Marec 2010, številka 3-1 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Vlada je sprejela letni plan razvoja in obnove avtocest za leto 2010. Ta določa skupno vrednost projektov v višini 501,5 milijona evrov, večina tega denarja pa bo namenjena obnovi avtocest. VEČ.

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti opozarja, da je treba v boju proti mobingu storiti več za zaščito oškodovancev. Materija je urejena v kazenskem zakoniku, komisija pa predlaga ustanovitev specializiranega organa, ki bi se ukvarjal s preprečevanjem vseh oblik šikaniranja. VEČ.

Evropski parlament je začel obravnavati pobudo za izboljšanje standardov v EU na področju porodniškega dopusta. Ta naj bi v uniji trajal 20 tednov. VEČ.

S spremembo Zakona o državnem tožilstvu namerava ministrstvo za pravosodje poseči v organizacijo in način dela skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala. VEČ.

Članica EU lahko osebi odvzame status begunca, če so se razmere v domovini slednje trajno spremenile in so odpravljene okoliščine, ki so osebo ogrožale. VEČ.

3. marca se je iztekel rok za predložitev nekaterih podatkov in listin verskih skupnosti, ki so prijavljene pri vladnem uradu za verske skupnosti. Tiste, ki zahtevane dokumentacije v tem roku niso predložile, bodo izbrisane iz registra. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
21.3.2010 Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
1.4.2010 Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Uredba o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino določa tovrstno metodologijo in dohodnino, ki na podlagi 6.a člena Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije pripada Mestni občini Ljubljana.

1. marca so začele veljati spremembe Zakona o davku na motorna vozila, ki motorna vozila sedaj obdavčuje na podlagi emisij ogljikovega dioksida, ostala pa na podlagi moči motorja. Na novo se uvaja tudi elektronski register motornih vozil, ki bo davčnemu organu omogočil preprečevanje davčnih utaj in boljšo sledljivost motornih vozil.

Novela Zakona o igrah na srečo, ki velja od 27. februarja, želi povečati učinkovitost nadzora nad prirejanjem iger na srečo, uveljavlja družbeno odgovorno prirejanje teh iger, ščiti mladoletne in druge občutljive osebe pred škodnimi vplivi in posledicami igranja na srečo, podrobneje pa ureja tudi vprašanje napitnin in uvedbo novih igralnih naprav in novega načina prirejanja iger na srečo po internetu in drugih telekomunikacijskih sredstvih. Zanje skuša določiti tudi ustrezno osnovo in stopnjo koncesijske dajatve. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Od 1. marca 2010 so evropski mobilni operaterji zavezani, da uporabnikom nudijo možnost prekinitve spletne povezave, in sicer z namenom, da se jih zaščiti pred morebitnimi izjemno visokimi računi, ki lahko nastanejo ob uporabi interneta prek mobilnih telefonov in prenosnikov predvsem na potovanjih po EU. Predvidena mesečna mejna vrednost za prekinitev znaša 50 € (brez DDV), pri čemer lahko operaterji določijo tudi nižjo ceno, vendar blizu le-te ("shall be close to, but not exceed"). Pravila mobilnega gostovanja (člen 6a), sprejeta junija 2009, ta ukrep uvajajo tako, da zajema najprej opozorilo uporabniku, ki gostuje v tujini, nato pa sledi prekinitev povezave do spleta v primeru, da višina računa doseže določeno mejno vrednost. Komisarka Neelie Kroes poudarja, da je ureditev pomemben korak k povečanju zaupanja uporabnikov (tako poslovnih kot zasebnih) pri uporabi interneta na potovanjih, s čimer naj bi se povečevala tudi učinkovitost uporabe spleta. VEČ.

Nemško zvezno ustavno sodišče je 2. marca 2010 odločilo, da nemški zakon o hrambi podatkov, ki temelji oz. prenaša v nemški pravni red Direktivo o hrambi podatkov, nasprotuje nemški ustavi. Pravila hrambe podatkov nekateri vidijo kot enega izmed ključnih ukrepov v boju proti terorizmu, nemški zakon tako obvezuje telekomunikacijske operaterje, da hranijo podatke na področju telefonije in uporabe interneta 6 mesecev (direktiva predvideva najdaljši čas hrambe, ki je 24 mesecev). Zakon je v Nemčiji sprožil val razburjenja, saj zbuja skrb, da se bodo povečale kršitve zasebnosti in drugih svoboščin. Zvezno ustavno sodišče je sicer pritrdilo zahtevi 35.000 državljanov in odločilo, da zadevni zakon krši temeljni zakon o zasebnosti, vendar pa neposredno o direktivi ni odločalo. Odločitev sodišča tako zahteva, da se vsi sedaj hranjeni podatki izbrišejo, novi pa ne hranijo vse dotlej, ko bo zakon ustrezno spremenjen. VEČ.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je predstavil nov spletni sistem za prijavo korupcij. Sistem omogoča anonimne prijave s strani državljanov, pri tem pa se v interesu pridobivanja podrobnejših informacij o primerih kljub anonimnosti vzpostavi dialog s preiskovalcem iz OLAF. VEČ.

Komisija je 2. marca 2010 odobrila pridelavo prvega gensko spremenjenega krompirja na območju EU. Sklep, ki ga mnogi označujejo za kontroverznega in zgrešenega, dovoljuje pridelavo gensko spremenjenega krompirja vrste Amflora. Sklep pomeni odobritev prve pridelave gensko spremenjene rastline v zadnjih dvanajstih letih. VEČ
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ste v medijih zasledili navedbe o spremembah obdavčitve motornih vozil, a se z njimi še niste utegnili natančneje seznaniti?

Ob naraščajoči okoljski ozaveščenosti civilne družbe in strokovne javnosti je tudi Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV) doživel prve spremembe po več kot treh letih. Omenjeno in vse druge dopolnitve od njegovega sprejetja v letu 1999 upošteva samo naš IUS-INFO ČISTOPIS ZDMV.

V ČASOVNI LESTVICI najdete časovno dinamiko dosedanjih sprememb zakona, saj je na voljo vseh šest njegovih verzij čistopisov
 

 
  IUS KOLUMNA


Še niste našli časa, da bi prebrali zadnjo kolumno mag. Martina Jančarja, primerno naslovljeno Nekaj misli o (brezplačni) pravni pomoči? V tem primeru vas k temu vabimo sedaj.

Naš kolumnist se spopade z v javnosti prevladujočim mišljenjem, da je dober odvetnik garant uspešnega izida bodisi civilnega bodisi kazenskega postopka. Kot izkušen sodnik podvomi v resničost omenjene dogme ter zato kritično osvetli pomen in posledice (brezplačne) pravne pomoči osebi, ki se znajde v kolesju sodnih mlinov. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Prebrskali smo sodne arhive in naleteli na zanimivo vprašanje pomena in obstoja utemeljenega suma.

Z oceno o obstoju utemeljenega suma sodišče ne izključuje možnosti, da obravnavana oseba ni storila kaznivega dejanja, temveč zgolj podaja svoje videnje, da je verjetnost za to manjša od verjetnosti, da ga je. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Odpust dohodninskih dolgov za slovenske delavce v Avstriji

Zadnja novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je med številnimi novostmi prinesla tudi novo odmero dohodnine slovenskim delavcem, ki delo opravljajo v sosednji Avstriji. V ta namen je zato DURS objavil poziv k predložitvi napovedi dohodnine, na podlagi katere bodo takim delavcem - če bodo ti napoved predložili do 31. marca 2010 - dolgovi za minula štiri leta odpisani. VEČ.

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


27.2.2010 sejnina članov Komisije za varstvo pacientovih pravic
  udeležba na pripravljalnem naroku 100,00 EUR
1.3.2010 temeljna obrestna mera
  marec 2010 1,18% na letni ravni
2.3.2010 povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča
  njiva 184,04 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.