Oktober 2009, številka 10-3 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Čistopis noveliranega ZKP.
 
 
  NOVOSTI


Ekskluzivna predstavitev novega portala IUS-INFO

Udeleženci letošnjih Dnevov slovenskih pravnikov se bodo lahko med prvimi seznanili z novim portalom IUS-INFO, ki je najsodobnejši portal z največjo zbirko pravnih informacij v Sloveniji.


Novi portal se ponaša z novo sodobno podobo in številnimi uporabnimi funkcionalnostmi, ki bodo navdušile uporabnike.

Novo podobo portala si že lahko ogledate na www.iusinfo.si.  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) zaradi večje jasnosti natančneje opredeljuje področje, ki ga ureja zakon, ter razmejitve uporabe določb tega zakona in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter pristojnosti posameznih vpletenih organov. Po novem bodo nekatere pristojnosti izvajala le sodišča, kar je ustreznejše z vidika jasnosti in predvidljivosti ureditve. VEČ

Spremembe in dopolnitve Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) med drugim zagotavljajo romski skupnosti uresničitev pravice do svetnika v vseh občinah, kjer to zakon predvideva. Prav tako novela ureja postopke v primeru odstopa občinskega svetnika ali župana. Če romski skupnosti v kateri od 20 v zakonu navedenih občin ne omogočijo uresničitve pravice do romskega svetnika v občinskem svetu, v tem primeru po novem volitve romskega svetnika izvede Državna volilna komisija, in sicer na račun občine.

Pravilnik o rednem letnem poročanju revizijskih družb ureja vsebino poročil iz prvega, drugega in petega odstavka 77. člena Zakona o revidiranju (ZRev-2). Namen tega poročanja je preverjanje spoštovanja in izpolnjevanja zahtev ZRev-2 ter nadziranje izvajanja revizijskih družb oziroma opravljanja nalog pooblaščenih revizorjev.
 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Na javni predstavitvi mnenj o predlogu družinskega zakonika v Državnem zboru RS je največ pozornosti vzbudil razširjeni koncept družine. VEČ

Vlada je oblikovala končno besedilo predloga zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. VEČ

Izboljšave, ki jih bo prinesla prenova centralne kazenske evidence, bodo omogočile hitrejše in pravilnejše odločanje sodišč v kazenskih zadevah. VEČ

Na javni poziv sodnikom za vložitev kandidatur za mesto predsednika Vrhovnega sodišča RS se je prijavil vrhovni sodnik Miodrag Đorđević. VEČ

Slovenska informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je v ponedeljek postala podpredsednica skupnega nadzornega organa za Europol. VEČ

Ministrstvo za pravosodje razpisuje prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem.

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo javni natečaj za položaj direktorja Urada RS za intelektualno lastnino v Ministrstvu za gospodarstvo RS. 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na ureditev varnosti delavcev pri delu.

V kodificirani različici Direktive št. 2009/104/ES o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu so zajete vse spremembe od sprejema leta 1989 do danes ter tako bolj pregledno določa delovno opremo, ki jo morajo uporabljati delavci pri delu, ter minimalne zahteve za spodbujanje izboljšanja zlasti delovnega okolja za varovanje zdravja in varnosti delavcev. Določbe direktive ne vplivajo na strožje oziroma bolj specifične določbe, vsebovane v direktivi. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava nično pogodbeno določilo:

Določilo pogodbe o 7% mesečnih obrestih je nično, ker nasprotuje moralnim načelom in splošnim določilom Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), čeprav slednji ni določil zgornje meje pogodbenih obresti. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom
Javna priznanja med prestižem in sramežljivostjo izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Dobro znani – in nemara od vsega začetka predvidljivi – so bili odzivi s celega sveta, ki so po eni strani nagrado pozdravljali, po drugi strani pa bolj ali manj stopnjevano opozarjali, da je vendarle tako nagrada v Obaminem primeru vsaj močno prenagljena, če že ne povsem zgrešena.." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.9.2009 minimalna zajamčena donosnost
  prostovoljno dodatno zavarovanje 1,69% / leto
1.9.2009 minimalna zajamčena donosnost
  prostovoljno dodatno zavarovanje 0,14% / mesec
1.9.2009 rast cen življenjskih potrebščin
  september 2009 - 0,2%
 

  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane