Avgust 2009, številka 8-4 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Nov razpis za sofinanciranje šolnin

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja. Vrednost povabila je 6,2 milijona evrov. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma do 31. avgusta 2010.

Celotno besedilo povabila
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Novi Pravilnik o registru kulturne dediščine določa vsebino, način vodenja registra kulturne dediščine, prikaza vrednotenja dediščine v prostoru ter minimalno vsebino in način dokumentiranja dediščine, veljati pa bo začel 5. septembra. Namen registra je informacijska podpora izvajanju varstva kulturne dediščine. VEČ.

1. septembra se bo začela uporabljati novela Zakona o štipendiranju (ZŠtip), ki na novo ureja vprašanje izobraževanja v tujini ter določa nove pogoje za pridobitev državne štipendije, zvišuje pa tudi cenzus za pridobitev državnih štipendij.

Splošni pogoji poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije veljajo za vse špedicijske in logistične storitve ter predstavljajo sestavni del sklenjene špedicijske, logistične oziroma druge pogodbe, katere predmet je tudi opravljanje špedicijskih ali logističnih storitev. Splošni pogoji so začeli veljati 25. avgusta.

25. avgusta je začel veljati spremenjen Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov. Spremembe se nanašajo na organe v sestavi ministrstva znotraj plačnih razredov 50-57 ter na generalne direktorate ministrstev znotraj plačnih razredov 56-57.

Vlada je s sklepom določila novega generalnega konzula v ameriškem Clevelandu, kjer sicer živi številčna slovenska skupnost. Dosedanjega generalnega konzula Zvoneta Žigona je nasledil Jurček Žmauc. Nov generalni konzul je bil imenovan tudi za München, in sicer Marko Vrevc
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali vas zanima, kako je bilo področje poštnih storitev urejeno na točno določen dan še pred sprejetjem novega Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2)?

Čistopis sicer razveljavljenega Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-1) najdete v ČASOVNI LESTVICI, kjer so na voljo vse štiri verzije čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Z vnosom ustreznih iskalnih kriterijev boste v IUS-INFO ČISTOPISU ZPSto-1 imeli vpogled v vse spremembe, dopolnitve in vplive na ta zakon, veljaven na točno določen datum. 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.9.2009 Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
1.11.2009 Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)
1.11.2009 Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V okviru evropske zakonodaje, ki jo najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na novo Direktivo št. 2009/81/ES o javnih naročilih s področja obrambe in varnosti.

Direktiva, ki je stopila v veljavo 21. avgusta, je temeljni evropski predpis, ki bo pripomogel k oblikovanju evropskega trga za obrambno opremo. To je bistvenega pomena za okrepitev baze evropske obrambne tehnologije in industrije ter razvoja vojaških zmogljivosti, potrebnih za izvajanje evropske varnostne in obrambe politike. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava Odstop terjatve med pravdo.

Kadar do odtujitve terjatve pride na strani tožnika, je ta dolžan zahtevek prilagoditi tako, da zahteva spolnitev v korist pridobitelja, četudi se pravda konča med istima strankama. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.9.2009 cenzus za državno štipendijo
  dohodek na družinskega člana 65%
1.9.2009 cenzus za državno štipendijo
  dohodek na druž. člana (izven kraja bivanja) 66 - 68%
1.9.2009 cenzus za državno štipendijo
  dohodek na druž. člana (enostarševska družina) 70%
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane