December 2009, številka 12-4 / letnik VII.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  NOVOSTI


Sodelavci družbe IUS SOFTWARE vam želimo lepe praznike in
srečno novo leto 2010!

 
 

 
  AKTUALNO


Državni zbor je vnovič sprejel novelo Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ), potem ko je državni svet konec novembra nanj izglasoval odložilni veto. Novela zakona določa način razdelitve premoženja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) med reprezentativne zbornice, pri čemer se deleži upravičenj članov, ki so izstopili iz GZS in se niso vključili v nobeno drugo gospodarsko zbornico oz. so se vključili v nereprezentativno zbornico, ne bodo več vštevali v delež upravičenj pravnega naslednika GZS. VEČ.

- Novela Zakona o tajnih podatkih (ZTP), ki je bila konec prejšnjega tedna sprejeta v DZ, prenaša pristojnosti za izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov s policije na notranje ministrstvo. VEČ
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Sprejet je bil nov Pravilnik o zimski opremi vozil v cestnem prometu, ki bo začel veljati 1. maja 2010. Pravilnik določa zimsko opremo, s katero morajo biti opremljena vozila v cestnem prometu v zimskem času ter v zimskih razmerah in tako brez bistvenih sprememb ureja tematiko, ki je bila prej določena v Pravilniku o napravah in opremi vozil v cestnem prometu. VEČ.

2. januarja bo začel veljati Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, ki določa ravnanje zaposlenih v javnih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljaven program, ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini, oblike pomoči otroku, ki je žrtev nasilja ter njihovo sodelovanje z državnimi organi, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb v primeru tovrstnega nasilja.

Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, Določbe Pokojninskega načrta in Pravil Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence se uskladijo s spremembami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v delu, ki se nanaša na izjavo o naložbeni politiki ter na obveščanje članov ZVPSJU, in v delu, ki se nanaša na obveznost upravljavca v primeru, ko dejansko čista vrednost sredstev sklada ne dosega zajamčene vrednosti sredstev sklada.

Na podlagi Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2010 so se spremenili - valorizirali - zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 17. členu (nekdaj 159. členu Zakona o davkih občanov (ZDO)). Z novim letom bo začela veljati tudi sprememba Zakona o dohodnini (ZDoh-2), in sicer se bodo na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010 uskladili nekateri zneski olajšav ter zneski skupnega dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku 111. člena ZDoh-2.

Spremembe in dopolnitve, ki bodo prav tako začele veljati 1. januarja, pa je doživel tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Med drugim prinaša novosti glede restavracijskih storitev in cateringa, predplačil za storitve znotraj EU, za izmenjave blaga in za dobave blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1. Dodaja tudi določbe o storitvah domačega varstva, frizerskih storitvah, vračilu DDV zavezancem s sedežem v tretji državi, plačnikih DDV, ki so prejemniki blaga in storitev, itd.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
31.12.2009 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) VEČ
1.1.2010 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) VEČ
1.1.2010 Zakon o blagovnih rezervah (ZBR) VEČ
1.1.2010 Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015) VEČ
1.1.2010 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011) VEČ
1.1.2010 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) VEČ
1.1.2010 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809) VEČ
1.1.2010 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) VEČ
1.1.2010 Zakon o vojnih grobiščih (ZVG) VEČ
1.1.2010 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) VEČ
1.1.2010 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) VEČ
1.1.2010 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) VEČ
1.1.2010 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) VEČ
1.1.2010 Zakon o vrtcih (ZVrt) VEČ
1.1.2010 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) VEČ
1.1.2010 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) VEČ
1.1.2010 Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK) VEČ
1.1.2010 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) VEČ
1.1.2010 Zakon o sodiščih (ZS) VEČ
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo področje pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah.

V začetku leta 2009 je začela veljati Uredba št. 4/2009 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v preživninskih zadevah, ki med drugim določa tudi, da se pravo, ki se uporablja za preživninske obveznosti, določi v skladu s Haaškim protokolom z dne 23. novembra 2007, velja za države, ki so podpisnice protokola. Konec letošnjega leta bo v zvezi z navedeno uredbo začel veljati še sklep št. 2009/941/ES, s katerim je odobren Haaški protokol iz leta 2007, tako da lahko države članice izvajajo pristojnost v vseh zadevah, ki jih ureja protokol. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Slovenski družbeni narativ izpod peresa dr. Mateja Avblja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Slovenski družbeni narativ v vrednostnem smislu zaznamujeta sprenevedavost in neodkritosrčnost. V političnem smislu se nam na narativni ravni verjetno godi še najslabše. Tu smo že več generacij ujeti in prisiljeni v binarno razmišljanje, na izbiro med rdečimi in črnimi." VEČ

 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava razlago spornih pogodbenih določil.

Prodajalec in kupec nepremičnine sta v pogodbi določila, da stroške davka na kapitalski dobiček zaradi prodaje nosi kupec, zaradi česar je prodajalec upravičen zahtevati povrnitev plačanega davka. Udeleženci v obligacijskem razmerju so namreč dolžni izpolniti svojo obveznost. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.1.2010 nove mejne vrednosti za javna naročila po ZJN-2
  za blago in storitve (drž. organi) 125.000,00 EUR
1.1.2010 nove mejne vrednosti za javna naročila po ZJN-2
  za blago in storitve (ostali) 193.000,00 EUR
1.1.2010 nove mejne vrednosti za javna naročila po ZJN-2
  za gradnje 845.000,00 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.