Oktober 2009, številka 10-2 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Pregled zakonodaje
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: Kdaj se država »splača«
 


 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremembe in dopolnitve Zakona o kazenskem postopku (ZKP) omogočajo ustanovitev specializiranih preiskovalnih skupin za pregon organiziranega kriminala in urejajo določene spremembe, ki so potrebne zaradi odločb Ustavnega sodišča RS ter uskladitev znotraj zakona in z drugimi zakoni. VEČ

Novela Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra) skladno z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) usklajuje plačni sistem pravosodnih funkcionarjev z ustavnima odločbama ter tako uvršča pravobranilce v ustrezen izhodiščni plačni razred ter ukinja plačilo za redno delovno uspešnost in povečan obseg dela. VEČ

S spremembami in dopolnitvami Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2) se med drugim preimenujejo "ukrepi v notranjosti države" v "izravnalne ukrepe". Spremenjeni 35. člen določa, da lahko zaradi ugotavljanja nedovoljenega vstopa, preverjanja zakonitosti bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete policisti zoper osebo, za katero obstaja utemeljena verjetnost, da naj bi prestopila notranjo mejo, izvajajo izravnalne ukrepe, kot jih določa ZNDM-2.
Med izravnalne ukrepe spadajo policijska pooblastila:
> pregled listin,
> preverjanje osebe,
> kontrola osebe ter
> kontrola prevoznega sredstva in stvari.

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO) uvaja obveznost plačevanja dodatnega davka od dohodkov, prejetih za vodenje ali nadzor poslovnih subjektov, ki so prejeli kakršnokoli obliko pomoči države za premagovanje gospodarske krize in se uporabi za dohodke prejete od 1. januarja 2009 dalje.
 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor RS je podprl predlog koalicije za ustavno presojo referenduma o sodniških plačah. VEČ

Ustavno sodišče je soglasno zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti dopolnitev Poslovnika Komisije državnega zbora po zakonu o preprečevanju korupcije. VEČ

Vlada je sprejela predlog sprememb in dopolnitev Zakona o prekrških (ZP-1), ki predvideva enoten postopek zaradi kršitev cestno prometnih predpisov, v katerih je mogoče izreči sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. VEČ

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ), ki odpravlja neenakost in razlikovanje med reprezentativnimi zbornicami pri delitvi premoženja GZS. VEČ

Ministrstvo za javno upravo objavlja javni natečaj za položaj načelnika Upravne enote Lenart.

Odvetnica iz Ljubljane objavlja prosto delovno mesto odv. kandidata/ke ali odvetnika/ce.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje uveljavitve leta 2003 doživelo že štiri vplive. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na sklepne predloge Generalnega pravobranilca Madura, ki v zadevi C-58/08 (Vodafone in drugi) zagovarja utemeljenost uredbe o roamingu.

Uredba št. 717/2007 določa najvišje cene, ki jih lahko mobilni operaterji zaračunajo za dohodne in odhodne klice izven domačega omrežja uporabnika. Po mnenju generalnega pravobranilca je takšna ureditev v interesu skupnega trga in tako združljiva z ureditvijo Skupnosti. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Nov Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO) predpisuje globo v višini do 25.000 evrov za zavezanca, ki davčnemu organu ne dostavi podatkov, potrebnih za pobiranje davka, oziroma globo v višini do 1.200 evrov za zavezanca, ki ne vloži davčne napovedi. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava predpogodbo:

Pri presoji veljavnosti predpogodbe je bistveno, da si stranke želijo skleniti isto vsebino predpogodbe, saj je njihovo soglasje nujni pogoj za nastanek predpogodbe. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


6.10.2009 taksa Banke Slovenije
  izdaja dovoljenj ipd. 1,67 EUR
9.10.2009 višina marže distributerjev
  za bencin 0,08199 EUR/liter
9.10.2009 višina marže distributerjev
  za dizel 0,07687 EUR/liter
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Kdaj se država »splača« izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Vsa sklicevanja na naravnopravno ali mednarodnopravno priznano pravico ljudstev ali narodov do samoodločbe ne pomagajo kaj dosti, če se denimo svetovne ali regionalne velesile odločijo nekemu narodu preprečiti ustanovitev lastne države." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane