Avgust 2009, številka 8-3 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
O(b) spreminjanju pravniškega državnega izpita.
 
 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že štirikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi drugi predpisi. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh osem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

15. avgusta je začela veljati Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo, katera uvaja shemo šolskega sadja, ki je nov ukrep EU v okviru pomoči sektorju sadja in zelenjave. Šole, ki se bodo vključile v shemo, bodo lahko pridobile finančno pomoč EU in Slovenije za nabavo svežega sadja in zelenjave v šolah, ki ga bodo nato brezplačno razdeljevali otrokom. Del uredbe so tudi priloge:
- Zahtevek za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šolah;
- Vrste svežega sadja in zelenjave, za katere šola dobi pomoč iz SŠS;
- Vloga za odobritev vlagateljev za pomoč za dobavo svežega sadja in zelenjave v šolah. VEČ

Aneks h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti podaljšuje veljavnost kolektivne pogodbe do 31.12.2010, pri čemer se določbe normativnega dela kolektivne pogodbe uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdalj dva meseca po prenehanju veljavnosti.

Uredba o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, ki velja od 15. avgusta, določa podrobnejšo opredelitev meril, pogojev in postopka za izdajo jamstev po ZJShemFO, podrobnejše pogoje za pridobitev kreditov, način in roke plačila nadomestila za pripravo, poročanje in vodenje jamstva, obseg in način izvajanja pooblastila SID banki ter nadzor, medsebojna razmerja med bankami kot tudi način poročanja SID banke ministrstvu za finance.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.9.2009 Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V okviru evropske zakonodaje, ki jo najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na novo uredbo s področja energije.

Uredba št. 714/2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije poleg določitve poštenih pravil za izmenjavo te energije in vzpostavitve evropske mreže upravljavcev prenosnih omrežij za električno energijo kot enega temeljnih načel uvaja popolno lastniško ločitev proizvodnje energije od njenega prenosa. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


22. avgusta bo začela veljati Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami, na podlagi katere naj bi se zagotovilo okolju prijazno ravnanje z izrabljenimi gumami. Uredba za ta namen določa pravila zbiranja in predelave izrabljenih gum, obveznosti v zvezi z dajanjem gum v promet ter druge obveznosti. Za kršitev določb so predvidene globe v višini do 40.000 evrov, za prekršek pa se lahko z globo v višini do 2.000 evrov kaznuje tudi posameznik, če prepušča izrabljene gume na prevzemnih mestih za komunalne odpadke. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


5.8.2009 plačilo za opravljeno storitev banke ali hranilnice
  vrednost točke 1,67 EUR
1.7.2009 cene življenjskih potrebščin
  -0,9%
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom
O(b) spreminjanju pravniškega državnega izpita izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim povzema: "Člani pravosodnih izpitnih komisij […] bi morali tudi sami vsako leto opraviti pravosodni izpit in na njem doseči enako zadostno oceno, kot jo zahtevajo od običajnih izpitnih kandidatov. Vsi, ki bi na izpitu padli, bi morali biti nemudoma razrešeni s svojih položajev, njihov padec pa javno razglašen." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane