December 2009, številka 12-5 / letnik VII.  

  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Aktualno
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


30. decembra je začela veljati novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), katere temeljni cilj je poenostavitev davčnega postopka. Z novelo so predvideni posebni primeri prekinitve davčnega postopka, po novem je mogoče izpodbijanje domneve o opravljeni vročitvi, spremembe pa se nanašajo tudi na obračun obresti pri vračilu davka in sicer se obrestujejo plačane zamudne obresti, kadar davčni organ ne vrne preveč plačanih ali neupravičeno plačanih zamudnih obresti v zakonskih rokih za vračilo davka.

Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki se bodo uporabljale od 1. januarja 2010, prinašajo v slovenski prostor spremembe Direktive 2006/112/ES, ki se nanašajo na vrsto sprememb pri obračunu DDV in varovanju pred davčnimi tveganji. VEČ.

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010 je določil novo dohodninsko lestvico za leto 2010. Nove višine olajšav in lestvica so upoštevani tudi v čistopisu Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Novela ZDoh-2 bo začela veljati 1. januarja.

Z novim letom bo začela veljati tudi novela Zakona o sodiščih (ZS), s katero se spreminjajo pristojnosti in obveznosti sodnega sveta ter uvaja t.i. leteče sodnike, s pomočjo katerih naj bi se zmanjšali sodni zaostanki. VEČ.

1. januarja bo začel veljati nov Pravilnik o preizkusu iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike. Preizkus znanja ureja Zakon o odvetništvu (ZOdv) in je eden od pogojev za pridobitev pravice do opravljanja odvetniškega poklica.

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Resolucijo o Strategiji za Jadran (ReSJad), katere veljavnost je časovno omejena do sprejetja skupne Strategije, ki jo bodo oblikovale in uresničevale vse države te ekoregije. VEČ.  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
30.12.2009 Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS)
30.12.2009 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
31.12.2009 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
31.12.2009 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
1.1.2010 Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015)
1.1.2010 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011)
1.1.2010 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN)
1.1.2010 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar)
1.1.2010 Zakon o sodiščih (ZS)
1.1.2010 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
1.1.2010 Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)
1.1.2010 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP)
1.1.2010 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
1.1.2010 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
1.1.2010 Zakon o vrtcih (ZVrt)
1.1.2010 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG)
1.1.2010 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
1.1.2010 Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)
1.1.2010 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809)
1.1.2010 Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
 
 

 
  AKTUALNO


Sodni svet je objavil poziv sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednikov sodišč, in sicer Vrhovnega sodišča RS ter okrajnih sodišč v Ljubljani, Sežani in Žalcu. VEČ.

Državni svet je na izredni seji pred božičnimi prazniki odločal o odložilnem vetu na novele zakonov o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, o davku na motorna vozila, o igrah na srečo, o glavnem mestu ter o tajnih podatkih. VEČ.

Predlog zakona o malem delu, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo, je dvignil veliko prahu; nanj so se odzvali študentje s protestom pred parlamentom, kot premalo premišljen in abstrakten pa so ga označili tudi nekateri poslanci. VEČ
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo področje varstva zdravja.

Svet Evropske unije je s priporočilom št. 2009/1019/EU o cepljenju proti sezonski gripi predlagal, da države članice sprejmejo akcijske načrte in povečajo delež cepljenja proti sezonski gripi. Zastavljeni cilji so optimistični: do zimske sezone 2014-2015 naj bi dosegli 75-odstotni delež cepljenih v „skupini starejših“ in po možnosti tudi pri drugih ogroženih skupinah. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava obdavčitev prejemkov iz delovnega razmerja.

Razlika med nabavno ceno vozila in ceno, po kateri so jih zaposleni lahko odkupili, se šteje za druge prejemke iz delovnega razmerja. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Spletni Božički in Dedki Mrazi izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Bolj praznično in hudomušno obarvano kolumno je dr. Acetto namenil spletnim prevaram, natančneje, številnim elektronskim pismom, ki bralca obveščajo o bogastvu, ki ga je prejel oziroma vabilom k sodelovanju. VEČ

 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 


 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.