Marec 2010, številka 3-2 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


DZ je sprejel novelo Zakona o trošarinah (ZTro), ki od 1. aprila dalje uvaja postopno zvišanje trošarin za cigarete, možnost zvišanja pa obstaja tudi za energente in alkoholne pijače. VEČ.

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011), ki med drugim ustanavlja namenski sklad za financiranje javne železniške infrastrukture. VEČ.

Zunanji ministri EU so na prvem neformalnem srečanju po uveljavitvi Lizbonske pogodbe začeli oblikovati novo diplomatsko službo EU. VEČ.

Na uradu za verske skupnosti se je v zakonskem roku registriralo 42 verskih skupnosti. Urad ima mesec dni časa, da verskim skupnostim izda odločbe o registraciji. VEČ.

DZ je noveliral Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD). Država naj bi s tem celovito uredila položaj t.i. izbrisanih. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
21.3.2010 Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
1.4.2010 Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje zdravil in postopek preverjanja pogojev, izdan s strani ministrstva za zdravje, natančneje določa zadevne pogoje, te pa ugotavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Predpis bo začel veljati 20. marca.

Sprejet je bil Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil, nanj pa so uvrščena vsa zdravila, primerna za medsebojno zamenjavo, ki imajo dovoljenje za promet na dan 15. januar 2010.

21. marca se bo začel uporabljati Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri), ki celovito ureja vprašanje medicinskih pripomočkov, pogoje za njihovo izdelavo, promet z njimi ter pogoje in postopke za klinične raziskave le-teh, ureja pa tudi nadzor nad izvajanjem zakona zaradi varovanja javnega zdravja. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Ministri s področja zaposlovanja in socialnih zadev so 8. marca sprejeli predlog Direktive za preprečevanje poškodb in okužb zdravstvenih delavcev. Slednja obravnava poškodbe in okužbe, ki nastanejo zaradi uporabe ostrih predmetov pri delu, kot na primer igel, ki z okoli milijon poškodb na leto predstavljajo eno večjih zdravstvenih in varnostnih groženj evropskim delavcem. Direktiva prenaša v pravo EU sporazum med organizacijami evropskih socialnih partnerjev in naj bi bolje zaščitila delavce, njihove družine in bolnike, hkrati pa razbremenila evropske zdravstvene službe. Predvideva tudi enoten pristop k ocenjevanju in preprečevanju nevarnosti ter izobraževanju in obveščenosti delavcev.

Komisija EU je na seznam „Zajamčena tradicionalna posebnost“ dodala dve slovenski jedi, in sicer Prekmursko gibanico ter Belokranjsko pogačo. Proizvajalec, ki hoče uporabljati zaščitni znak teh jedi, mora natančno upoštevati podrobnosti, navedene v uredbi, saj zajamčena tradicionalna posebnost predstavlja tradicionalen kmetijski proizvod ali živilo z najmanj 25 leti preizkušene uporabe na trgu EU in priznanjem posebnih značilnosti s strani le-te.

Sodišče Evropske unije je odločilo, da se lahko tovarnam, ki imajo sedež blizu onesnaženih področij, naprti odgovornost za onesnaževanje ter obveznost izvršiti ukrepe za zmanjševanje in odpravo tako nastale škode. Če lahko za to predstavijo prepričljive dokaze, imajo državni organi pravico domnevati, da obstaja vzročna zveza med delovanjem tovarne in onesnaženjem področja blizu le-te, niso pa zavezani ugotoviti krivde, malomarnosti ali namena izvajalcev, katerih dejavnosti se štejejo za povzročitelje okoljske škode. Samo tožbo pred sodiščem Evropske unije je vložilo italijansko sodišče potem, ko je več podjetij s področja petrokemije in oglikovodikov spodbijalo sklepe, ki so jim nalagali očiščenje onesnaženih področij po načelu „kdor onesnažuje, tudi plača“.

 
 

 
  IUS KOLUMNA


Ste se kdaj vprašali, tako kot prof. dr. Miro Cerar v svojem novem prispevku, kaj je bolje - Biti izviren ali ne? Sami smo za trenutek izbrali slednjo alternativo in vas zato - tako kot vsak četrtek! - vabimo, da misli našega kolumnista preverite kar sami.

Pri tem vam seveda dajemo na voljo ves kreativni prostor, ki ga potrebujete za klik na internetno povezavo do njegove kolumne. Da pa vam odgovora na zastavljeno vprašanje ne izdamo že vnaprej, vam zaenkrat namignemo zgolj to, da je izvirnost po eni strani blagoslov, po drugi pa prekletstvo. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat za vas obravnavamo vprašanje moči predhodne odločbe Sodišča Evropske unije.

Kot to določa že šesti odstavek 113.a člena Zakona o sodiščih, temu pa pritrjuje tudi sodna praksa slovenskih sodišč, je taka odločba za slednja obvezujoča. VEČ
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Vas zanima več o tem, kaj je zakonodajalec imel v mislih, ko je pisal o potrošniku na območju Republike Slovenije zlahka razumljivem jeziku?

Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS) je bil letos prvič noveliran. Da ne boste uporabljali njegovega prvotnega besedila iz leta 2004, vam na voljo dajemo naš IUS-INFO ČISTOPIS ZJRS.

Kljub temu, da smo besedilo zakona za vas prečistili, pa v ČASOVNI LESTVICI najdete tudi prej veljavno verzijo čistopisa
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.