Julij 2010, številka 7-1 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  Nasvet
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Politični dogovor o vzpostavitvi evropske diplomatske službe vsebuje zagotovilo, da bo ta geografsko uravnotežena, čeprav ne bo nacionalnih kvot, kar je v pogajanjih zahteval Evropski parlament. VEČ.

Slovenija je postala 12. članica Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP), ki deluje kot regionalni forum za sodelovanje držav z omenjenega področja in je komplementaren procesu približevanja Evropski uniji. VEČ.

Evropski parlament poziva k večji vlogi Evropske komisije pri uveljavljanju ključnih finančnih in ekonomskih odločitev v Evropski uniji. VEČ.

Medvladna konferenca je potrdila začasne spremembe Lizbonske pogodbe, ki 18 dodatnim evropskim poslancem omogočajo začetek dela še v tem mandatu Evropskega parlamenta. VEČ.

Ker konec letošnjega leta potečejo mandati večini volilnih organov v državi, je Državna volilna komisija pozvala poslanske skupine, politične stranke in lokalne skupnosti, naj predlagajo kandidate za člane volilnih komisij, personalne svete sodiš pa, naj predlagajo kandidate za predsednike komisij. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Spremenjen je bil Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD-B). Predlog zakona med drugim določa, v katerih primerih se šteje, da so imeli državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so bili izbrisani, ko so za njih začele veljati določbe Zakona o tujcih, dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče tudi za nazaj, to je od izbrisa prijave stalnega prebivališča dalje. Določa merila za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja dejanskega življenja v Republiki Sloveniji, natančneje pa opredeljuje tudi razloge, zaradi katerih se lahko tujcu zavrne izdaja dovoljenja za stalno prebivanje.

25. junija je začela veljati Uredba o Standardni klasifikaciji poklicev 2008, ki se bo od 1. januarja 2011 uporabljala kot nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statistično-analitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na socialno-ekonomskem področju.

25. junija je začel veljati tudi Pravilnik o informacijskem sistemu za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali. Na kratko je sistem poimenovan EPI, je del centralnega informacijskega sistema Veterinarske uprave Republike Slovenije (VURS), obsega pa štiri vsebinske sklope: bolezni živali, diagnostične preiskave, cepljenja živali in upravljanje izbruhov bolezni. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Že sprejeta nova pravila o označevanju proizvodov v EU bodo začela veljati s 1. julijem. Nova pravila uvajajo uporabo novih logotipov, med drugim tudi novi ekološki logotip EU, evrolist, obvezno navedbo kraja pridelave sestavin, ipd. VEČ.

Komisija je začela javno debato o najpomembnejših vprašanjih v zvezi z nevtralnostjo spleta. Med najpomembnejša tako spadajo predvsem vprašanja upravljanja prometa, dajanja prednosti določenemu spletnemu prometu, problematike in nepoštenih učinkov upravljanja prometa, konkurence med ponudniki, transparentnosti, itn. Vsi zainteresirani, praktično gre za vprašanja in rešitve, ki se tičejo vseh segmentov družbe, so (ste) tako vabljeni k sodelovanju do 30. septembra 2010. VEČ.

Evropska komisija je sprejela sporočilo, v katerem predlaga več ukrepov, s katerimi bi izboljšali ekonomsko politiko v EU in evro območju. Bistvo ukrepov je v implementaciji povečanega nadzora fiskalnih in makroekonomskih politik ter strukturnih reform, kar bo temeljilo na Evropskem semestru s predlaganimi vrstami sankcij in ukrepov za uravnavanje postavk, ki bi lahko ogrozile finančno stabilnost EU in evro območja. VEČ.

Evropski organi za standardizacijo so naznanili, da bodo razvili skupni sistem električnega napajanja za električne avtomobile in motorna kolesa. Novi standard bo zagotavljal, da bodo električna vozila lahko varno in enostavno napolnili po celotni EU. VEČ.

Sodišče EU je v sodbi C-28/08 P določilo obseg varovanja osebnih podatkov v primeru dostopa do dokumentov Skupnosti. Dostop do dokumentov Skupnosti ureja Uredba 1049/2001, varstvo osebnih podatkov s strani Skupnosti pa Uredba 45/2001. Toženec ni uspel izkazati upravičenosti ali prepričljivega argumenta, ki bi pogojeval nujnost prenosa osebnih podatkov iz zapisnikov, s tem pa tudi Komisiji ni bilo treba tehtati različnih interesov strank. Sodišče tako ni potrdilo sodbi sodišča prve stopnje in je pritrdilo izvorni odločitvi Komisije, da zavrne zahtevo za dostop do celotnih zapisnikov s srečanja oktobra 1996. 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Novosti pri izvršbi in zavarovanju

Zakon o izvršbi in zavarovanju je bil zopet noveliran, tokrat že enaindvajsetič. Namen zadnjih sprememb je ukrotiti finančno nedisciplino, tako da bodo upniki dobili več poplačil. Tako so ukrepi v največji meri namenjeni varstvu upnikom in hitrejšemu poplačilu terjatev. VEČ.

Bodočo spremembo ZIZ, ki bo začela veljati s 13. julijem, si lahko ogledate tukaj. Za primerjavo uporabite Primerjavo ob členih ali pa si oglejte celotno besedilo katerega izmed prejšnjih čistopisov ZIZ.  
 

 
  IUS KOLUMNA


V ponedeljkovi kolumni dr. Cerarja z naslovom Degeneracija, ki jo tokrat izpostavljamo, se profesor dotakne nedavno medijsko izpostavljenega primera v zvezi z nespoštljivim odnosom do hrane ter posledično sankcijo odvzema hrane na dveh osnovnih šolah.

Profesor se sicer ne spušča v pravno analizo primera in upoštevne zakonodaje, ugotavlja pa, da ima javnost do tega vprašanja deljena mnenja, predvsem do sankcije odvzema pravice do prejemanja kosil. Zakaj profesor Cerar vidi v nekaterih takih odzivih že kar zametke degeneracije slovenske (oz. kar svetovne ali globalne) mentalitete in zakaj ga žalosti, ko pomisli na prihodnost, ki lahko sledi takemu mišljenju?

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat vam ponujamo v branje odločbo o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Policist, ki je s službenim vozilom povzročil prometno nesrečo in po trčenju odpeljal naprej, je naklepoma huje kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, hkrati pa je s svojim ravnanjem nedvomno škodil moralnemu ugledu policije. VEČ.  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


AJPES z novimi nalogami

S 1. julijem začne veljati Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov, ki vzpostavlja in na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) prenaša vodenje registra transakcijskih računov (krajše RTR). Z vzpostavitvijo RTR se bo ta vsebina povezala tudi s Poslovnim registrom Slovenije (krajše PRS), centralnim registrom prebivalstva (krajše CRP) in davčnim registrom, s čimer naj bi se zagotovilo prevzemanje ažurnih podatkov o imetnikih transakcijskih računov. Z Aktom o vzpostavitvi se določa tudi pogoje za izmenjavo podatkov s ponudniki plačilnih storitev, za posredovanje podatkov o imetnikih TR in transakcijskih računih s strani bank ter Uprave Republike Slovenije za javna plačila. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.7.2010 Temeljna obrestna mera
  julij 2010 2,38% letno
25.6.2010 Valorizacijski količniki za preračun plač in zavarovalnih osnov
  na raven plač in pokojnin iz leta 2009 tabela
29.6.2010 Valorizacija katastrskega dohodka za leto 2010
  količnik za vse kulture 0,64
 

 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Kako shranimo geslo v angleškem Internet Explorer 8?

V današnjem nasvetu vam predstavljamo zelo uporaben in učinkovit tehnični napotek za hitrejšo uporabo portala. Da vam ob vsakokratnem poteku uporabniške seje na novem portalu ne bo potrebno vedno znova vpisovati uporabniškega imena in gesla, smo pripravili navodilo, ki te korak za korakom vodi do nastavitev, prek katerih si Internet Explorer zapomni in ob vsakokratni zahtevi tudi ponudi geslo. V alternativnih brskalnikih Firefox in Google Chrome, te brskalnik sam ob (prvem) vpisu vpraša, ali naj si zapomni geslo. Za pestrejši ter interaktiven prikaz si oglejte podporne video prispevke..

 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.