Junij 2010, številka 6-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  AKTUALNO


Vlada je potrdila besedila predlogov novel zakonov o delovnih razmerjih, o urejanju trga dela in o malem delu. Zakoni sodijo v paket povečanja varne prožnosti. VEČ.

Na vladi je bil sprejet predlog novele zakona o zavarovalništvu, ki med drugim vključuje spremembe na področju vzajemnega zavarovanja. VEČ.

Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, ki je v delu predvideval obvezno udeležbo delavcev pri dobičku, ni bil sprejet. VEČ.

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki naj bi izboljšal položaj upnikov ter povečal možnost dotoka svežega kapitala v podjetja v postopku insolventnosti. VEČ.

Ustavno sodišče je razveljavilo 27. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP), ki določa rok za izdajo odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja. VEČ. 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.9.2010 Zakon o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


19. junija je začel veljati Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane, ki jih vodijo osnovne in srednje šole. Evidence se vodijo v posebni računalniški aplikaciji, do njih pa je možno dostopati z elektronskim certifikatom, izdanim določenemu uporabniku. Posojanje ali skupinska raba elektronskega certifikata nista dovoljena.

Dopolnjena Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin določa, da lahko vlada na predlog upravljavca nepremično premoženje države odda v najem za daljši čas, če gre za nepremično premoženje, ki ima strateški pomen za državo, vendar ne za obdobje daljše od 30 let. Ko navedeno obdobje preteče, se najemno razmerje lahko podaljša le izjemoma, vendar ne za dlje kot za 10 let.

Spremembe Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči, ki začnejo veljati 3. julija, med drugim določajo, da se sredstva za izvajanje programa bilateralne tehnične pomoči zagotavljajo v državnem proračunu na posebni postavki za mednarodno razvojno sodelovanje skrbnika sporazuma o razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in vlado države prejemnice pomoči.  
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska unija in Afriške, karibske ter pacifiške države (države ACP) so 22. junija podpisale drugo spremembo sporazuma Cotonou. Sporazum vzpostavlja osnovo za posebno povezavo med EU in ACP državami. Glavna namena sporazuma sta zmanjšati in čez čas izničiti revščino ter ob trajnostnem razvoju postopno vključiti države ACP v svetovno gospodarstvo. VEČ.

Evropski ekonomski in socialni odbor je izdal drugo izdajo Evropskega kolesarskega leksikona. Ker smo v času dopustov, nam morda pridejo prav informacije, kje so zanimive kolesarske točke v Evropi, kako si pomagati s kolesarskimi težavami in vprašanji v tujini, ipd. Za brezplačno izdajo lahko pišete na ten@eesc.europa.eu. VEČ.

V zadevi C-413/08 P je sodišče EU potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča in zavrnilo pritožbene razloge podjetja Lafarge SA. Pri vprašanju povečanja kazni zaradi ponavljajočih kršitev je sodišče ugotovilo, da so taka povečanja kazni v skladu s konkurenčno-pravnimi pravili za večkratne kršitve s strani istega podjetja. Kot podlago sodišče navaja drugi odstavek petnajstega člena Uredbe 17. Tako je bila potrjena kazen 249.6 milijona eurov, izrečena podjetju Lafarge za protikonkurenčno ravnanje na trgu mavčnih plošč. 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ustavno sodišče se je pri svojem delu dotaknilo tudi zakonodaje s področja delovnih in socialnih sodišč.

Z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-65/10-19 je bil razveljavljen 28. člen Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, ki sicer obravnava posledice izostanka strank z naroka. Čistopis omenjenega zakona si lahko ogledate tu. Če pa vas zanimajo prejšnje spremembe Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, si jih lahko ogledate v ČASOVNI LESTVICI ZDSS-1
 

 
  IUS KOLUMNA


Se tudi vam ob prebiranju ali uporabi Zakona o kazenskem postopku večkrat zazdi, da ni vse rožnato v deželi kazenskega postopka?

V svoji zadnji kolumni mag. Martin Jančar predstavi nov hrvaški Zakon o kaznenom postupku z nekaterimi njegovimi dobrimi rešitvami, po drugi strani pa se sprašuje in ugotavlja, zakaj teh rešitev, o večini katerih se sicer govori že od sprejetja ZKP leta 94 in katere so potrebne za soočenje s kompleksnimi primeri kriminala, Slovenija še ni uspela vpeljati. Vabimo vas, da si kolumno z naslovom Pogled čez sosedov plot ali novi hrvaški ZKP preberete!

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Za vas smo tokrat pripravili odločbo, ki obravnava vprašanje neizbire kandidata. Kadar do izbire kandidata sploh ne pride, kandidat nima položaja neizbranega kandidata, posledično s tem ni poseženo v njegove pravice. VEČ.  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Časovna lestvica na portalu IUS-INFO

Iščete čistopis zakona ali predpisa, ki je veljal v določenem obdobju? Vsak predpis na IUS INFO ima svojo časovno lestvico, kar pomeni, da se z vsako spremembo naredi neuradno prečiščeno besedilo, ki velja do naslednje spremembe predpisa. Ko smo v določenem predpisu, imamo na desni možnost izbire Časovne lestvice, s čimer pridemo na seznam vseh prečiščenih besedil tega predpisa z datumi veljavnosti za vsak posamezen čistopis. V posameznem čistopisu, ki ne velja več, je ob strani tudi rdeč napis neveljavno prečiščeno besedilo. Ob vsakem členu, ki je bil spremenjen, pa imamo tudi možnost primerjalnika prek katerega izvemo, kaj in kako je bilo s tem čistopisom spremenjeno. Za še lažjo predstavo si oglejte ta in ostale podporne video prispevke.

 
 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.