Julij 2009, številka 7-5 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS) je v neskladju z ustavo.
 
 
  AKTUALNO


Razveljavitev četrtega, petega in šestega odstavka 143. člena ZPP

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-279/08-14 razveljavilo četrti, peti in šesti odstavek 143. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki pod določenimi pogoji dopuščajo vročitev na naslovu, kjer je naslovnik uradno prijavljen, čeprav tam dejansko ne živi.

Do drugačne zakonske ureditve bo moralo sodišče v tovrstnih primerih zahtevati sprožitev postopka ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča (8. člen Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb)). Če bo v tem postopku ugotovljeno dejansko prebivališče tožene stranke, ji bo sodišče lahko sodno pisanje vročilo na ta naslov. Če tožene stranke ne bo mogoče najti in bo zato izbrisana iz registra prebivalstva, ji bo sodišče na predlog tožeče stranke lahko postavilo začasnega zastopnika.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2003 doživelo že štiri vplive. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO) naj bi okrepile pravice in položaj strank v postopkih po ZVPSBNO, kadar stranke zatrjujejo, da je v njihovi zadevi prišlo do nepotrebnega odlašanja pri odločanju sodišča. Novela naj bi zaradi boljše povezanosti določb zakona olajšala njegovo uporabo strankam sodnih postopkov in sodiščem.

Namen novega Zakona o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO) je ublažitev težkega materialnega položaja socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva v času svetovne gospodarske in finančne krize. Zakon ureja upravičence ter izplačilo posebnega dodatka za socialno ogrožene, zneseke, način in rok za izplačilo. VEČ

Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki se začne uporabljati 1. novembra 2009, ureja pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje plačilnih institucij, pogoje za opravljanje plačilnih storitev v RS, pravice in obveznosti uporabnikov in ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev ter pravila glede oblikovanja in upravljanja plačilnih sistemov. S tem zakonom se določajo tudi sankcije za kršitev obveznosti zaračunavanja stroškov in obveščanja.

V skladu z zadnjimi spremembami Zakona o družbah tveganega kapitala (ZDTK), ki veljajo od 25. julija 2009, so družbam tveganega kapitala postavljene omejitve pri investiranju v določene dejavnosti in pri razpolaganju s sredstvi. VEČ

Sprememba Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ) podaljšuje uresničevanje pravic iz zakona do 31. marca 2010. Delodajalci, ki so že sklenili pogodbo o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, najpozneje 15 dni pred iztekom pogodbe oziroma aneksa, s katerim je bila pogodba podaljšana, predlagajo njeno podaljšanje za največ šest mesecev.

 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V okviru evropske zakonodaje, ki jo najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na dve novi evropski uredbi, ki natančneje izpeljujeta pravila Uredbe št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino.

Uredba št. 606/2009 glede kategorij proizvodov vinske trte, enoloških postopkov in z njimi povezanih omejitev med drugim določa, da proizvodi vinske trte ne smejo presegati skupnega deleža alkohola 20%, natančneje so opredeljeni enološki postopki v zvezi s slajenjem vin, analizne metode itd. Uredba št. 607/2009 natančneje določa splošna pravila za zaščito označb porekla in geografskih označb nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Novela Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO) poleg pretvorbe glob za prekrške iz tolarjev v evre na novo določa postopek o prekršku, ki ga vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev. Novost je tudi možnost, da lahko agencija za prekrške v hitrem postopku izreče tudi globe v znesku, ki je višji od najnižje globe, predpisane v razponu. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Z odločbo št. U-I-425/06-10 je Ustavno sodišče RS odločilo, da je 22. člen Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS) v neskladju z ustavo. Državni zbor je dolžan ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi odločbe. Do odprave ugotovljenega neskladja glede dedovanja med partnerjema registrirane istospolne partnerske skupnosti veljajo enaka pravila, kot veljajo za dedovanje med zakoncema po Zakonu o dedovanju (ZD)VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


S spremembo Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen, je v poglavju o odmeri nagrade na novo določena višina nadomestila upravitelja za izdelavo otvoritvenega poročila v višini 0,1% od osnove, pri čemer je znesek najnižjega nadomestila 1.420,50 evrov, najvišji pa 20.000 evrov.

Pregled novih vrednosti:


25.7.2009 poseben dodatek za socialno ogrožene
  družina 200 EUR
25.7.2009 poseben dodatek za socialno ogrožene
  posameznik 160 EUR
1.7.2009 regres za prehrano med delom
  3,69 EUR/dan
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O podatkih iz baze sodne prakse izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Vsekakor je tako, da se je stari pregovor o razliki med zdravnikom in pravnikom, verjetno že spremenil. Tisti, ki pravi, da se naj bojimo zdravnika s knjigo v roki in pravnika brez knjige. Po mojem za pravnika sedaj bolj velja, da se ga naj bojimo, če nima računalnika z »dostopom«." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane