September 2009, številka 9-4 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: Policisti in državljani
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

V javno razpravo je bil dan predlog novega družinskega zakonika, ki izenačuje skupnosti istospolnih partnerjev z drugimi družinskimi skupnostmi in jim omogoča tudi posvojitev otrok. VEČ

Državni zbor je podprl novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki med drugim uvaja možnost ustanovitev specializiranih preiskovalnih skupin za pregon organiziranega kriminala, hkrati pa zakon usklajuje z nekaterimi odločbami ustavnega sodišča. VEČ

Državni zbor je sprejel zakon o dodatnem davku za managerske plače. VEČ

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti odločilo, da 33.a člen Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) ni v neskladju z ustavo. VEČ

Državni zbor je po skrajšanem postopku sprejel paket zakonov, s katerimi želi vlada na podlagi odločb ustavnega sodišča urediti plače pravosodnih funkcionarjev. VEČ

Vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve je soglašal, da vlada odredi izredni pravosodni nadzor nad poslovanjem ljubljanskega okrožnega državnega tožilstva. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN), ki bo začela veljati 3. oktobra 2009 in se bo uporabljala od 1. januarja 2010, odpira možnost, da status žrtve vojnega nasilja pridobijo tudi žrtve, ki jim je bilo nasilje povzročeno s strani enot Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije ter enote zaveznikov protifašistične oziroma protinacistične koalicije. VEČ

Spremembe in dopolnitve Zakona o vojnih grobiščih (ZVG), ki bodo začele veljati 1. januarja 2010, med drugim predvidevajo ureditev skupne kostnice, ki naj bi jo postavili na Teharjah, ter spomenik vsem žrtvam, ki naj bi stal v Ljubljani. Po dopolnjeni razlagi sodijo med vojna grobišča v Sloveniji vojaška grobišča, grobišča žrtev vojne in grobišča žrtev vojne – po vojni usmrčenih oseb.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi Poslovnik Državnega sveta (PoDS), v katerem je bil med drugim črtan 69. člen, ki je določal, da je za obravnavo pobude državnega svetnika za sprejem odložilnega veta ali zahteve za razpis referenduma na seji državnega sveta potrebna podpora najmanj osmih državnih svetnikov.
Nov je 75.a člen, ki določa, da lahko osem državnih svetnikov, komisija ali interesna skupina poda pisno pobudo za sprejem odložilnega veta ali zahteve za razpis referenduma. Ta pobuda se uvrsti na dnevni red seje državnega sveta brez razprave in glasovanja. Če državni svet po opravljeni razpravi ne sprejme odložilnega veta ali zahteve za razpis referenduma, te pobude za isti zakon ni mogoče ponovno obravnavati.
Med drugim je dopolnjen tudi 93. člen, ki ureja postopek v zvezi z razlago poslovnika.

Sprememba Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki velja od 22. septembra, razširja opis direktoratov Ministrstva za javno upravo z:
> Direktoratom za organizacijo in kadre,
> Direktoratom za e-upravo in upravne procese ter
> Direktoratom za investicije in nepremičnine.

Nov je Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom, ki bo začel veljati 3. oktobra in določa postopek za zagotovitev pravne pomoči policistu, če se zoper njega vodi predkazenski postopek ali če je zoper njega uveden kazenski ali odškodninski postopek zaradi opravljanja uradnih nalog, ki jih je po oceni policije opravil v skladu s predpisi.

Pravilnik o posredovanju podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v informatizirani obliki in tarifi o nadomestilih za posredovanje podatkov določa podrobnejša pravila o posredovanju podatkov v informatizirani obliki Centru za informatiko na Vrhovnem sodišču RS, ki omogoča spletno storitev prevzemanja osnovnih podatkov dolžnikov (davčna številka, datum začetka postopka, vrsta postopka) in poizvedovanje po matični ali davčni številki dolžnika. Pravilnik bo začel veljati 1. oktobra.

Mandatno-volilna komisija Državnega zbora RS je objavila Razpis za prijavo možnih kandidatk in kandidatov za predsednika/-ico Državne revizijske komisije. Rok za prijavo je 6. oktober 2009.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.11.2009 Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)
1.11.2009 Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDoh-2

Besedilo Zakona o dohodnini (ZDoh-2) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar osem posegov. Vse te spremembe in dopolnitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDoh-2.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh devet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 2006.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V okviru evropske zakonodaje, ki jo najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na paket zakonodajnih predlogov za okrepitev nadzora nad finančnim sektorjem v EU.

Cilj zakonodajnih predlogov je okrepiti finančno stabilnost v Evropi, zagotoviti zgodnje odkrivanje tveganj ter hitro ukrepanje v kriznih situacijah, uvedeno pa naj bi bilo tudi načelo fiskalne odgovornosti. Bistvena novost pri okrepitvi finančnega nadzora je oblikovanje novega evropskega sveta za sistemska tveganja na makro ravni in evropskega sistema finančnih nadzornikov na mikro ravni ter oblikovanje novih nadzornih organov, ki pa ne bodo vplivali na nacionalno fiskalno odgovornost.  VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava obnovo postopka:

Za pravilno vročitev s fikcijo je potrebno, da naslovnik na naslovu, kjer se poskuša opraviti vročitev, dejansko stanuje in ni dovolj, da je tam veljavno prijavljen. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


22.9.2009 koncesija za javni linijski prevoz
  enosmerna vozovnica do 5 km 1 eur
22.9.2009 koncesija za javni linijski prevoz
  mesečna vozovnica do 5km 32 eur
22.9.2009 koncesija za javni linijski prevoz
  kos izročene prtljage 1 eur
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Policisti in državljani izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Že več let z razočaranjem ugotavljam, da smo v Sloveniji močno razvrednotili vlogo in ugled policije. Pravzaprav se je ta negativen proces začel kmalu po osamosvojitvi Slovenije, ko so se vodilni posamezniki v vladi, na ministrstvu za notranje zadeve in v policiji pričeli pretirano ukvarjati z bojem za oblast ... " VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Mirovni inštitut v partnerstvu s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC v okviru projekta »Razvoj pro bono dela pravnikov v Sloveniji« vabi na posvet na temo pro bono dela odvetnikov v Sloveniji. VEČ
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane