Avgust 2009, številka 8-2 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Omejitve uporabe službenih mobilnih telefonov v organih državne uprave.
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ministrstvo za notranje zadeve RS je pripravilo predlog novele Zakona o sodiščih (ZS). Novela med drugim predvideva, da predsednike sodišč, razen predsednika vrhovnega sodišča, ne bi več imenoval minister, pač pa sodni svet. Predvideva tudi ustanovitev specializiranega oddelka za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala. VEČ

Vlada RS je objavila končni predlog novele Zakona o igrah na srečo (ZIS). Cilji predlaganih sprememb so med drugim uveljaviti družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo, zaščititi mladoletne in druge občutljive osebe pred škodljivimi vplivi in posledicami igranja iger na srečo ter povečati učinkovitost nadzora. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje objave leta 1998 doživelo kar 20 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 21 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave leta 1998.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Tarifna priloga 2009 h Kolektivni pogodbi za gradbene dejavnosti, ki velja od 11. avgusta 2009 in se uporablja od 1. avgusta 2009, določa najnižje osnovne in najnižje izplačane plače, regres za letni dopust, povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejemke iz 53. člena KPGD.

Novela Uredbe o organih v sestavi ministrstev med drugim dodaja Inšpektorat za javno upravo v sestavo Ministrstva za javno upravo RS. Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanem predpisov in splošnih aktov s področja delovnih razmerij javnih uslužbencev ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke, nad izvajanjem Uredbe o upravnem poslovanju in nad izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Ministrstvo za finance RS je izdalo Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence, ki velja od 5. avgusta 2009. EKrDDP vsebuje informacije o zbiranju, obdelovanju, dajanju, uporabi, shranjevanju in hranjenju osebnih in drugih podatkov, ki jih DURS upravlja in obdeluje pri preprečevanju in odkrivanju kršitev davčnih in drugih predpisov ter vodenju postopkov o prekršku in preprečevanju ter odkrivanju kaznivih dejanj.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V okviru evropske zakonodaje, ki jo najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na sklep odbora ES-EFTE za skupni tranzit o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku.

V Konvenciji so določeni posebni ukrepi, zlasti glede zavarovanj, ki jih je treba med tranzitno operacijo zagotoviti za blago z večjim tveganjem za goljufije. Ker za določeno blago s seznama ni več večjega tveganja, pojavila pa se je potreba po uvrstitvi drugih proizvodov na seznam, je bila spremenjena Priloga I, v kateri je opredeljeno tovrstno blago. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V tem tednu sta začeli veljati dve zakonski noveli, ki sta vplivali tudi na spremembo nekaterih prekrškov.

Nov 32.a člen Zakona o železniškem prometu (ZZelp) določa, da se z globo od najmanj 50 evrov za posameznika do največ 15.000 evrov za pravno osebo kaznuje tisti, ki takoj oziroma v določenem roku regulatornemu organu ne zagotovi zahtevanih informacij. Manjše spremembe Zakona o društvih (ZDru-1) ne vplivajo na samo opredelitev prekrškov oziroma višino zagrožene globe. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo U-I-279/08-14, s katero je Ustavno sodišče RS razveljavilo četrti, peti in šesti odstavek 143. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki pod določenimi pogoji dopuščajo vročitev na naslovu, kjer je naslovnik uradno prijavljen, čeprav tam dejansko ne živi. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.9.2009 omejitev uporabe službenih mobilnih telefonov
  ministri, generalni sekretar vlade, državni sekretarji itd. 110 EUR
1.9.2009 omejitev uporabe službenih mobilnih telefonov
  generalni direktorji, generalni sekretarji itd. 61 EUR
1.9.2009 omejitev uporabe službenih mobilnih telefonov
  namestniki predstojnikov vladnih služb, generalnih sekretarjev itd. 47 EUR
1.9.2009 omejitev uporabe službenih mobilnih telefonov
  vodje služb, vodje sektorjev in vodje oddelkov 30 EUR
1.9.2009 omejitev uporabe službenih mobilnih telefonov
  uradniki in strokovno tehnični javni uslužbenci itd. 15 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali torkovo kolumno z naslovom Še en žur s pravim razlogom; pomagati izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Glede na obseg mladoletniške kriminalitete, zlasti kaznivih dejanj zoper življenje in telo, kjer so bile žrtve otroci im mladoletniki, lahko ugotovimo, da tudi do takega dogodka pride v povprečju vsak drugi dan v letu." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETI


Nastavitev domače strani v spletnem brskalniku

Za enostavnejše in hitrejše delo predlagamo, da portal IUS-INFO nastavite kot svojo domačo stran.

Ker ima vsak uporabnik običajno "svojo" najljubšo stran, si jo lahko v brskalniku nastavi kot svojo domačo stran, kar pomeni, da se bo odprla pri vsakem odprtju brskalnika in pri kliku ikone Domov (Home).
Kako se stran nastavi je odvisno od tipa brskalnika.

Internet Explorer

V Internet Explorerju najprej obiščete portal www.iusinfo.si. Domačo stran nastavite tako, da v meniju Orodja (Tools) izberete ukaz Internetne Možnosti… (Internet Options…), kliknete na gumb Uporabi trenutno (Use Current) ter potrdite V redu (OK).
Firefox

V brskalniku Firefox prav tako najprej obiščete portal www.iusinfo.si. Domačo stran nastavite tako, da v meniju Orodja (Tools) izberete ukaz Možnosti… (Options…), kliknete na gumb Uporabi trenutno stran (Use Current Page) ter potrdite V redu (OK).  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane