Januar 2010, številka 1-2 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Aktualno
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


12. januarja je začela veljati novela Zakona o prekrških (ZP-1), ki naj bi vplivala na večjo učinkovitost delovanja prekrškovnih organov, med novosti pa spadajo tudi spremenjene pristojnosti policije in višjih sodišč. VEČ.

13. januarja je pričela veljati novela Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ), ki sicer ne prinaša bistvenih sprememb, upošteva pa sporno naravo vprašanja nasledstva GZS in pravnih posledic le-tega ter hkrati predstavlja tudi poskus doprinosa k njegovi rešitvi. Zakonodajalec je tako med drugim predvidel, da postanejo reprezentativne zbornice, v kolikor se o delitvi premoženja GZS ne dogovorijo do 17. aprila 2010, solastnice tega premoženja in soimetnice drugih pravic, ki izhajajo iz njega, in sicer v razmerju z deleži upravičenj iz šestega odstavka 29. člena zadevnega zakona.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije, ki razveljavlja doslej veljavni in še pred osamosvojitvijo Republike Slovenije sprejeti protokol ter na nekoliko celovitejši način določa naloge in ureja delovanje organa pod trenutnim vodstvom Ksenije Benedetti.

Minister za finance je izdal Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2009, katerega namen je s 1. februarjem 2010, kot rokom za izpolnitev te obveznosti, zagotoviti gospodarno in natančno odmero predmetnega davka.

V interesu določitve načina vodenja registra kmetijskih gospodarstev, v njem vsebovanih podatkov in načina njihovega posredovanja ter spreminjanja je bil sprejet Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev, v katerem so natančneje definirani tudi nosilci, namestniki nosilcev in člani kmetije, opredeljen pa je tudi ustrezen identifikacijski sistem za zemljišča (GERK). Pravilniku so priloženi tudi ustrezni obrazci, namenjeni zbiranju podatkov za vpis v register.

Veljati so začele spremembe Slovenskih računovodskih standardov (2006), ki v uvodu v celoti spreminjajo poglavje o poslovnih združitvah, sicer pa je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo obsežnejše spremembe predvidel predvsem pri SRS 25 in 27.

26. januarja 2010 stopi v veljavo Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije. Pravilnik vsebuje tudi prilogo z vsebino in obliko enostavnega poslovnega načrta.

15. januarja 2010 stopa v veljavo nov Pravilnik o varstvu gozdov, ki podrobneje določa ukrepe za ohranjanje biotskega ravnovesja v gozdnem prostoru, ukrepe za preprečevanje gozdnih požarov in preprečevanje poškodovanosti zaradi škodljivih abiotskih dejavnikov. Določa tudi ukrepe za zatiranje rastlinskih bolezni, prenamnoženih populacij žuželk in ukrepe za sanacijo poškodovanega gozda. Vsebuje program varstva gozdov, hkrati pa opredeljuje naloge poročevalsko, prognistično-diagnostične službe za gozdove.

Novi Pravilnik o krmnih dodatkih, ki velja od 13.1.2010, opredeljuje označevanje krmnih dodatkov v krmnih mešanicah, proizvodnjo, skladiščenje, dajanje na trg in izvoz nedovoljenih krmnih proizvodov. Omenja tudi možnost izjemne uporabe snovi kot krmnega dodatka, ki še nima dovoljenja Skupnosti, za namen znanstvenega poskusa, pri čemer pa mora izvajalec pridobiti dovoljenje Veterinarske uprave Republike Slovenije. 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
29.1.2010 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom)
21.3.2010 Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)
1.4.2010 Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL)
 
 

 
  AKTUALNO


Sprejeta je bila novela Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), s katero se preprečuje možnost zlorab pri veriženju pogodb za določen čas. Kulturni delavci v javnem sektorju bodo odslej pogodbo za določen čas za isto delo lahko sklenili največ trikrat. VEČ.

Odbor za notranjo politiko je začel z obravnavo sprememb zakona o urejanju statusa izbrisanih, ki predstavljajo zadnjo fazo ureditve področja izbrisanih in uresničitve odločbe ustavnega sodišča. Odbor bo poleg tega obravnaval dopolnitve zakona o policiji, ki določajo pogoje za delovanje nacionalnega preiskovalnega urada. VEČ.

V parlamentarni postopek je bil vložen predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu rastlin, s katerim naj bi se določili ukrepi za preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranja ambrozije in drugih invazivnih tujerodnih rastlin, ki škodujejo zdravju ljudi in povzročajo gospodarsko škodo. VEČ.

Novela zakona o avtorski in sorodnih pravicah v Državnem zboru ni dobila podpore, saj naj bi bile rešitve predlagane novele v nasprotju z evropsko zakonodajo. VEČ.  
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo prenovljeno direktivo s področja zavarovalništva - Solventnost II.

Cilji Direktive št. 2009/138/ES so boljša zaščita zavarovancev, poglobitev povezovanja zavarovalniškega trga EU, izboljšanje mednarodne konkurenčnosti zavarovalnic ter zagotavljanje visoke stopnje stabilnosti poslovanja zavarovalnic in dvig zaupanja v zavarovalne institucije. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava vprašanje javnih razpisov.

Prijava na razpis še ne pomeni uspeha in pridobitve sredstev, njena nezmožnost pa zato tudi ne težko popravljive škode. 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Civilna družba izpod peresa dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Potrebujemo ... še več avtonomne, odgovorne in kritične civilne družbe, ki bi pomagala politiko in družbo preusmeriti v bolj vrednostno in drugače pozitivne razvojne tokove." VEČ

 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.1.2010 predpisana obrestna mera zamudnih obresti
  šestmesečno obdobje 9%
1.1.2010 emisije CO2
  cena za enoto obremenitve okolja 0,0125 EUR
 

 


 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.