December 2009, številka 12-3 / letnik VII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS Kolumna
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o javnih cestah (ZJC), ki vzpostavlja podlage za izvajanje nadzora nad uveljavljanjem prilagoditev višine cestnine glede na EURO emisijski razred vozila. Novela razširja pooblastila nadzornih organov, kršitve materialnih določb pa se uvrščajo med kazenske določbe. VEČ.

Poslanci so s 56 glasovi za in 21 proti sprejeli predlog Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1), ki je največ prahu dvigal z določilom, da bo po novem mogoče znova imenovati nepoklicne diplomate za veleposlanike. Takih je lahko največ deset odstotkov vseh diplomatov, kar pomeni pet veleposlaniških mest. VEČ.

Sprejeta je bila novela Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki v slovenski pravni red prenaša določila direktiv EU glede urejanja prostega opravljanja storitev na notranjem trgu unije. Novela na novo ureja tudi vprašanje pristojnosti za priznavanje poklicnih kvalifikacij in izdajanje potrdil za državljane EU. V okviru uveljavitve direktive o opravljanju storitev in dejavnosti ponudnikov s sedežem v EU je sicer predvideno sprejetje krovnega nacionalnega predpisa, zakona o storitvah na notranjem trgu, kar je v pristojnosti ministrstva za gospodarstvo. VEČ.

Novela Zakona o prekrških (ZP-1) naj bi prinesla večjo učinkovitost delovanja prekrškovnih organov. V skladu s spremembami bo policija odslej lahko pridržala tudi storilce prekrškov, višja sodišča pa bodo lahko prekrškovne postopke vračala na prvostopenjska sodišča. VEČ.

Minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik je napovedal znižanje kvote delovnih dovoljenj v letu 2010 v primerjavi z letošnjim letom. Ta naj bi se prepolovila in tako znašala 12.000 delovnih dovoljenj, razporejenih po posameznih področjih. VEČ.

Ustavno sodišče je soglasno zavrglo pobudo zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov za ustavno presojo in začasno zadržanje izvajanja aneksa 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009. Kot so sporočili, pa bodo odločali o ustavnosti sklepov vlade, ki po mnenju nekaterih zdravnikov s povratno veljavo spreminjajo določila splošnega dogovora. VEČ.

Državni zbor je ugotovil, da je zakonodajni postopek o noveli zakona o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, noveli zakona o varstvenem dodatku ter noveli zakona o dohodnini končan. Matična delovna telesa namreč o omenjenih predlogih niso sprejela nobenih odločitev, zato nadaljnja obravnava ni mogoča. VEČ.

Evropski parlament je podprl načrt za oblikovanje mikrofinančnega instrumenta, s katerim bodo ljudem, ki jim grozi brezposelnost, pomagali ustanoviti mikropodjetja. Instrument naj bi trajal štiri leta, izvajati naj bi se začel s 1. januarjem prihodnje leto, zanj pa bo iz skupnega proračuna EU namenjenih sto milijonov evrov. VEČ
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Na podlagi Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro) je bila sprejeta Odredba, ki določa seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov. ZGPro določa, da se smejo gradbeni proizvodi dati v promet samo, če ustrezajo svoji nameravani uporabi, torej da imajo take lastnosti, da bodo gradbeni objekti, v katere so vgrajeni, izpolnjevali določene bistvene zahteve, določene z zakonodajo.

9. decembra je začel veljati ratifikacijski akt Konvencije o zatiranju dejanj jedrskega terorizma. Konvencija dopolnjuje skupek instrumentov Združenih narodov proti terorizmu, saj opredeljuje kazniva dejanja jedrskega terorizma in zajema širok krog možnih ciljev, vključno z jedrskimi obrati in reaktorji. VEČ.

Spremenjena Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin uvaja spremembe upravljanja in razpolaganja z nepremičninami ter drugim stvarnim premoženjem države ter uvaja spletni portal, preko katerega bo teklo evidentiranje nepremičnin kot tudi trgovanje z njimi.

Po spremembi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih se odslej všteva v letni dohodek družine tako dohodke, zmanjšane za normirane odhodke za izvajalce dejavnosti in samostojne kulturne delavce, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, kot tudi dobiček pri izvajalcih dejavnosti in katastrski dohodek iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Po novem lahko občina določi novo plačilo, če pride med letom do izjemnih okoliščin, vrtec pa lahko po uradni dolžnosti obnovi postopek določitve plačila in določi polno plačilo vrtca, če ugotovi neresničnost podatkov vlagateljev.

Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, določa faktor prilagoditve višine cestnine za vozila emisijskega razreda EURO III v višini 0,875, za vozila emisijskega razreda EURO IV v višini 0,775 in faktor prilagoditve višine cestnine v nočnem času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj, ki znaša 0,9.  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
31.12.2009 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) VEČ
1.1.2010 Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015) VEČ
1.1.2010 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) VEČ
1.1.2010 Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) VEČ
1.1.2010 Zakon o sodiščih (ZS) VEČ
1.1.2010 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) VEČ
1.1.2010 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809) VEČ
1.1.2010 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) VEČ
1.1.2010 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) VEČ
1.1.2010 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) VEČ
1.1.2010 Zakon o vrtcih (ZVrt) VEČ
1.1.2010 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) VEČ
1.1.2010 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) VEČ
1.1.2010 Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK) VEČ
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo področje carinske unije in prost pretok blaga, in sicer sistem oprostitve carin.

Kodificirana različica Uredbe št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti, ki se uporablja od 1. januarja 2010, navaja primere, v katerih je zaradi posebnih okoliščin treba odobriti oprostitev uvoznih ali izvoznih dajatev, če je blago dano v prosti promet ali če se izvaža s carinskega območja Skupnosti. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Nekaj misli o državljanih in sodiščih izpod peresa mag. Marina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Popolnoma se strinjam, da je potrebno vse sodne postopke voditi hitro – "Justice delayed is Justice denied", kot pravi ameriški rek. A ne za vsako ceno in še zlasti ne v kazenskem pravu, kjer se konec koncev odloča o posegih v človekove pravice." VEČ

 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava zamudno sodbo.

Če je zahtevek tožeče stranke ob uporabi pravnega standarda pravične denarne odškodnine pretiran, sodišče zahtevek zavrne in ne izda zamudne sodbe. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 


 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.