December 2009, številka 12-2 / letnik VII.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Rezultati izbora 10 najvplivnejših pravnikov 2009
 


 
  NOVOSTINa tradicionalni, letos že deveti okrogli mizi so najvplivnejši pravniki in pravnice razpravljali o mejnem sporu s Hrvaško in arbitražnem sporazumu, družinskem zakoniku, korupciji in klientelizmu v Sloveniji, kaznih za prometne prekrške s povzročitvijo nesreč s smrtnim izidom ter drugih aktualnih pravnopolitičnih vprašanjih.


Večinsko stališče najvplivnejših pravnikov glede arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško je, da je to pravno prezahtevno vprašanje, da bi o njem presojali volivci na referendumu. Večina referendum razume kot politični manever in nepotreben finančni strošek, zato se ga nimajo namena udeležiti.

Več o okrogli mizi 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS je prejelo zahtevane dopolnitve vlade glede arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško. VEČ

Mandatno-volilna komisija (MVK) predlaga Državnemu zboru RS naj podpre predlog predsednika republike Danila Türka in na mesto ustavne sodnice izvoli dosedanjo generalno sekretarko ustavnega sodišča Jadranko Sovdat. Kandidatka v državnem zboru uživa široko podporo, saj so jo na današnji seji brez glasu proti podprli v vseh poslanskih skupinah. VEČ

Komisija DZ za poslovnik je sprejela razlago parlamentarnega poslovnika za primere, ko matično delovno telo ne pripravi nobenega sklepa za odločanje na seji državnega zbora. VEČ

Vlada je danes sprejela predlog Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katerim se vzpostavljajo enotna pravila pri določanju prejemkov in odpravnin članov uprav, izvršnih direktorjev, poslovodij in prokuristov v teh družbah. VEČ

Ministrstvo za pravosodje RS je pripravilo novelo Zakona o dedovanju (ZD), ki prenaša nesporne zapuščinske zadeve z okrajnih sodišč na notarje. VEČ

Ministrstvo za notranje zadeve zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti pripravlja strategijo razvoja zasebnega varovanja, ki bo podlaga za pripravo več zakonskih novel. VEČ

Vodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani zanika, da je pridobivalo telefonske izpiske zaposlenih z namenom preverjanja novinarskih virov. VEČ

Vrhovni sodnik Miodrag Đorđević je Sodnemu svetu sporočil, da umika kandidaturo za predsednika vrhovnega sodišča. VEČ

Sociologi so na javnem forumu razpravljali o predlogu družinskega zakonika in pluralizaciji družinskih oblik ter predlog dokumenta podprli. VEČ

Voditelji EU bodo ta konec tedna v Bruslju predvidoma brez razprave sprejeli Stockholmski program, ki opredeljuje politiko EU na področju notranjih zadev in pravosodja v obdobju 2010-2014. VEČ

Ljubljanska borza, Združenje Manager in Združenje nadzornikov Slovenije so podpisali nov Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki bo začel veljati 1. januarja 2010. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je z Obvestilom o začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti s sklepno listino sporočilo, da je 1. decembra 2009 začela veljati Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti s sklepno listino, podpisano 13. decembra 2007 v Lizboni.

Novi Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK) začasno omejuje rast izdatkov državnega proračuna, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje na način, da se zmanjšuje višina uskladitev, določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (ZUTPG) in v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). Začasno se omejujejo tudi prejemki in plače javnih uslužbencev in funkcionarjev in podaljšuje rok za uveljavitev določbe zakona, ki ureja vrtce. VEČ

V veljavi so spremembe in dopolnitve Zakona o bančništvu (ZBan-1), ki med drugim določajo, da bo Banka Slovenije od 1. januarja 2011 jamčila za vloge do vrednosti 50.000 evrov, do tega datuma pa jamči neomejeno.

19. decembra bo začel veljati Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri), ki podrobno in na novo ureja bistvene zahteve za uporabo in prodajo medicinsko-tehničnih pripomočkov, ki upoštevajo najnovejša spoznanja na tem področju. Zakon ureja tudi sistem nadzora, ki omogoča tudi možnost poročanja uporabnikov pripomočkov o nezaželenih učinkih uporabe.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011), ki se uporablja od 1. januarja 2010, določa sestavo obeh proračunov (2010 in 2011), posebnosti njunega izvrševanja, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni države, višino povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje obveznosti in ureja druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.

23. decembra bo začel veljati Zakon o ratifikaciji Konvencije o spremembi (spremenjene) Konvencije o varstvu materinstva iz leta 1952 - Konvencija MOD št. 183, ki je sicer bila sprejeta že leta 2000. Večina določb konvencije, ki spodbuja enakopravnost zaposlenih žensk, zdravje in varnost matere in otroka, je že implementirana v slovenski zakonodaji, saj ureja varovanje zdravja nosečnic in doječih mater, pravico do porodniškega dopusta in dopust zaradi bolezni in zapletov ter denarne dajatve ženskam, ki so odsotne z dela zaradi tega dopusta. S konvencijo je prepovedana prekinitev delovnega razmerja delavki med njeno nosečnostjo ali odsotnostjo z dela zaradi koriščenja porodniškega dopusta oziroma bolezni ter urejena pravica doječe matere do enega ali več dnevnih odmorov ali krajšega dnevnega delovnega časa zaradi dojenja otroka. Hkrati z ratifikacijo spremenjene konvencije je Slovenija odpovedala Konvencijo o zaposlovanju žensk pred porodom in po porodu iz leta 1919 (Konvencija MOD št. 3). 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo področje Svobode, varnosti in pravosodja, in sicer Prosto gibanje oseb.

Svet Evropske unije je sprejel več sklepov o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje, in sicer za Antigvo in Barbudo, Bahame, Barbados, Mauritius, Sejšele ter Saint Kitts in Nevis. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava gestijski zahtevek:

Za presojo, kaj je gospodarjeva korist in do kod sega ta korist, je v pretežnem delu odločilna gospodarjeva subjektivna volja, delno korigirana s splošno šteto koristjo. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom
Sprejemni izpit za študij prava? izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... večina (bolj in manj) starejših fakultetnih kolegov še danes pripoveduje, da so bile v letih s sprejemnimi izpiti generacije študentov najboljše, kar jih pomnijo ..." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.12.2009 priznana obrestna mera
  za EUR do vključno 1 meseca 0,47600%
1.12.2009 priznana obrestna mera
  za EUR do vključno 3 mesecev 0,72000%
1.12.2009 priznana obrestna mera
  za EUR do vključno 6 mesecev 0,99700%
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.