Februar 2010, številka 2-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  AKTUALNO


Vlada je dopolnila Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, dopolnitev pa odpravlja zahtevo, na podlagi katere morajo tuja podjetja iz EU za opravljanje storitev v Sloveniji ustanoviti podružnico. VEČ.

Vlada je na podlagi Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami izdala uredbo o podrobnih ukrepih za pridelavo gensko spremenjene koruze ter uredbo o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost GSO v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih. VEČ.

Evropski parlament je sprejel poročilo o enakosti spolov za leto 2009, ki poudarja pomembnost boja proti nasilju nad ženskami, poslanci pa zahtevajo tudi ureditev vprašanja očetovskega dopusta na evropski ravni in vprašanja enakovrednega plačila. VEČ.

Novembra lani je z uveljavitvijo novele Zakona o orožju začel teči trimesečni rok za izvedbo legalizacije orožja, potekel pa je 15. februarja. Novela je uveljavila višjo kazen za posest ali nošenje orožja, za katerega uporabnik nima ustrezne dokumentacije. VEČ.

Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je opozoril, da še ni akcijskega načrta za izvedbo strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam, ki jo je vlada sprejela junija 2008. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


13. februarja je v veljavo stopila novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), ki je prinesla mnogo pomembnih sprememb. Tako npr. med osebe s statusom rezidenta Slovenije uvršča tudi fizične osebe, ki so bivale izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu ali stalnem predstavništvu RS pri mednarodni organizaciji.

Dopolnjen in spremenjen je tudi Zakon o igrah na srečo (ZIS), ki bo začel veljati 27. februarja. Igram na srečo želi zagotoviti potek v urejenem in nadzorovanem okolju, preprečiti različna kazniva dejanja ali ravnanja v nasprotju z javnim redom, pred škodljivimi vplivi čezmernega igranja iger na srečo pa želi varovati mladoletnike in druge občutljive osebe.

Novela Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS), ki bo začela veljati 20. februarja, prinaša novost glede označevanja in predstavljanja izdelkov in storitev. Podatki na njih morajo biti podani v slovenščini oziroma potrošniku na območju Republike Slovenije zlahka razumljivem jeziku. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


16. februarja je Svet EU sprejel direktivo, ki spreminja dosedanja pravila (Direktiva 92/79, Direktiva 92/80, Direktiva 92/59 in Direktiva 2008/118) glede sestave ter stopenj trošarin na cigarete in ostale tobačne izdelke. Njen namen je s povišanjem minimalnih trošarin na cigarete zagotoviti višjo raven zdravja ljudi, hkrati pa direktiva izenačuje tudi minimalne stopnje za drobno rezani tobak s stopnjami za cigarete. Predvideva tudi povišanje minimalne stopnje na 90 € za tisoč cigaret (iz današnjih 64 €) in sorazmerno na 60% povprečne prodajne cene (iz zdajšnjih 57%) do 1. januarja 2014, za države, ki še niso ali so šele pred kratkim dosegle minimum, pa uvaja daljše prehodno obdobje, in sicer do 1.1.2018. Nazadnje direktiva določa še pravila, ki bodo preprečila okoriščanja in zlorabe omenjenega prehodnega obdobja, hkrati pa še nekatera uvozna pravila in omejitve za tobačne izdelke.

Evropsko združenje avtomobilskih ponudnikov CLEPA je podalo svoje poglede na predlog Uredbe Komisije o uporabi člena 101(3) Pogodbe za nekatere skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju motornih vozil (MVBER), ki bo urejala bodoče konkurenčno pravo na področju motornih vozil. Združenje predlog pozdravlja, saj le-ta predstavlja dolgoročno in trajnostno usmeritev ureditve z realnimi možnostmi za izvrševanje. Predlog povezuje BER (block exemption regulation, skupinske izjeme) in sektorske smernice ter s tem zagotavlja, da bo to področje ostalo uravnoteženo in konkurenčno tudi v bodoče. Ureditev se nanaša na vse tri udeležence na trgu, tj. avtomobilske proizvajalce, ponudnike in neodvisne operaterje, kljub dobremu predlogu pa ima CLEPA nekaj pripomb, predvsem v zvezi z definicijami informacij glede popravil in vzdrževanja, podizvajalnimi pogodbami ter neodvisnimi operaterji/podjetniki.

V sodbi v zadevi Case C-88/09 iz 11. februarja 2010 je sodišče odločilo o predhodnem vprašanju, ki zadeva razlago 5. in 6. člena Šeste direktive o DDV. Vprašanje se je glasilo, kateri so kriteriji za določitev, ali spada reprografija pod dobavo blaga (5(1) člen) ali opravljanje storitev (5(2) člen) po omenjeni direktivi. 5(1) člen direktive je potrebno razlagati tako, da se reprografija, kadar je omejena zgolj na razmnoževanje dokumentov na nosilcih, šteje kot dobava blaga, saj se pravica razpolaganja prenese iz ponudnika na stranko, ki je naročila kopije originala. Po drugi strani pa se reprogafija šteje za opravljanje storitev takrat, kadar se zraven opravlja tudi druge povezane storitve, ki pa so za naročnika tako pomembne, da prevladajo nad samo transakcijo blaga in so tako za naročnika same sebi namen. Take so storitve, ki zahtevajo izdaten čas in napor za izvedbo, posebno obdelavo izvirnih dokumentov ipd. ter predstavljajo pomemben del celotnih stroškov dobave blaga. 
 

 
  IUS KOLUMNA


Ste že prebrali, kaj je o aktualni odločitvi Evropskega odbora za socialne pravice pri Svetu Evrope v svojem članku FEANTSA v. Slovenija: Ali mora Republika Slovenija vsakomur zagotavljati pravico do stanovanja? zapisal naš kolumnist? Če je odgovor negativen, vas vljudno vabimo k branju.

Dr. Jernej Letnar Černič v svoji kolumni oriše in predstavi temeljne elemente postopka, v katerem je bila Republika Slovenija spoznana "kriva" kršitve pravice do nastanitve, določene z Evropsko socialno listino. Pri tem podaja svoja kritična razmišljanja, ali je res vse tako črno in belo, kot je bilo predstavljeno v marsikaterem domačem mediju, ali pa predmetne "obsodbe" vendarle ni moč dojemati tako enoznačno. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat smo poiskali sodno prakso, ki se nanaša na vedno aktualno vprašanje, ali nakazan namen odprodaje edinega premoženja predstavlja zadosten razlog za izdajo začasne odredbe.

Odtujitev premoženja, pri kateri ni razloga za dvom o pridobitvi premoženjskega ekvivalenta, samo po sebi še ne opravičuje izdaje začasne odredbe. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.