April 2010, številka 1-1 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo meni, da januarska novela Zakona o igrah na srečo (ZIS-C) v pravni red vnaša možnost omejevanja svobode interneta, to pa se navezuje na omejevanje svobode izražanja, ki je ustavna pravica. VEČ.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve želi z novim predlaganim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dvigniti dejansko upokojitveno starost ter zagotoviti odvisnost višine pokojnin od vplačanih prispevkov, čiste socialne transferje pa izločiti iz pokojninske blagajne. VEČ.

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu o vzdrževanju avtocest med letoma 2005 in 2007 ugotovilo, da Družba za avtoceste v RS (Dars) nima izdelane strategije rednega in investicijskega vzdrževanja avtocest. VEČ.

DZ je sprejel novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), ki naj bi zaščitil slovenske cestne prevoznike pred nelojalno konkurenco tujih prevoznikov brez ustreznih licenc. Novela zvišuje sankcije za prekrške. VEČ.

Slovenija je uspešno zaključila postopek ratifikacije statuta Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA). VEČ.

1. april predstavlja prelomnico, saj spreminja način poslovanja v državah EU za vse, ki trgujejo z energenti, alkoholom in tobačnimi izdelki, in kot novost uvaja elektronski trošarinski dokument. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


27. marca je začel veljati Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil, ki opredeljuje različne vrste pristojbin, ki jih plača predlagatelj zadevnih postopkov oziroma imetnik dovoljenja. Pristojbine so določene v točkah, pri čemer je vsaka točka vredna 5 eurov, višina pristojbine pa je zmnožek vrednosti točke in števila točk.

27. marca je v veljavo stopil tudi Pravilnik o sodelovanju policije z drugimi organi in organizacijami pri odkrivanju in preprečevanju nasilja v družini, ki ureja usposabljanje policistov in kriminalistov za delo na tem področju ter sodelovanje s centri za socialno delo.

1. aprila začne veljati nova Uredba o določitvi zneska trošarine za energente.  
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


S 5. aprilom se bo začela uporabljati Uredba o vizumih (EU Visa Code), ki na enem mestu vsebuje vsa pravila za odločanje v vizumskih postopkih, tako substančna kot procesna. Skupna vizumska politika harmonizira pravila in prakso držav Schengena, povečuje transparentnost in pravno varnost ter zagotavlja enakopravno obravnavanje prosilcev. Dostop do vizumov bo po novem lažji, hitrejši in bolj pošten. Za zavrnitev vizuma se zahteva utemeljitev, prav tako pa je mogoče vložiti pritožbo na negativno odločitev.

Komisija je 29. marca v obravnavo predložila predlog Direktive o trgovini z ljudmi, ki naj bi še nadalje približala zakonodajo in kazni na tem področju ter s tem skušala zagotoviti uspešen pregon teh dejanj, boljšo zaščito in pomoč žrtvam. Če bo direktiva sprejeta, bo nadomestila sedanji Okvirni sklep 2002/629. Direktiva naslavlja več področij, in sicer kazenskopravne določbe, pregon obdolžencev, pravice žrtev v kazenskih postopkih, pomoč žrtvam, preventivo in nadzor. Problemi oz. pomankljivost okvirnega sklepa so nezadostna implementacija v državah članicah zaradi številnih izjem (oz. rezervacij) in premajhen poudarek na konkretnih ukrepih za boj proti trgovini z ljudmi, predvsem učinkovitosti pri uveljavljanju zakonodaje, pri zaznavi in pregonu trgovine, zaščite in pomoči žrtvam ter nadzoru trendov in politik proti trgovini z ljudmi.

29. marca je Komisija v obravnavo vložila tudi predlog Direktive o boju proti spolnim zlorabam, spolnem izkoriščanju otrok in otroški pornografiji, ki naj bi nadomestila dosedanji Okvirni sklep 2004/68/JHA. Direktiva upošteva Konvencijo Sveta Evrope iz l. 2007 o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem ter širi definicije in število kaznivih dejanj spolnih zlorab in izkoriščanj, ki jih okvirni sklep ne pokriva. Uvaja tudi nove določbe za začetek pregona in preiskave teh dejanj ter pristojnosti za pregon dejanj storjenih izven EU (seks turizem), poleg tega pa nekaj novosti prinaša še pri zaščiti žrtev in preventivi.

Z Lizbonsko pogodbo je bila uvedena evropska državljanjska pobuda, ki evropskim državljanom omogoča, da neposredno podajo predloge EU zakonodaje. Komisija je to možnost podrobneje uredila in predstavila javnosti. Pogoj za sprejem predloga v obravnavo je, da zakonodajo predlaga najmanj milijon Evropejcev iz vsaj tretjine držav članic, in sicer glede področja, ki je v pristojnosti Komisije. VEČ
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ste se že seznanili z novostmi, ki jih prinašajo zadnje spremembe v trošarinski zakonodaji?

Zakon o trošarinah (ZTro) je v mesecu marcu doživel že petnajsto spremembo, zato vam v izogib nevšečnostim pri uporabi že zastarele verzije dajemo na voljo naš IUS-INFO ČISTOPIS ZTro.

Če vas zanima, katero izmed besedil je bilo veljavno v kakšnem že preteklem časovnem trenutku, pa si to lahko ogledate v ČASOVNI LESTVICI, ki vsebuje prav vse prej veljavne verzije čistopisov od sprejema zakona v letu 1998. 
 

 
  IUS KOLUMNA


Tudi vi sovražite srede, ker ves dan samo nestrpno odštevate minute do nove četrtkove izdaje Ius News? Še dobro, da je ta - vsaj ta teden - že za nami, kaj ima proti temu, sicer čisto nenevarnemu in lahko izgovorljivemu dnevu mag. Martin Jančar, pa si preberite v njegovi kolumni z naslovom - da, uganili ste - Sovražim sredo.

Naš kolumnist vas s svojim pisanjem popelje skozi t.i. a day in the life of ... sodnika in jasno oriše vse težavnosti, distrakcije in druge ovire, ki jih slednji mora preskočiti, da uspešno, pravočasno in zakonito opravi svojo funkcijo razsojanja v zadevah, predloženim sodiščem. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Prebrskali smo sodne arhive in našli odločitev, ki obravnava tanko mejo med žaljivim in zgolj barvitim izražanjem odvetnikov v svojih vlogah.

Žaljivo izražanje pooblaščencev strank v sodnem postopku ni dopustno, saj je mogoče interese zastopane stranke v celoti ščititi z izražanjem in ravnanjem, ki ne posega neupravičeno v pravice drugih. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Pristojnosti revizijskih komisij, revizorja in nadzornega sveta pri sprejemanju letnega poročila

V času potrjevanja letnih poročil je pametno poznati pristojnosti revizijskih komisij, revizorjev in nadzornega sveta pri njihovem sprejemanju. O tem, kakšne so naloge omenjenih komisij, kaj mora vsebovati revizorjevo poročilo, komu je slednji odgovoren ter kakšna je vloga nadzornega sveta, izveste več na tem mestu.

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


26.3.2010 koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji
  februar 2010 35,37%
26.3.2010 povprečna rast cen življenjskih potrebščin
  januar - februar 2010 -0,001
1.4.2010 uskladitev preživnin in nadomestil preživnin za leto 2010
  nadomestilo za otroka nad 14 let 90,01 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.