Junij 2010, številka 6-1 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Ministrstvo za delo je pripravilo predlog novele zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ki uvaja modro karto za visokokvalificirane kadre, spreminja pogoje za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja in uvaja še nekatere druge spremembe. VEČ.

Državni svet je izglasoval odložilni veto na Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob-1). Na ponovnem glasovanju v državnem zboru bo moralo zakon potrditi vsaj 46 poslancev. VEČ.

Državni zbor je sprejel novi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki med drugim določa, da bo odslej predsednika komisije za preprečevanje korupcije imenoval predsednik republike. VEČ.

Letno poročilo informacijskega pooblaščenca za leto 2009 razkriva, da se število pritožb in obravnavanih zadev zvišuje, kar je po njegovi oceni posledica vse večjega zavedanja posameznikov o obstoju ustavnih pravic in njihovega spoštovanja. VEČ.

Slovenija je podpisala sporazum o članstvu v OECD. Po navedbah ministra za razvoj in evropske zadeve si Slovenija želi sodelovanja s strokovnjaki omenjene organizacije, da bi z njihovo pomočjo izdelali učinkovite strategije razvoja po krizi in uveljavili potrebne strukturne prilagoditve. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


12. junija bo začel veljati Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki opredeljuje področja mladinskega sektorja, določa javni interes v njem ter izpostavlja njegove nosilce, subjekte, organe in pristojnosti. Določa tudi postopek in pogoje za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju ter obvezujoč strateški dokument - Nacionalni program za mladino, za katerega se predvideva sprejetje v 18 mesecih po uveljavitvi zakona in z veljavnostjo za devetletno obdobje.

Sprejet je bil Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre), ki bo začel veljati 15. junija. Zakon želi poenotiti organizacijo šolske prehrane v osnovnih in srednjih šolah, omogočiti učencem in dijakom dostop do zdrave šolske prehrane ter učencem in dijakom, ki prihajajo iz socialno manj vzpodbudnih okolij, zagotoviti cenejši obrok šolske prehrane.

1. junija je začel veljati Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD). Zakon določa upravičence, vrste in namen kreditov, pooblaščene institucije ter postopke izdajanja poroštev Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz naslova kreditov pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, ki so namenjene financiranju v tem zakonu opredeljenih investicij.

12. junija začne veljati Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju sodišč, ki navaja, da se letno poročilo izdela na obrazcu, ki je priloga pravilnika, navesti pa je treba organizacijsko strukturo sodišča in različne podatke o zadevah, narediti zbir podatkov za organizacijsko enoto posameznega sodišča ter oblikovati analizo učinkovitosti in uspešnosti. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Komisija je v prizadevanju za krepitev finančnega sistema in v izogib bodočim finančnim krizam predstavila predloge sprememb pravil o bonitetnih agencijah in odprla javno debato o reformah upravljanja družb (corporate governance) ter finančnih institucij. Hkrati je sporočila, da bo v naslednjih šestih do devetih mesecih predstavila nadaljnje predloge reform za finančno stabilno in varno Evropo. Glavni cilji so zagotovitev učinkovitega in enotnega nadzora bonitetnih agencij na evropski ravni, povečanje transparentnosti z namenom zagotovitve dostopa do bonitetnih informacij vsem agencijam ter povečanje učinkovitosti upravljanja tveganja finančnih institucij in moči delničarjev. VEČ.

1. junija so na konferenci Zeleni teden predstavili novi orodji v boju proti izgubi biotske raznovrstnosti. Gre za nov informacijski sistem (BISE) in referenčno poročilo o trenutni biotski raznovrstnosti. Informacijski sistem predstavlja skladišče in vir za informacije o tej tematiki v Evropi, medtem ko bodo poročilo, ki bo hkrati tudi pripomoček za spremljanje napredka v boju proti izgubi biotske raznovrstnosti, uporabljali oblikovalci politik. VEČ.

Komisija je 31. maja predlagala novo uredbo za boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem, ki bi uvedla sledenje in kontrolo civilnega orožja iz in v Evropsko unijo. Predlog evropsko zakonodajo usklajuje tudi z 10. členom Protokola Združenih narodov o strelnem orožju. VEČ.

V zadevi C-203/08 je sodišče odločilo, da država članica lahko prepove ponujanje iger na srečo na spletu. Prepoved je opravičljiva v primeru, ko predstavlja ukrep boja proti goljufijam in kriminalu. 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ste prepričani, da poznate trenutno veljavno ureditev področja javnih financ?

Zakon o javnih financah (ZJF) je bil doslej že večkrat neposredno noveliran, spremembe in dopolnitve pa je doživel tudi ob sprejemu samostojnih zakonov. Da ne spregledate novosti, ki jih vnaša uveljavitev Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN), vam na voljo dajemo naš osvežen IUS-INFO ČISTOPIS ZJF. Nemalokrat, pa četudi zgolj iz nostalgije, prav pride tudi kakšna prej veljavna verzija želenega zakona, do nje pa lahko v tem primeru dostopate preko ČASOVNE LESTVICE ZJF
 

 
  IUS KOLUMNA


Kaj imata skupnega junak iz novele Oscarja Wilda, ki svojo dušo zamenja za večno mladost, in arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško? Ne, to ni uvod v udarno šalo, temveč tema zadnje kolumne dr. Jerneja Letnarja Černiča z naslovom Portret Dorain Graya v Arbitražnem sporazumu med Slovenijo in Hrvaško.

Pisec v svojem članku natančneje analizira pomen v sporazumu uporabljenega angleškega izraza "junction" ter ga ovrednoti z vidika zagotavljanja teritorialnega dostopa. Pri tem vpreže tako jezikovno razlago kot sodno prakso Meddržavnega sodišča v Haagu, v kakšnem obsegu pa je odgovore na to, v celotnem kontekstu arbitražnega sporazuma sicer ozko vprašanje mogoče aplicirati pri samem referendumskem odločanju, pa s kritičnim premislekom ob branju kolumne lahko presodite sami. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Ta teden vas seznanjamo z odgovorom sodišča na vprašanje izpolnitve nedenarne obveznosti ob prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izjava družbenika o prevzemu morebitnih preostalih obveznosti družbe v tovrstnem postopku se ne nanaša na nedenarne obveznosti, družba pa za izpolnitev le-teh zato nima pravnega naslednika. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Davčni zavezanec je osebno odgovoren za pravilno odmero dohodnine

Ta teden je bila v Uradnem listu RS objavljena zadnja v nizu novel Zakona o dohodnini (ZDoh-2), 31. maja pa je Davčna uprava RS odpremila tudi drugi sveženj izračunov dohodnine za leto 2009. Ker pa je ta izračun predvsem informativne narave, pa še ne predstavlja dokončne odločitve, ampak je nanj mogoče vložiti ugovor, prav tako pa oseb, ki ga do 15. junija še ne bodo prejele, ne odvezuje vložitve davčne napovedi. O tem, kakšni so roki in možnosti vložitve ugovora in napovedi ter katere posebnosti veljajo za rezidente na delu v tujini in nerezidente, ki so rezidenti držav članic EU oziroma EGP, pa si več preberite na tem mestu
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


31.5.2010 koeficient rasti cen življenjskih potrebščin v RS
  april 2010 - marec 2010 0,002
31.5.2010 koeficient rasti cen življenjskih potrebščin v RS
  april 2010 - april 2009 0,023
31.5.2010 koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v RS
  januar do april 2010 - povprečje 2009 0,008
1.6.2010 trošarina za energente
  neosvinčen bencin 98 okt., 1000 litrov 479,51 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.