Januar 2010, številka 1-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Ministrstvo za delo je pripravilo predlog novega zakona o minimalni plači, s katerim se bo omogočil dvig minimalne plače na raven minimalnih življenjskih stroškov. Del bremena zvišanja naj bi prevzela tudi država s povečanjem dodatne splošne olajšave pri dohodnini. VEČ.

Odbor Državnega zbora RS za zunanjo politiko je sprejel sklep, da predlog zakona o potrebni dvotretjinski večini za ratifikacijo arbitražnega sporazuma o meji s Hrvaško ni primeren za nadaljnjo obravnavo. VEČ.

Vlada je sprejela predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti in ga poslala v sprejetje državnemu zboru. VEČ.

Vlada je sprejela tudi predlog novele zakona o trošarinah, ki prinaša postopno zviševanje trošarine za cigarete, ustvarja pa tudi širši manevrski prostor za določanje trošarin za energente. VEČ.

Ministrstvo za pravosodje je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog ustavnih sprememb, namenjenih razbremenitvi ustavnega sodišča manj pomembnih zadev in zagotovitvi, da bo le-to lahko učinkoviteje skrbelo za varstvo ustave ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
28.1.2010 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom)
21.3.2010 Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
1.4.2010 Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


S 14.1.2010 je v veljavo stopila spremenjena Uredba o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči. Ureja nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka vojaškemu obvezniku med izvajanjem naborne dolžnosti, dolžnosti služenja v rezervni sestavi Slovenske vojske ter postopke za dodelitev enkratne denarne pomoči v primeru smrti, poškodbe ali bolezni, ki jo utrpi državljan pri opravljanju obrambnih dolžnosti v skladu s pogoji iz 18. člena Zakona o obrambi in opravljanju nalog ali izvrševanju drugih dolžnosti v Civilni zaščiti v skladu s pogoji iz 29. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Če ni drugače urejeno, veljajo določbe uredbe tudi za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske in prostovoljno služenje vojaškega roka.

16.1.2010 je stopila v veljavo nova Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Uredba med drugim opredeljuje pravila ravnanja z baterijami in akumulatorji, določa prepoved dajanja na trg za baterije in akumulatorje, ki vsebujejo nevarne snovi, omenja posebna pravila za zbiranje, obdelavo, recikliranje in odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev, postavlja pa tudi izhodišča za pripravo operativnih programov varstva okolja v zvezi s spodbujanjem zbiranja in recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev. Priloga 2 uredbe določa znak za "ločeno zbiranje" odpadnih baterij, akumulatorjev in baterijskih sklopov in sicer prečrtan izvlečni zabojnik.

Dne 16.1.2010 je pričela veljati tudi Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015. Z njo je Vlada Republike Slovenije natančneje uredila kriterije in pogoje za dodeljevanje državnih pomoči ter način uveljavljanja ugodnosti - spodbud za zaposlovanje in davčnih olajšav za investiranje. Vse te ugodnosti morajo biti namenjene ustvarjanju novih in ohranjanju obstoječih delovnih mest, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic gospodarske krize v Pomurski regiji namenjenim Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015. VEČ.

Senat in upravni odbor Univerze v Ljubljani sta sprejela spremembe njenega statuta, ki po novem predvideva, da ima univerza štiri prorektorje za področje pedagoškega, znanstveno raziskovalnega in umetniškega dela, razveljavljene pa so bile zato tudi določbe, ki so se nanašale na kvalifikacije, imenovanje in naloge prorektorja za finančno gospodarske zadeve. 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo:

19. januarja so finančni ministri EU obravnavali paket ukrepov, usmerjenih v izboljšavo davčnega nadzora in zmanjšanje davčnih utaj v EU. Ministri so med drugim sprejeli predlog Direktive o izterjavah in predlog Direktive o obdavčevanju prihrankov, ki razširja področje uporabe veljavne Direktive o obdavčevanju prihrankov. Predlog direktive o izterjavah uvaja rešitev, ki omogoča lažjo izterjavo davčnega dolga in tako predstavlja prevetritev direktive 76/308 (oz. kodificirane različice 2008/55). Davčne uprave bodo po novem avtomatično, t.j. na podlagi poziva in brez posebnega daljšega postopka, izterjale dolgove za neplačane davke in prispevke v znesku nad 1500 eurov v primeru, da se bo dolžnik preselil v drugo državo članico ali tam ustanovil novo podjetje. VEČ

13. januarja je bil sprejet Sporazum med EU in ZDA o obdelavi in posredovanju podatkov o finančnih transakcijah iz EU v ZDA za namene sledenja financiranja terorističnih dejavnosti. Namen sporazuma je skozi spoštovanje zasebnosti, varstva osebnih podatkov in drugih pogojev iz Sporazuma zagotoviti, da se omogoči izmenjavo podatkov o finančnih transakcijah na podlagi zaprosila finančnega ministrstva ZDA za potrebe preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorističnih dejanj oziroma financiranja terorizma.

 
 

 
  IUS KOLUMNA


V kolikor je vašemu budnemu očesu ušla kolumna mag. Martina Jančarja z naslovom O nadzoru, vas vabimo k vpogledu v njegove misli.

Mag. Jančar piše o vedno tesnejšem nadzoru in hitro razvijajočih se informacijskih sistemih, ki v interesu ugotovitve in odprave nepravilnosti, zagotovitve vpogleda v delovanje in podobnih parol omogočajo nadzor vseh in vsakogar, ter se obenem kritično sprašuje, ali lahko take nadzorne funkcije in aktivnosti res predstavljajo rešitev vseh problemov, v imenu reševanja katerih so sploh bile uvedene. VEČ.

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava neupravičen odvzem prostosti.

Prostost ni neupravičeno odvzeta, če oseba sodišča ne obvesti o naslovu svojega bivališča in s tem ovira potek kazenskega postopka. S takšnim nedovoljenim ravnanjem oseba tudi izgubi pravico do odškodnine. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZEKom, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom) relativno nov predpis, saj se je začel uporabljati sredi leta 2004, je bil že drugič noveliran, nanj pa so vplivali tudi drugi zakoni. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZEKom.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, ter njegov predhodnik ZTel-1.  
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 


 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.