Oktober 2009, številka 10-5 / letnik VII.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Novi IUS-INFO si že lahko ogledate na www.iusinfo.si
 


 
  NOVOSTI


NOVI IUS-INFO PREJEL NAGRADO NETKO

Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije je skupaj z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije ter Direktoratom za informacijsko družbo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS podelilo nagrade za najboljše poslovne in upravne spletne strani v Sloveniji.
Nagrado Netko v kategoriji spletnih storitev je prejela družba IUS Software za novo spletno stran www.iusinfo.si. VEČ
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Minister za pravosodje je napovedal možnost, da bo vlada do konca leta v državni zbor vložila predloge sprememb Ustave RS, ki zadevajo izključno položaj in pristojnosti ustavnega sodišča. VEČ

Državni zbor RS je vnovič podprl novelo Zakona o državnem tožilstvu (ZDT), na katero je Državni svet RS konec septembra izglasoval veto. VEČ

Sprejet je bil tudi Zakon o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2015, s katerim želi vlada pospešiti razvoj tega dela Slovenije in mu pomagati prebroditi krizo. VEČ

Evropska komisija je sprejela dodatne zakonodajne predloge za nadaljnjo krepitev finančnega nadzora v Evropi, ki dopolnjujejo septembra sprejet paket predlogov. VEČ

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so napovedali, da bodo sprožili oceno ustavnosti Obrtnega zakona (ObrZ) v delu, ki določa obvezno članstvo v Obrtno podjetniški zbornici (OZS). VEČ

Protikorupcijska komisija je v Državni zbor RS in na Ministrstvo za javno upravo RS naslovila pobudo za spremembo zakonodaje, ki ureja nadomestila bivših funkcionarjev po prenehanju mandata. VEČ

Vrhovno sodišče RS je delno ugodilo predlogu države po reviziji sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani o tožbi sodnika zaradi razlike v plači, so sporočili z državnega pravobranilstva. VEČ

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je podalo odklonilno stališče do predlagane spremembe organiziranosti mreže sodišč z ustanovitvijo novega okrajnega sodišča na Ravnah na Koroškem. VEČ

Državni preventivni mehanizem proti mučenju po Opcijskem protokolu, ki ga tvorijo Varuh človekovih pravic in nevladne organizacije, v poročilu za lani ugotavlja največ kršitev v zavodih za prestajanje kazni. VEČ

Predsednik Odvetniške zbornice je pozval odvetnike, naj spoštujejo kodeks odvetniške etike in naj se izogibajo nepotrebnemu nastopanju v javnosti. VEČ 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZKP? - Zadnji čistopis velja od 17. oktobra

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 27 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 28 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1994.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

1. novembra se bo začel uporabljati nov Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), katerega glavni namen je implementacija evropske direktive o plačilnih storitvah ter s tem poenotenje plačilnega prometa v celotnem evropskem prostoru. VEČ

11. novembra bo v Sloveniji začel veljati Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (MKSEPT). Namen konvencije, ki je sicer začela veljati že 1. junija 2007, ko jo je podpisala šesta država podpisnica, je okrepiti prizadevanja pogodbenic pri preprečevanju terorizma in njegovih negativnih vplivov na celovito uživanje človekovih pravic, zlasti pravice do življenja, z ukrepi, ki jih je treba sprejeti na državni ravni in z mednarodnim sodelovanjem ob ustreznem upoštevanju veljavnih večstranskih ali dvostranskih mednarodnih pogodb ali sporazumov med pogodbenicami.

Državni zbor RS je sprejel Deklaracijo o seznanitvi z Resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu z dne 2. aprila 2009. Deklaracija med drugim določa, da bo Državni zbor RS storil vse, da se bo Republika Slovenija razvijala in uveljavljala kot demokratična, pravna in socialna država, v kateri bo posebna skrb posvečena varovanju človekovih pravic in svoboščin, in si prizadeval, da se tragična dejanja in delitve med 2. svetovno vojno in v času enopartijskega socialističnega sistema po njej ter njihove posledice pomnijo kot zgodovinska dejstva, ki naj ne povzročajo novih delitev, nasprotovanj in sovraštev.

Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov natančno ureja izvrševanje varnostnih ukrepov in določa tudi izvajalce, pri katerih se varnostni ukrepi lahko izvršujejo.

Novo Navodilo o namestitvi obsojenca v samsko sobo podrobneje ureja odreditev in izvrševanje namestitve obsojenca v samsko sobo s posebno opremo, kjer prebiva ločeno od drugih obsojencev. V primeru, da pooblaščena uradna oseba na podlagi verodostojnih podatkov sumi, da obsojenec v telesu skriva ali prenaša prepovedane substance ali predmete, o tem obvesti direktorja zavoda za prestajanje kazni zapora, ki izda odločbo o namestitvi. Namestitev lahko traja največ 30 dni, vselej pa se jo prekine že pred potekom tega roka, če se potrdi ali ovrže prisotnost prepovedanih substanc ali predmetov.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na priporočilo Komisije ES o postopkih za oprostitev davčnega odtegljaja.

V priporočilu št. 2009/784/ES Komisija opredeljuje postopke za odobritev oprostitev odtegljaja davka na čezmejne prihodke iz vrednostnih papirjev, ki pripadajo vlagateljem - rezidentom Skupnosti. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo U-I-284/06 Ustavnega sodišča RS, s katero je odločilo, da so tretji odstavek 8. člena ter 84. in 85. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) v neskladju z Ustavo RS. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v devetih mesecih od objave odločbe. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O prepričanju – subjektivni gotovosti izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Celi teoretični »špehi« se ukvarjajo s pojmom dokaznih standardov »razlogov za sum, utemeljenih razlogov za sum in utemeljenem sumu«, a pri vprašanju »prepričanja oz. subjektivne gotovosti« je bera del, na katera bi lahko sodnik oprl svoje odločanje, bistveno bolj pičla. In to kljub temu, da, kot to pravi prof. Katja Šugman, pomeni izrek sodbe »katarzični trenutek« kazenskega postopka ..." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.9.2009 mesečni koeficient rasti cen
  industrijski proizvodi 0,003
1.9.2009 mesečni koeficient rasti cen
  življenjske potrebščine -0,002
1.9.2009 koeficient povprečne rasti cen
  življenjske potrebščine - od začetka leta 0,007
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2009 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane