Junij 2010, številka 6-2 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Novosti
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 


 
  AKTUALNO


Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je podprl novelo Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R), s katero želi vlada preprečiti nadaljnje drobljenje Slovenije na majhne občine. VEČ.

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H), namen sprememb pa je ublažitev finančne nediscipline v državi in povečanje učinkovitosti izvršb. VEČ.

Ustavno sodišče je odločilo, da drugi odstavek 108. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) posega v ustavno pravico do sodnega varstva in ga je zato tudi razveljavilo. VEČ.

Ministri EU za zaposlovanje in socialne zadeve so dosegli dogovor o cilju za zmanjšanje revščine do leta 2020. VEČ.

Odbor Državnega zbora za gospodarstvo je potrdil ustreznost Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob-1), ki med drugim pod določenimi pogoji predvideva obvezno delitev dobička med zaposlene. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


5. junija je začel veljati Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), katerega namen je okrepiti delovanje pravne države. Med drugim želi z omejevanjem in preprečevanjem korupcije ter nadzorom nad nezdružljivostjo funkcij z drugimi funkcijami zagotavljati neodvisno izpolnjevanje ustavno in zakonsko določenih funkcij, z nadzorom nad premoženjem in sprejemanjem daril funkcionarjev ter preprečevanjem nasprotja interesov in koruptivnih dejanj pa krepiti transparentnost v procesih in postopkih izvrševanja javne oblasti.

19. junija začne veljati Uredba o samozaposlenih v kulturi, ki ureja vpis posameznikov v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko ter obvezno zdravstveno zavarovanje in postopek za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje.

Sprejet je bil Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki določa standarde in normative za prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom in na domu, institucionalno varstvo ter vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Finančni ministri EU so sprejeli predlog za revizijo uredbe, ki bo predstavljala pomemben pripomoček v boju proti davčnim utajam in goljufijam. Ta uvaja več ukrepov za večjo in boljšo izmenjavo informacij ter sodelovanje med davčnimi organi, in sicer med drugim skupni postopek prijave davčnih zavezancev ter natančen opis informacij za izmenjavo in boljšo zaščito informacij, ki jih pridobivajo zavezanci.

Samozaposleni delavci in njihovi partnerji bodo po novi zakonodaji imeli boljšo socialno varnost vključno s pravico do porodniškega dopusta, ki je tej kategoriji priznana prvič. Nova direktiva nadomešča doslej veljavno in izboljšuje socialno varnost ter podjetnost milijonom žensk na trgu dela.

Zakonodaja države članice lahko dovoli sodni pregled pogodbenih določil, napisanih v jasnem in razumljivem jeziku, da se preveri njihova nepoštenost. Tako sledi iz sodbe C-484/08, ki dovoljuje državam članicam na področju, ki ga ureja Direktiva o nepoštenih pogojih v pogodbah, sprejem strožjih pravil kot jih vsebuje slednja.

V zadevi C-58/08 je sodišče EU odločilo, da ima Skupnost pravico sprejeti omejitve cen mobilnih operaterjev za mobilno gostovanje (roaming), vendar le, če je to v interesu notranjega trga. Sodba sicer zadeva presojo, ali je Uredba o mobilnem gostovanju naložitvijo maksimalnih cen za roaming mobilnim operaterjem skladna z evropsko zakonodajo.  
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ste na tekočem z zakonsko ureditvijo pravnikovega najljubšega glasila?

Zakon o Uradnem list Republike Slovenije (ZUL) je bil v zadnjih mesecih deležen dveh sprememb, že pred tem pa je zakonodajalec vanj vnesel več novosti, ki so njegovo besedilo nekoliko oddaljile od prvotnega, že davnega leta 1996 sprejetega. Da vam katera izmed novosti ne uide, za vas poskrbimo mi z našim IUS-INFO ČISTOPISOM ZUL.

Če vas zanima katera izmed prej veljavnih verzij omenjenega zakona, pa si oglejte tudi našo ČASOVNO LESTVICO ZUL, s katero vam omogočamo, da na pregleden način in z enim samim klikom odpotujete nazaj v preteklost. 
 

 
  IUS KOLUMNA


Ste eden izmed tistih, ki so še ujeli zadnji vlak in se lahko ponašajo z nazivom "mag." pred imenom in priimkom? Ali pa ste morda med tistimi, ki so nekoliko jezni, da je sedaj preostala zgolj izbira med s staro dodiplomsko stopnjo izenačenim magisterijem in zahtevnim doktoratom? Vsekakor si preberite misli dr. Mateja Accetta o tem, ali je znanstveni magisterij nujna žrtev bolonjske reforme.

Naš kolumnist piše o kočljivem položaju, v katerem se je po bolonjski reformi, ki je sicer želela zvišati povprečni evropski nivo pridobljenih visokošolskih in univerzitetnih nazivov, znašel slovenski izobraževalni sistem. Zdi se namreč, da je ladja zaplula v nevarne vode in je sedaj ujeta med Scilo izneveritve kandidatom za znanstvene nazive in Karibdo razvrednotenja doktorskega študija. Ampak ali je tako omejevanje, ki ga nekateri drugi evropski sistemi, kot npr. britanski, ne poznajo, res prava in edina pot za dosego z reformo zastavljenih ciljev? VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Ta teden smo za vas izbrskali sodno prakso, ki se ukvarja z vprašanjem, kaj je mogoče klasificirati kot pomembno pravno vprašanje pri odločanju o reviziji v upravnem sporu.

Vrhovno sodišče je mnenja, da vprašanje, o katerem je že odločilo, ne more predstavljati pomembnega pravnega vprašanja v smislu druge točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1, zato revizija, če ne obstajajo kaki drugi v zakonu taksativno našteti razlogi, v takem primeru ni dovoljena. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.6.2010 cene za osnove vodnih povračil
  raba vode za oskrbo s pitno vodo, na m3 odvzete vode 0,0555 EUR
4.6.2010 povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji
  marec 2010 1.499,23 EUR (+4,7%)
4.6.2010 povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji
  januar - marec 2010 1.459,65 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NOVOSTI


Iskanje po zbirkah:
Prvo stran iskanja po zbirkah smo preuredili tako, da so vse izbire vidne na eni strani.

Izberete lahko eno, vse ali samo poljubne zbirke tako, da označite polja pred njihovimi imeni. Izberete in z enim klikom označite lahko tudi celoten sklop vsebin, recimo sodno prakso, tako, da kliknete v polje pred imenom sklopa (Sodna praksa)Pri izpisu rezultatov iskanj, kjer so med rezultati tudi sodne odločbe Vrhovnega, višjih in Upravnega sodišča, smo v opis zadetka dodali vse institute, ki jih odločitev vsebuje.Povezave na Uradna prečiščena besedila:
V seznamih sprememb smo bolj izpostavili povezave na uradna prečiščena besedila. Poleg tega smo navedbo UPB razširili oz. spremenili v točno ime prečiščenega besedila. Primer, prej UPB je sedaj Zpol-UPB5.Preglednejši seznam Uradnih objav (UROB)
V seznam uradnih objav smo dodali nov stolpec imenovan podpisnik, ki je še posebej koristen in informativen pri pregledu objav delniških družb ali razpisi delovnih mest.

 
 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Iskanje po portalu IUS-INFO

Da se boste bolje znašli pri uporabi iskalnika na portalu IUS-INFO in da boste našli točno tisto, kar iščete, smo za vas pripravili video vodnik, ki si ga lahko skupaj z drugimi vodniki ogledate tukaj.

 
 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.