Avgust 2009, številka 8-1 / letnik VII.  
Spoštovani!
V prvi avgustovski številki vas izčrpneje obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Portal FinD INFO
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Pravna Praksa
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 14 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 15 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1999.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki že velja od 31. julija, ureja položaje, ko insolventni dolžnik ni več sposoben plačevati niti minimalnih plač delavcem ter s tem povezanih davkov in prispevkov, ki bremenijo izplačevalca. Novela naj bi upniku tudi olajšala dokazovanje pogojev za začetek stečaja in zagotovila ustrezen nadzor nad dolžnikom pred začetkom postopka zaradi insolventnosti.

Novela Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), ki bo začela veljati 11. avgusta, vključuje ukrepe, ki imajo takojšnje učinke na blažitev posledic gospodarske krize za avtoprevozniško dejavnost. Z novelo se tudi občinskim redarjem omogoča izrekanje glob in kazenskih točk v cestnem prometu v hitrem postopku, tako kot to izvaja Policija. VEČ

Od 31. julija je v uporabi Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe (ZJShemFO), ki naj bi omilil posledice gospodarske in finančne krize za nekatere skupine fizičnih oseb, ki jih še posebej čutijo. ZJShemFO namreč ureja jamstva Republike Slovenije bankam in hranilnicam, ki bodo omogočile zadolževanje fizičnih oseb, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in ki jim do sedaj najemanje kredita ni bilo omogočeno. VEČ

Novela Zakona o društvih (ZDru-1) določa nove zahteve glede imena, dejavnosti in poslovanja društva ter ureja možnost stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave nad društvom, ki se izvedeta po predpisih, ki urejajo insolventnost in prisilno prenehanje. VEČ

Novela Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO), ki bo začela veljati 11. avgusta, na novo definira vlogo neodvisnega cenilca in posplošene tržne vrednosti nepremičnin ter Agenciji za trg vrednostnih papirjev dodeljuje vlogo prekrškovnega organa. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V okviru evropske zakonodaje, ki jo najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na poziv Evropske komisije za izboljšanje delovanja enotnega trga.

Priporočilo št. 2009/524/ES se nanaša predvsem na spodbujanje učinkovitega usklajevanja pristojnih organov, zagotavljanje zadostnih sredstev za sodelovanje med upravnimi organi ter sprejemanje ukrepov, potrebnih za izboljšanje prenosa direktiv, ki vplivajo na enotni trg. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Predpisi, ki so začeli veljati julija, skupaj prinašajo le slabih 20 novih ali spremenjenih prekrškov.

S spremembo Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih so bile spremenjene tudi določbe o prekrških, in sicer je na novo določeno, da se z globo v višini do 40.000 evrov kaznuje upravljalec odlagališča, če ne zagotovi finančnega jamstva iz okoljevarstvenega dovoljenja v višini, obliki ali na način, ki so v njem določeni. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava hrambo mamil:

Ker obtoženec ni zatrjeval, da bi mamila hranil v znanstvenoraziskovalne in učne namene, dodatni dokazni postopek o tem, ali ima dovoljenje ministrstva, ni potreben. VEČ
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Dopolnjena pravila posredovanja podatkov o uveljavljanju olajšav

5. avgusta so začele veljati spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki določa vrsto, obliko in način predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za dohodke, od katerih se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obračunava davčni odtegljaj ter navodila za izpolnitev in predložitev obračunov davčnih odtegljajev davčnemu organu.VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste pretekli teden spregledali zanimivo kolumno z naslovom Orwellovski ukrep Amazona odpira neprijetna vprašanja izpod peresa Matije Jamnika, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Samo zato, ker tehnologija to omogoča, še ni nujno, da se sprijaznimo z možnostjo vsakovrstnih posegov v naše podatke. Obstaja pa tudi alternativa. Lahko prenehamo z upiranjem Velikemu bratu in ga vzljubimo, tako kot ga vzljubi glavni junak 1984 v zaključku romana." VEČ

 

 
  IZ REVIJE PRAVNA PRAKSA


Izmed številnih zanimivih člankov, ki so bili objavljeni v reviji Pravna praksa v preteklem mesecu, smo izbrali: 


 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane