Januar 2010, številka 1-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  AKTUALNO


DZ pošilja v javno razpravo nov zakon o Triglavskem narodnem parku, saj je veljavni zakon star že 29 let in ga je treba posodobiti. V javni razpravi bo vsem dana možnost predlagati spremembe, ki pa morajo biti sprejemljive za prebivalce območja parka ob upoštevanju nacionalnega in tudi širših interesov. VEČ.

DZ se je seznanil s predlogom novel dveh zakonov s področja javnega naročanja, v katera vlada vnaša določbe iz evropske direktive o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Po novem bo tudi v primeru naročil male vrednosti obvezna objava na portalu javnih naročil. VEČ.

28. januarja, ko bo finančno ministrstvo pripravilo program stabilnosti, se bo začela uveljavljati izhodna strategija. Program bo vlada poslala Evropski komisiji, o predlogih strukturnih ukrepov pa bo DZ razpravljal februarja. Vlada bo obenem v četrtek sprejela tudi predloga zakona o minimalni plači in sprememb zakona o dohodnini, s katerima bo omogočila dvig minimalne plače. VEČ.

DS bo v zakonodajni postopek vložil predlog novele o subvencioniranju študentske prehrane, ki predlaga redakcijske popravke, s katerim bi sistem subvencioniranja študentske prehrane poenostavili in ga bolj približali uporabnikom. VEČ.

SLS namerava v DZ vložiti predlog zakona o obveznem finančnem popustu na novo zgrajene stanovanjske enote zaradi gospodarske in finančne krize, ki naj bi zaščitil okoli 3000 kupcev novih stanovanj, ki niso mogli predvideti krize ob podpisu kupoprodajne pogodbe v letih 2007 in 2008. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


28.1.2010 je pričelo veljati spremenjeno in dopolnjeno besedilo Zakona o elektronskih komunikacijah. Novela B je bila sprejeta v duhu širjenja širokopasovnih omrežij in zagotavljanja konkurenčnega postopanja akterjev na upoštevnem trgu, novosti pa prinaša tudi na področju razmerja do potrošnikov. Po kategorijah so bili razvrščeni na njih nanašajoči se podatki, ki jih morajo hraniti operaterji, obenem pa je zakonodajalec prepoznal tudi potrebo po preglednosti cen, tarif in drugih za uporabnike komunikacijskih sredstev pomembnih podatkov.

6. februarja bo začela veljati novela Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), s katero se spreminja ureditev zaposlovanja za določen čas ter povečuje učinkovitost in ekonomičnost postopkov, ki se vodijo po zakonu.

Izdan je bil pravilnik o pogojih za opravljanje javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije, s katerim so med drugim natančneje opredeljena v tem javnem zavodu obstoječa delovna mesta ter zanje potrebna izobrazba, s tem pa določen tudi izobrazbeni minimum, za katerega se smatra, da je potreben za kvalitetno izvrševanje nalog javne gozdarske službe.

Vlada Republike Slovenije je spremenila in dopolnila Uredbo o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, s katero je pogojem za uspešno izvedbo takega vpisa dodala še nekatere formalne in postopkovne zahteve, ki jim bodo morali zadostiti v sodnoregistrskem postopku udeleženi zastopniki oziroma pooblaščenci zadevnih pravnih subjektov.  
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Izmed številnih sprejetih predpisov in odločitev evropskih institucij v preteklih dneh in tednih za vas izpostavljamo sledeče:

13. januarja je Komisija objavila Priporočilo o varni izmenjavi elektronskih podatkov med državami članicami za preverjanje enkratnosti vozniških kartic. Komisija priporoča uporabo sporočilnega sistema TACHOnet za preverjanje enkratnosti vozniških kartic, izdanih po določilih Uredbe št. 3821/85. Za izmenjavo podatkov lahko države članice uporabljajo tudi drug združljiv sistem, če upošteva Navodila TACHOnet za pošiljanje sporočil XML (XML messaging Reference Guide), ki je objavljen na spletni strani Komisije. Postopek preverjanja kartic je določen v Prilogi 1.

Sodba C-304/08 Sodišča Evropskih Skupnosti z dne 14. januarja 2010 pojasnjuje, da dopustnost brezplačne vključitve kupcev v loterijo, ob upoštevanju določenega števila nakupov, ne pomeni avtomatično nepoštene trgovinske prakse. Nacionalni predpisi ne smejo prepovedati take promocijske akcije, razen na podlagi specifičnih okoliščin posameznega primera. Sodišče navaja, da Direktiva o nepoštenih trgovinskih praksah v celoti harmonizira področje nepoštenih trgovinskih praks na ravni EU, tako da države članice ne smejo sprejeti strožjih pravil na tem področju niti z namenom zagotoviti višjo raven varstva potrošnikov. 
 

 
  IUS KOLUMNA


V kolikor vas vpadljiv naslov kolumne prof. dr. Marka Pavlihe Prodajmo svoje ferarije! ni prepričal že v prvo, vas vabimo k branju sedaj.

Naš kolumnist podaja kritično obravnavo vprašanja o tem, kaj je bolj pomembno v življenju - sreča ali prestiž, denar in karierni uspeh. Ob prepoznavanju te dileme, vseprisotne tudi in predvsem v pravniški srenji, nam v razmislek postreže s sedmimi temeljnimi vrlinami in načeli, ki bi naj odkrivale ključe do samoobvladovanja, osebne odgovornosti in duhovnega prebujenja. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat smo izbrali sodbo na temo narave ugotavljanja okoliščin noči.

Ugotavljanje nastopa, trajanja in prenehanja noči znotraj štiriindvajseturnega časovnega intervala ne predstavlja pravnega, temveč dejansko vprašanje. Nanj je namreč mogoče odgovoriti z uporabo znanstvenih definicij ter dejanskih spoznavnih metod in sredstev. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.1.2010 varstveni dodatek
  dohodkovni cenzus 436,98 EUR mesečno / družinskega člana
1.1.2010 varstveni dodatek
  dohodkovni cenzus 5.243,76 EUR letno / družinskega člana
1.1.2010 vdovska pokojnina
  zgornja meja za izplačilo 85,85 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.