Marec 2010, številka 3-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Državni svet ni podprl predloga družinskega zakonika, sporne pa so predvsem določbe, ki izenačujejo homoseksualne skupnosti s heteroseksualnimi in jim dajejo možnost posvojitve otrok. Minister Svetlik poudarja, da zakonik v ospredje postavlja otrokove pravice in koristi. VEČ.

Združenje občin Slovenije (ZOS) je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011). ZOS trdi, da je povprečnina 550 evrov za leto 2010 in 564 evrov za leto 2011 prenizka. VEČ.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je za 14 dni podaljšalo javno razpravo o predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Pripombe bodo na ministrstvu sprejemali še do 31. marca. VEČ.

Minister za delo, družino in socialne zadeve meni, da so bili zakoni, ki urejajo pravno zaščito delavcev, sprejeti s soglasjem socialnih partnerjev, zato je tudi odgovornost deljena. VEČ.

Zunanji minister Žbogar poudarja, da je predvidena 800-članska diplomatska služba EU premajhna. VEČ.

Slovenija je pripravljena s skupino še petih držav po 5. aprilu uvesti teritorialno omejene vizume za Libijo, saj je vizumski spor med slednjo in Švico že prizadel slovensko gospodarstvo. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
27.3.2010 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
30.3.2010 Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD)
30.3.2010 Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT)
30.3.2010 Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO)
30.3.2010 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP)
1.4.2010 Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)
1.4.2010 Zakon o trošarinah (ZTro)
3.4.2010 Zakon o policiji (ZPol)
3.4.2010 Energetski zakon (EZ) VEČ
11.4.2010 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
11.4.2010 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Novela Zakona o policiji (ZPol-H) skuša zagotoviti ustrezen organizacijski, zakonodajni, materialni in kadrovski okvir za delo organov pregona. Med novostmi je nacionalni preiskovalni urad, ki je opredeljen kot avtonomna kriminalistična preiskovalna enota Generalne policijske uprave. Novela bo začela veljati 3. aprila.

3. aprila bodo začele veljati tudi spremembe Energetskega zakona (EZ-D), ki želijo izboljšati dosedanje rešitve v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem energetske infrastrukture ter izvajanjem služb na področju energetike.

Sprejeta je bila Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah, ki opredeljuje tovrstno varovanje, vsebuje pa tudi kazenske določbe za zavezance. Zavezanci morajo izdelati načrt varovanja na podlagi ocenjene stopnje tveganja.

Nov Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - pilotov letal določa pogoje in zahteve glede izdaje licenc, ratingov, pooblastil in spričeval pilotov ter dovoljenj za delo letalskih šol. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Komisija je sprejela novo Uredbo o skupinskih izjemah, ki določenim sporazumom v zavarovalnem sektorju dovoljuje sicer prepovedana ravnanja omejevanja konkurence. Uredba bo začela veljati s 1. aprilom (prejšnja velja do 31. marca 2010) in na novo ureja dve vrsti - izmed štirih - sporazumov, ki so trenutno izvzeti iz splošne prepovedi omejevanja konkurence. Gre za skupne zbirke podatkov, tabele in študije ter skupna kritja določenih vrst tveganj. Nekatere izmenjave informacij so namreč opravičljive v primeru, da zavarovalnim agentom omogočajo natančno oceno rizikov, skupna kritja pa so pomembna tudi za čim bolj celostno zavarovanje pred riziki. Za omenjene vrste sporazumov tako ostajajo skupinske izjeme, ki so potrebne, da industrija učinkovito opravlja svojo dejavnost v korist tako potrošnikom kot ekonomiji v celoti. VEČ.

Komisija je predlagala zakonodajo, ki bo parom v primeru čezmejnih zakonskih zvez omogočala, da si za primer ločitve izberejo zakonodajo poljubne države članice. Predlagana zakonodaja bo v pomoč parom različnih državljanstev, parom, ki živijo ločeno vsak v svoji državi članici, in parom, ki živijo skupaj, vendar ne v eni izmed lastnih držav. Cilj predloga je zmanjšati breme otrok in zaščititi šibkejšega partnerja v primeru ločitve. Predlog je odziv na prošnjo desetih držav članic, med njimi tudi Slovenije, in pomeni prvo uporabo ukrepa okrepljenega sodelovanja (enhanced cooperation). VEČ.

Evropsko sodišče je odločilo v sodbi Google France & Google Inc. in drugi proti Louis Vuitton Malletier in drugim. Francosko sodišče je postavilo predhodno vprašanje glede zakonitosti uporabe znakov - ključnih besed, ki ustrezajo znamkam podjetij, brez njihovega dovoljenja. Odločitev sodišča je, da Google s tem, da je oglaševalcem omogočal zakup ključnih besed, ki ustrezajo znamkam njihovih konkurentov, ni kršil prava znamk (Direktiva o blagovnih znamkah, Uredba o znamki Skupnosti). Iz odločitve še izhaja, da se pri iskanju s ključnimi besedami ne sme prikazovati oglasov tako, da uporabniki ne morejo enostavno ugotoviti izvora/ponudnika oglaševanega blaga ali storitve. Glede vprašanja, ali je Google odgovoren za podatke strank, ki jih shranjuje na svojih strežnikih, pa sodišče napotuje na nacionalno pravo v povezavi z omejitvijo odgovornosti posrednih ponudnikov storitev informacijske družbe po Direktivi 2000/31
 

 
  IUS KOLUMNA


Na Otoku se nekaj dogaja, piše dr. Matej Avbelj v svoji zadnji kolumni. Ste že uspeli prebrati o katerem otoku je govora, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in kako se dogaja? Če še niste, vas k temu vabimo sedaj.

Naš kolumnist v prispevku "secira" že dalj časa trajajoč proces ustavnih reform v Veliki Britaniji in ga osvetli predvsem s škotske perspektive. Slednja si namreč že od leta 1707 deli državo z Anglijo, problematika njene avtonomosti pa je danes verjetno aktualnejša kot kdajkoli prej. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokratna za vas izbrana sodna praksa obravnava vprašanje pravnega interesa za ugotavljanje obsega in deležev na skupnem premoženju zakoncev.

Pravni interes za ugotovitev obstoja celotnega pravnega razmerja glede delitve skupnega premoženja zakoncev seže preko zgolj dajatvenih zahtevkov, ki bi jih kateri izmed zakoncev imel nasproti drugemu. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.