Marec 2010, številka 3-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Računsko sodišče je po reviziji sistema zagotavljanja pomoči ob naravnih nesrečah, ki so se v Sloveniji zgodile v letih 2007 in 2008, ocenilo, da sistem dodeljevanja sredstev za izvedbo interventnih ukrepov ni bil enoten in ni zagotovil enakopravne obravnave oškodovancev. VEČ.

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je pripravila predlog novele Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO). Z njo naj bi bili ustanovljeni novi občini Ankaran in Mirna. VEČ.

Vlada je sprejela nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2010-2015. Program naj bi pomagal pri izboljšanju romskih bivalnih razmer ter izobrazbe in večjem zaposlovanju. VEČ.

Odbor za promet DZ je potrdil novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), ki natančneje ureja nadzor nad prevozniki ter postopek izdaje izkaznice o vozniških kvalifikacijah. VEČ.

Ministrstvo za pravosodje je objavilo osnutek ustavnega zakona o spremembah treh členov Ustave Republike Slovenije (URS), med njimi tudi 162. člena, ki določa, da ustavno sodišče prosto odloča, katere pobude in ustavne pritožbe bo sprejelo v obravnavo. VEČ.

Ministrstvo za zunanje zadeve je mnenja, da je prioriteta gospodarska diplomacija, ki se lahko krepi z ustanavljanjem novih veleposlaništev. Lani je bil zato na ministrstvu ustanovljen generalni direktorat za gospodarsko diplomacijo. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
21.3.2010 Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
27.3.2010 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
30.3.2010 Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD)
30.3.2010 Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT)
30.3.2010 Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO)
30.3.2010 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP)
1.4.2010 Zakon o trošarinah (ZTro)
1.4.2010 Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)
11.4.2010 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
11.4.2010 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Sprejeta je bila novela Zakona o trošarinah (ZTro), ki želi z uvedbo računalniško podprtega sistema za gibanje in nadzor trošarinskih izdelkov na notranjem trgu v celoti uskladiti nacionalno zakonodajo z evropsko in zagotoviti višje stabilne proračunske prihodke pri upočasnjeni gospodarski rasti. To naj bi dosegli na primer s predlaganim povišanjem zneskov trošarine za alkohol in alkoholne pijače ter cigarete.

11. aprila bo začela veljati novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki ureja finančno disciplino v postopkih javnih naročil, uvaja izraz "postopek oddaje naročila male vrednosti" ter poskuša racionalizirati postopek in zmanjšati stroške.

Noveliran je bil tudi Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), ki prav tako ureja materijo javnih naročil.

13. marca so v veljavo stopile spremembe Zakona o ekonomskih conah (ZEC), ki režim uveljavljanja davčnih ugodnosti v ekonomskih conah podaljšujejo do konca leta 2013, določajo pa tudi možnost uveljavljanja teh ugodnosti in dodelitve državne pomoči za t.i. velik naložbeni projekt.

Spremenjen je bil tudi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT). V spremenjenem besedilu bo začel veljati 27. marca, novela pa predvsem usklajuje nacionalno zakonodajo z evropsko in prilagaja opredelitev zavezancev Direktivi 2007/64/ES oziroma Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlasSS), nadzor nad izvajanjem določb pa podeljuje Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je predlagala smernice za pogajanja o pristopu Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP). Pristop Unije h Konvenciji, ki ima po mnenju predsednika Komisije, g. Barrosa, politični, pravni in simbolični pomen, bi pomenil pomemben korak k izboljšanemu in bolj jasnemu varstvu človekovih pravic v EU, katerega podlago je sicer uvedla Lizbonska pogodba. Z njim bi se tako vzpostavil skladen sistem varstva temeljnih pravic na področju EU, EKČP pa bi EU prinesla tudi dodatni sodni nadzor. Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu bi namreč postalo pristojno za presojo skladnosti predpisov institucij, organov in agencij EU ter sodb Sodišča Evropske unije. VEČ.

Evropska komisija je 16. marca odobrila shemo Republike Slovenije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov, s tem pa tudi slovenski ukrep za omejitev negativnih učinkov finančne krize na podjetja, ki svoje proizvode in storitve izvažajo. Po mnenju Komisije je ukrep namreč skladen z začasno - za čas finančne in gospodarske krize - politiko EU na področju državnih pomoči. Ravnanja Slovenije bodo tako pomenila predvsem višje premije, kot jih ponuja zasebni sektor, pa tudi ureditev trenutnega pomanjkanja kratkoročnih zavarovanj izvoznih kreditov zasebnega sektorja. Pri ukrepu gre za ureditev nepravilno delujočih trgov z državno pomočjo, s čimer se bo ščitilo tudi omejevanje izkrivljanja konkurence. VEČ.  
 

 
  IUS KOLUMNA


Še niste utegnili prebrati nove kolumne z naslovom Samostojnost majhnih ali pa ste jo morda namerno preskočili, ker imate dovolj pihanja na slovensko dušo? Kar brez skrbi, dr. Matej Accetto ob pisanju v mislih ni imel Slovenije, temveč še drobnejšo, na severu Atlantika ležečo otoško državico, ki je v tem trenutku na pragu pomembnih in daljnosežnih odločitev.

Da izveste, kakšno izkušnjo je naš kolumnist doživel ob svojem obisku Islandije, kjer je predaval tudi na največji in najstarejši izmed tamkajšnjih univerz, vas vabimo k branju. Pri tem smo prepričani, da bo pisanje, ki predstavljeno temo obravnava na resen, a lahkoten način, služilo kot prijetna miselna stimulacija in sprostitev obenem. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Ta teden smo izbrskali odločbo Vrhovnega sodišča RS, ki se ukvarja z vprašanjem odpusta prisilno hospitaliziranih duševnih bolnikov z zdravljenja.

Čeprav je zdravljenje bolnika brez njegove privolitve v oddelku pod posebnim nadzorom, v varovanem oddelku ali v obliki nadzorovane obravnave dopustno samo na podlagi ustrezne odločbe sodišča, pa - če je to posledica izboljšanja zdravstvenega stanja bolnika do te mere, da razlogov za izvajanje ukrepov ni več - taka intervencija sodišča ni potrebna ob predčasnem odpustu z zdravljenja. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.