November 2009, številka 11-4 / letnik VII.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Sprejeta je Resolucija o normativni dejavnosti (ReNDej)
 


 
  NOVOSTINa portalu IUS-INFO se je zaključilo letošnje glasovanje za izbor 10 najvplivnejših slovenskih pravnikov in pravnic.

Na podlagi vaših glasov so se med 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2009 po abecednem vrstnem redu uvrstili:
dr. France Bučar
dr. Miro Cerar
Aleksander Čeferin
Damijan Gregorc
mag. Jožef Kovač
Katarina Kresal
Vlasta Nussdorfer
dr. Marko Pavliha
Nataša Pirc Musar
Nina Zidar Klemenčič


Družba IUS SOFTWARE bo vseh deset najvplivnejših pravnikov letošnjega leta povabila na zaključno okroglo mizo, kjer bodo izmenjali svoje poglede na družbenopolitično dogajanje v Sloveniji.

Osrednje vprašanje razprave bo »Arbitražni sporazum - da ali ne?« - saj nas zanima, kakšna so stališča najvplivnejših slovenskih pravnikov glede sporazuma in kako bi glasovali na referendumu, če bo do njega prišlo, seveda pa ne bodo izpuščene tudi vse druge aktualne teme.

Okroglo mizo, ki bo v torek, 8. decembra 2009, ob 11. uri v ljubljanskem hotelu Lev, bo vodila mag. Urška Kežmah, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Mariboru.
 VEČ
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Sprejet je bil Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, ki sodiščem nalaga, da v sodnih sporih strankam obvezno ponudijo mediacijo (predlog zakona). VEČ

Državni zbor je sprejel proračun za prihodnji dve leti, z njim pa tudi ostale proračunske dokumente - zakon o izvrševanju proračuna ter odlok o programu prodaje državnega finančnega premoženja in letna načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države. VEČ

Ustavno sodišče je odločilo, da bo o skladnosti arbitražnega sporazuma s Hrvaško s slovensko ustavo odločalo "absolutno prednostno". VEČ

Sprejet je bil Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, s katerim se bodo pokojnine, plače javnih uslužbencev in socialni transferji v letu 2010 usklajevali za polovico zakonsko določene rasti (predlog zakona). VEČ

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o bančništvu (ZBan-1), s katero se v skladu z evropsko direktivo zvišujejo državna jamstva za bančne vloge z veljavnih 22.000 evrov na 50.000 evrov. VEČ

Sprejeta je bila novela Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ), s katero se odpravlja neskladje veljavnega zakona z ustavo v delu, ki govori o načinu razdelitve premoženja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) med reprezentativne zbornice (predlog novele). VEČ

Ustavno sodišče je odločilo, da bo predsednik Državnega sveta RS poslej svojo funkcijo opravljal poklicno. VEČ

Razmerja med sodniki in tožilci so odslej določena v Bordeauxjski deklaraciji. VEČ  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Državni zbor je sprejel Resolucijo o normativni dejavnosti (ReNDej), s katero želijo zagotoviti boljšo pripravo predpisov, saj so vsebinsko ustrezni, pravno pravilni in nomotehnično urejeni predpisi eden od pogojev za učinkovitost prava. Pomembna pri pripravi predpisov je tudi politična podpora, ki se mora odražati predvsem pri ustvarjanju pogojev za pripravo in sprejem kakovostne zakonodaje in zagotavljanju spremljanja njenega učinkovanja. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila spremembe in dopolnitve Seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor. Dopolnitev seznama velja od 21.11.2009.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov spreminjajo tabele tipov oseb javnega prava, kot so vladna služba z razponom plačnih razredov 52-57, organ v sestavi ministrstva z razponom plačnih razredov 50-57 in ministrstvo (generalni direktorat) z razponom plačnih razredov 56-57.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje tokrat posebej izpostavljamo področje skupne kmetijske politike.

Z Uredbo št. 1128/2009 se razveljavljajo določeni zastareli akti Sveta s področja skupne kmetijske politike, in sicer se umikajo tisti akti, ki nimajo več pravega učinka. Z 28. novembrom bodo tako prenehale veljati: Uredbe št. 2602/69, št. 3570/90, št. 2611/95 in št. 1107/2007 ter Odločba 85/360/EGS. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava neizvršljiv tožbeni zahtevek:

Tožbeni zahtevek, ki se glasi na neobstoječo parcelo v neobstoječem vložku, je nesklepčen in neizvršljiv ter zato tudi neutemeljen. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom
K diskrecijskemu odločanju Ustavnega sodišča? (drugič) izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Vse večji pripad je popularna in zelo nalezljiva bolezen, za katero ustavna (in ustavnim podobna) sodišča po Evropi zbolevajo približno tako kot njihovi naslovniki za novo gripo." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.9.2009 povprečna mesečna bruto plača
  september 2009 1433,93 EUR
1.9.2009 povprečna mesečna neto plača
  september 2009 929,36 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


Posebej vas vabimo na gostujoče predavanje s predstavitvijo novosti na pravnem informacijskem portalu IUS-INFO, ki bo v ponedeljek, 30.11.2009, ob 8.30 v predavalnici Mansarda B na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. VEČ
  

© 1989-2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov po e-pošti
prodaja@ius-software.si.