September 2009, številka 9-2 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Uporaba evropskih direktiv pred slovenskimi sodišči
 
 
  NOVOSTI


Kolumne Vlaste Nussdorfer v novi knjigi

Naša neumorna kolumnistka je svoje torkove IUS kolumne zbrala že v tretji knjigi, tokrat pod naslovom Razmišljanja o življenju. Seveda gre tudi tokrat, kot smo pri njej že vajeni, za dobrodelno gesto, saj je celoten avtorski honorar namenjen društvu Beli obroč. VEČ
 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je podprl vladno novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP), s katero naj bi pripomogli k učinkovitejšemu delovanju organov pregona pri odkrivanju in pregonu predvsem hujših oblik gospodarskega kriminala. VEČ

Odbor DZ za notranjo politiko je po skrajšanem postopku sprejel dopolnjene predloge novel zakonov o sistemu plač v javnem sektorju, o sodniški službi, o državnem tožilstvu in o državnem pravobranilstvu, s katerimi želi vlada uskladiti plače pravosodnih funkcionarjev z ustavnima odločbama. Plačna nesorazmerja bodo dokončno odpravili decembra 2010. VEČ

Državni zbor RS je sprejel oba tako imenovana vojna zakona: novelo Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) in novelo Zakona o vojnih grobiščih (ZVG). VEČ

Slovenija je deponirala listino o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ki bo zanjo začela veljati 1. januarja 2010. Deponirala pa je tudi listino o ratifikaciji dodatnega protokola h konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede genetskega testiranja za zdravstvene namene. VEČ

Ljubljansko okrajno sodišče je zavrnilo ugovor Dnevnika zoper začasno odredbo, s katero je omejilo poročanje Dnevnika o poslovni preteklosti Pierpaola Ceranija. Uredništvo Dnevnika in družba Dnevnik kljub temu vztrajata pri stališču, da poročanje ni posegalo v osebnostne pravice Ceranija. VEČ

Sodišče Evropskih skupnosti je danes presodilo, da imajo države lahko monopol nad spletnimi športnimi stavami, saj v zvezi z njimi obstaja povečana nevarnost kriminalnih dejanj. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 7 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 8 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1999.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprememba Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe ukinja del prej predpisane dokumentacije, ki jo je moral predložiti kreditojemalec, ureja pa tudi roke za pošiljanje dokumentacije in obračunavanje nadomestila. Kreditojemalcem tako ne bo več potrebno vlogi za kredit priložiti potrdila o stalnem prebivališču, kreditojemalcem, ki prvič rešujejo stanovanjski problem in zaposlenim za določen čas, pa ne bo več potrebno priložiti potrdila DURS o skupnih dohodkih in odhodkih iz kapitala družinskih članov.

Novela Pravilnika o izvrševanju Zakona o matičnem registru bo omogočila izdajo izpiskov in potrdil iz matičnega registra v fizični ali v elektronski obliki, ki bodo ob ustrezni opremljenosti z elektronskim podpisom imeli enako veljavo kot potrdila v fizični obliki. Določeni so tudi novi obrazci za izpiske iz matičnega registra v mednarodnem prometu in potrdila o državljanstvu za predstavnike manjšin. Spremembe in dopolnitve bodo začele veljati 19. septembra, določbe, ki se nanašajo na izdajo izpiskov in potrdil v elektronski obliki, pa najpozneje v enem letu od uveljavitve novele.

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto predsednika Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.11.2009 Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)
1.11.2009 Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V okviru evropske zakonodaje, ki jo najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na označevanje nevarnih snovi.

Na zdravje ljudi in okolja vplivajo različni dejavniki, njihov negativni vpliv pa skuša zakonodajalec čim bolj omiliti, če ne kar odpraviti. Eden takih je tudi trgovina z nevarnimi snovmi in zmesmi, ki morajo biti ustrezno razvrščene in označene. Uredba št. 1272/2008, ki ureja razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi, je bila v začetku septembra zaradi tehničnega in znanstvenega napredka spremenjenaVEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodni odločbi, ki obravnavata delovno pravo in uporabo določb evropskih direktiv.

Čeprav je Slovenija polnopravna članica Evropske skupnosti že več kot pet let, kot taka pa je vezana tudi na celoten evropski pravni sistem, v praksi še ni bilo zaznati večjega števila primerov uporabe prava Skupnosti pred slovenskimi sodišči. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.9.2009 temeljna obrestna mera
  mesečno 0,0%
1.9.2009 priznana obrestna mera
  do 1 meseca (za EUR) 0,48100%
1.6.2009 povprečna bruto plača
  junij 1.429,12 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom (Ne)dostopnost znanja izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ko v družbi s prijatelji, znanci ali sodelavci, v pismih bralcev, v internetnih blogih, v javnih anketah in še kje komentiramo delo politikov, sodnikov, direktorjev, delavcev, novinarjev, zdravnikov in drugih se pogosto na marsikaj od tega spoznamo manj, kot si (tisti hip) mislimo. " VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


Na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani bodo danes odprli 9. konferenco Evropskega kriminološkega združenja. VEČ
 
  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane