Oktober 2009, številka 10-1 / letnik VII.  
Spoštovani!
V prvi oktobrski številki vas izčrpneje obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Pravna Praksa
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: Referendum o (pravični) meji
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Urad predsednika republike je prejel tri predloge za novega ustavnega sodnika. Kandidati so predsednica Državne revizijske komisije Vesna Cukrov, višji sodnik na upravnem sodišču Damjan Gantar in odvetnik Bojan Kukec. VEČ

Ustavno sodišče je sprejelo pobudo Kada za začetek postopka za oceno ustavnosti določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki izključuje posebno sodno varstvo proti odločbi, s katero ATVP odloči o ugovoru proti svoji odredbi in ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo. VEČ

Sprejeta je bila novela Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), s katero naj bi zagotovili romski skupnosti uresničitev pravice do svetnika v vseh občinah, kjer to zakon predvideva. VEČ

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT). VEČ

Državni svetniki so izglasovali veto le na novelo Zakona o državnem tožilstvu (ZDT). Pri preostalih treh zakonih iz paketa, ki ureja pravosodne plače, pa veto ni bil izglasovan. VEČ

V javni razpravi je predlog novega Družinskega zakonika, ki razširja koncept družine in napoveduje krepitev vpliva države na družinske odnose. VEČ

Vlada s kadrovskim načrtom zmanjšuje število zaposlenih v državni upravi. VEČ

Vlada je določila besedilo novele Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL) in ga posredovala v obravnavo državnemu zboru. VEČ

Ministrstvo za javno upravo je odprlo javno razpravo o osnutku predloga novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). VEČ

Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager so odprli javno razpravo o predlogu sprememb kodeksa upravljanja javnih delniških družb. VEČ

Sodba Evropskega sodišča prve stopnje, ki je razveljavila odločitev Evropske komisije o omejitvi toplogrednih izpustov na Poljskem in v Estoniji, dviga prah v EU. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Ministrstvo za pravosodje RS je izdalo Pravilnik o pripravništvu v pravosodnih organih, ki je v veljavi od 30. septembra in ureja trajanje, način, potek ter program usposabljanja pripravnikov v pravosodnih organih.

Spremenjen in dopolnjen je bil Pravilnik o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom. V pravilniku se med drugim program individualnega tretmaja preimenuje v osebni načrt, ki je tudi vsebinsko dopolnjen.

Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora je bil spremenjen in dopolnjen. Med drugim se dopolnjuje pristojnost odbora za finance in monetarno politiko, ki po novem obravnava tudi predloge zakonov, drugih aktov in problematiko, ki se nanašajo na:
> finančno premoženje,
> poroštva,
> zadolževanje javnega sektorja,
> javno-zasebno partnerstvo,
> preglednost finančnih odnosov.
Področje elektronskih komunikacij in pošte je preneseno z odbora za gospodarstvo na odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj. Z odbora za okolje in prostor na odbor za gospodarstvo pa se je preneslo področje učinkovite rabe energije.

S spremembo Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2009 je Državni zbor RS znižal sredstva, ki jih bodo iz državnega proračuna zadnje štiri mesece letošnjega leta prejemale politične stranke. V rebalansu letošnjega proračuna je namreč postavka za sofinanciranje strank znižana za 132.361 evrov na letni ravni.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na pripravo akcijskega načrta o mobilnosti v mestih.

Evropska komisija je sprejela celosten akcijski načrt o mobilnosti v mestih, ki vključuje različne predloge; od spodbujanja uporabe vozil z manjšimi emisijami ali brez njih, izboljšanja potovalnih informacij in ozaveščanja javnosti do razporeditve tovornega prometa v mestih in inteligentnega prometnega sistema za mobilnost v mestih. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Zaradi manjše zakonodajne aktivnosti Državnega zbora RS in Vlade RS v preteklem mesecu ni bilo večjih vplivov na že obstoječe prekrške oziroma sprejetih novih predpisov, ki bi prinašali nove prekrške.

S področja varstva pred nevarnimi snovmi je bila spremenjena Uredba o izvajanju uredb (ES) o predhodnih sestavinah za prepovedane droge, ki določa 17 prekrškov ter globe v višini do 104.500 evrov za kršitev predpisanih ravnanj. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Obveznosti poslovodstva pri nastanku insolventnosti

V skladu z 28. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) mora poslovodstvo zagotoviti, da družba posluje v skladu s pravili poslovno-finančne stroke, kar pomeni, da mora poslovodstvo pri vodenju poslov družbe ravnati s profesionalno skrbnostjo in si pri tem prizadevati, da je družba vedno kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.  
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.8.2009 mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
  od začetka leta do avgusta 2009 0,002
29.9.2009 najnižja mesečna osnovna plača v elektroindustriji
  I. tarifni razred 2,71 EUR/uro
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Referendum o (pravični) meji izpod peresa dr. Mateja Avblja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Referendum je že po naravi dvorezen meč. Z njim je treba ravnati previdno, še posebej pa ko gre za zunanje zadeve države. Zakaj, če se porežemo, za razliko od velikih, lahko le težko računamo na privilegij dvoletnega obdobja razmisleka." VEČ

 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali:  
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Iskanje točno določenega niza besed v dokumentih IUS-INFO

Če v dokumentih iščete točno določeno besedilo, ga v iskalno polje vpišite v narekovajih.

Če želite iskati točno določen niz ali zaporedje besed (skupaj s presledki), uporabite narekovaje.

Primer:
iščemo niz, ki vsebuje operator: "Science and Technology",
iščemo točno določen naslov zakona: "Zakon o zemljiški knjigi (ZZK)",
iščemo točno določeno referenčno številko: "Kp 496/199".


 

 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane