parlamentu so sprejeli predlog direktive, ki v EU vnaša nova pravila za izvajanje inteligentnih prevoznih sistemov. Direktiva vsebuje ukrepe, ki naj bi razširili uporabo inovativnih prevoznih tehnologij po vseh državah članicah, saj ti sistemi predstavljajo bolj varne, učinkovite in okolju prijazne rešitve. VEČ

Evropski poslanci so sprejeli tudi uredbo o pravicah potnikov v pomorskem prometu. Po ureditvi pravic potnikov v zračnem in železniškem prometu je EU uredila tudi pravice za potnike, ki potujejo po morju in celinskih vodah. Taka ureditev zagotavlja enak osnovni standard kakovosti storitev po vsej EU ter uvaja tudi nekatere nove pravice. VEČ

1. julija je Evropska komisija predstavila idejo o enotnem EU patentu oz. predlog ureditve prevajanja za bodoči patent EU. Enotni patent bo veljal po vsej EU, pri čemer bodo stroški prevajanja minimalni in ne bo več potrebe po potrjevanju patentov v posameznih državah. Z novim patentom naj bi se stroški prijave patenta zmanjšali, saj je sedaj evropski patent tudi desetkrat dražji kot v ZDA, in bo to pozitivno vplivalo na raziskave, razvoj, inovacije in konkurenčnost. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-99/09 odločilo, da je treba v primeru, ko se ocenjuje, ali neposredna zaračunljivost pri prenosu telefonske številke zavira take prenose, vseeno upoštevati stroške operaterja zaradi storitve prenosa. V izogib primerom, da se potrošniki ne bi odločali za storitve prenosa, lahko nacionalni regulatorni organ predpiše največji znesek teh storitev pod stroškovno ceno.

S sodbama C-194/08 in C-471/08 je sodišče EU določilo, da so delavke upravičene do osnovne mesečne plače in dodatkov, ki pripadajo določenemu poklicu ali opravljanju dejavnosti, med porodniškim dopustom ali ko so zaradi nosečnosti premeščene na drugo delovno mesto.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, s katerim je bila zavrnjena zahteva za varstvo zakonitosti zoper sklep o podaljšanju pripora za tuje tajne delavce:

"Če se kazenski postopek vodi v Republiki Sloveniji, za delovanje tujega tajnega delavca ni potrebna pisna odredba v skladu z 58. in 59. členom Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU), ker ne gre za posebno obliko pravne pomoči, njegovo delovanje v skladu s pravnim redom Republike Slovenije pa je zagotovljeno z odredbo, ki jo izda državno tožilstvo oziroma preiskovalni sodnik."  VEČ
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZKP? - Zadnji čistopis velja od 10. aprila.

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 29 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 30 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1994.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali nadaljevanje zanimive potopisne kolumne z naslovom Pravni mostovi in kulturna relativnost (2) (prvi del kolumne) izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Leta 1994 Kitajci Slovenije niso prepoznali, vse dokler jim nisi razložil, da je bila del nedavno preminule Jugoslavije, ob čimer se jim je razjasnil obraz: »Ah,« so rekli, »Valter brani Sarajevo«." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETIStran MOJ IUS-INFO služi individualnim potrebam posameznega uporabnika, saj omogoča pregled in spreminjanje vaših priljubljenih vsebin, spremljanju podatkov o vašem računu in spreminjanju gesel.
Stran vsebuje seznam priljubljenih dokumentov in seznam najbolj branih vsebin, ki so razvrščene po številu ogledov, ter seznam iskanj z najpogosteje v iskalnik vpisanimi besedami in besednimi zvezami, ki so razvrščene po abecedi ter slogovno poudarjene na podlagi števila iskanj. Vse te funkcionalnosti omogočajo enostaven in hiter dostop do najpogosteje iskanih dokumentov.

Več o strani si lahko ogledate v video prikazu:


 
  
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.