Februar 2010, številka 2-1 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


DZ po skrajšanem postopku obravnava predlog novele zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo, s katero se v skladu z evropsko uredbo širi nadzor nad blagom in tehnologijami z dvojno rabo z izvoza tudi na posredniške storitve in tranzit. Za izdajo dovoljenj naj bi bil vnovič pristojen le en organ. VEČ.

DZ je predlog novele zakona o reprezentativnosti sindikatov, ki naj bi uvedel obvezno objavo podatkov o premoženju in poslovanju sindikatov, ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. VEČ.

Vlada je sprejela predlog programa stabilnosti, ki predvideva javnofinančno varčevanje oziroma restriktivno fiskalno politiko v prihodnjih štirih letih, s katero bo Slovenija javnofinančni primanjkljaj znižala pod tri odstotke BDP. VEČ.

Vlada je sprejela tudi predlog zakona o minimalni plači, s katerim se minimalna plača zvišuje na 562 evrov neto oziroma 734,15 evra bruto. Dvigu minimalne plače vlada prilagaja tudi dodatno splošno olajšavo. VEČ.

DZ je ponovno obravnaval novelo zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, na katero je državni svet izglasoval veto. Poslanci menijo, da je zakon potreben. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
6.2.2010 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) VEČ
21.3.2010 Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
1.4.2010 Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Izdan je bil Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2010, ki strankam skladno z Zakonom o političnih strankah namenja mesečna sredstva iz državnega proračuna.

6. februarja bodo začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki med drugim poudarjajo, da se javni interes za kulturo uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za mednarodno prepoznavnost ter uveljavitev slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem prostoru.

13. februarja začne veljati Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami, ki vključuje tudi časovnice za pripravo načrta in njegovih posameznih vsebin.

13. februarja stopi v veljavo tudi Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, ki določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, podrobnejše pogoje za organizacije, ki usposabljanje opravljajo, obliko in vsebino licence ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc tovrstnih strokovnjakov. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Za konec januarja je evropska komisarka Viviane Reding naznanila nujnost prevetritve evropske zakonodaje glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Prenova zakonodaje je namenjena prilagoditvi potrebam in funkcionalnostim informacijske družbe ter informacijske tehnologije, saj se vse bolj uveljavljajo načelo hrambe in obdelave podatkov na spletu prek povezanih strežnikov (cloud computing) ter nove socialne norme glede podajanja in zasebnosti informacij na spletu. Nova, vendar jasna pravila so potrebna zato, da se prepreči težave, kot so nastale pri Googlovi aplikaciji Street View ali pri pravilih glede zaupnih podatkov na Facebooku ter nasploh glede pridobitve in uporabe podatkov, katerih pridobitev bi v drugačnem primeru pomenila neetično in nezakonito ravnanje. VEČ.

S 1. februarjem je med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike začel veljati Sporazum o izročitvi in pravnem sodelovanju v kazenskih zadevah. Sporazum med drugim omejuje pravico Združenih držav, da zahteva smrtne kazni za osebe, ki jih izroči katera od držav članic EU, njegov namen pa je izboljšati tudi sodelovanje v boju proti terorizmu in mednarodnim zločinom. Slednje naj bi dosegli z uporabo modernih orodij za sodelovanje, kot so npr. diplomatska pot, zahteva, naslovljena neposredno na Ministrstvo za pravosodje, in uporaba sredstev Interpola.

V sodbi v zadevi C-444/07 je Evropsko sodišče pojasnilo učinek pravil o priznavanju sodb v insolvenčnih postopkih. Vprašanji, ki sta bili postavljeni sodišču, sta se glasili, ali lahko po začetem insolvenčnem postopku v državi članici odgovorne osebe druge države članice v skladu s svojimi pravili naložijo prepoved upravljanja s premoženjem dolžnika na ozemlju te države in ali lahko zavrnejo priznanje in izvršitev sodb glede poteka in končanja insolvenčnih postopkov začetih v prvi državi članici. Z začetkom glavnega insolvenčnega postopka (glavni postopek je postopek začet prek sodišča države članice na območju, kjer je središče dolžnikovih interesov) v določeni državi članici morajo odgovorne osebe v drugi državi članici priznati in izvršiti vse pravnomočne sodbe, ki zadevajo ta postopek. Ta druga država članica, v kolikor v njej ni bil začet stranski postopek, tako tudi, če se to premoženje nahaja na njenem ozemlju, ni upravičena nalagati izvršitvenih ukrepov v zvezi s premoženjem dolžnika, razen če to dopušča zakonodaja države začetka postopka. 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Uporabljate pravo, trenutno veljavno verzijo Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)?

Besedilo Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) je od njegovega sprejema leta 2004 bilo večkrat spremenjeno, in to tako z noveliranjem samega zakona kot z odločbami Ustavnega sodišča RS in drugimi zakoni. Da ne boste v času vedno izrazitejše aktualnosti okoljske tematike uporabljali zastarele zakonodaje, vam ponujamo IUS-INFO ČISTOPIS ZVO-1, v katerem so upoštevane prav vse njegove spremembe in dopolnitve.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh deset verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 2004.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Ste navkljub aktualnosti tematike predlaganih ustavnih sprememb spregledali novo kolumno mag. Martina Jančarja, naslovljeno Redna sodišča in varovanje ustave? Samo brez panike, še vedno jo lahko namreč ujamete, in to v celoti.

Naš kolumnist se v svojem pisanju spopade z drugo stranjo kovanca predlagane razbremenitve Ustavnega sodišča RS bagatelnih in manj pomembnih zadev. Sprašuje se, kaj bi se s slednjimi zadevami v takem primeru sploh zgodilo, bi ostale brez konkretne rešitve ali pa lahko odgovor nanje ponudijo tudi redna sodišča? Kot za mnogo stvari v življenju, tudi tukaj ni enostavno najti enoznačnega odgovora. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokratna za vas izbrana sodna praksa obravnava vprašanje (ne)dovoljenosti revizije zoper pravnomočno odločbo Vrhovnega sodišča RS, ko le-to odloča po določbah ZPOmK-1.

ZPOmK-1 zoper odločbe Urada za varstvo konkurence (UVK) predvideva sodno varstvo pred Vrhovnim sodiščem. Medtem ko je zoper sodbo ali sklep slednjega pravno sredstvo pritožbe izrecno izključeno, pa revizija neposredno ni urejena. Kljub temu tako iz določb podredno uporabljivega Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) kot že same Ustave Republike Slovenije (Ustava RS) izhaja, da zoper pravnomočno sodbo, ki jo izda Vrhovno sodišče po določbah ZPOmK-1, revizija ni dopustna. VEČ.  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


29.1.2010 povprečna bruto plača v RS
  november 2009 1.570,53 EUR (+8,5%)
1.2.2010 temeljna obrestna mera
  februar 2010 mesečno 0.1%
                    letno 1.31%
1.2.2010 povračilo stroškov matičarjem
  svečana obleka vsake 3 leta največ 183,24 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.