Julij 2009, številka 7-4 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Omejitve nagrad stečajnim upraviteljev.
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Sprememba med drugim lajša dokazno breme upnika pri dokazovanju pogojev za začetek stečaja. VEČ

Državni zbor je sprejel tudi spremembo Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2008 in 2009. S spremembo se med drugim povečuje obseg zadolžitve države z 2,3 na 3,3 milijarde evrov. VEČ

Finančno ministrstvo je začasno zadržalo predložitev predloga Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje v vladno proceduro. VEČ

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo predlog novele Energetskega zakona (EZ), s katero naj bi se poenostavil postopek za obratovanje malih elektrarn na objektih. Novela uvaja tudi t.i. učinkovitostno dividendo za kolektive in posameznike pri varčevanju z energijo v javnem sektorju. VEČ

V Sloveniji naj bi po vzoru nekaterih evropskih držav dobili fiskalni svet, ki bo kot posvetovalno telo zagotavljal neodvisno oceno javnofinančne politike in nudil priporočila za vodenje fiskalne politike. VEČ

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je izdalo dve novi sodbi proti Sloveniji zaradi sodnih zaostankov. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

1. avgusta bo začela veljati Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode, katere namen je obnoviti poškodovane posebne dele okolja oziroma njihove okrnjene funkcije v referenčno stanje, ali se temu čim bolj približati, in nadomestiti začasne izgube posebnih delov okolja oziroma njihovih funkcij v času do obnovitve v referenčno stanje. VEČ

Objavljena je bila nova višina nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom in nova višina najnižjih osnovnih plač v dejavnosti trgovine Slovenije, ki so objavljeni v Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije. Novi zneski povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj veljajo od 1.7.2009, nove najnižje osnovne plače pa od 1.8.2009.

Temeljni namen Kodeksa vojaške etike Slovenske vojske je, da vsak pripadnik Slovenske vojske v skladu z etičnimi vodili in načeli, določenimi s tem kodeksom, ravna častno pri opravljanju vojaške službe. Kodeks, ki velja od 18. julija, spoštujejo in uporabljajo pripadniki Slovenske vojske ves čas opravljanja vojaške službe v Republiki Sloveniji ali izven nje.

V veljavi je Pravilnik o zaščiti hišnih živali, ki določa minimalne pogoje za zaščito teh živali. Med drugim tudi določa, da mora skrbnik hišnih živali storiti vse potrebno, da zagotovi dobro počutje živali, ki so v njegovi oskrbi. Kdor najde žival, mora najpozneje v 24 urah najdbo prijaviti najbližjemu zavetišču za živali ali pristojni veterinarski organizaciji. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
2.8.2009 Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2) VEČ
12.8.2009 Zakon o nepravdnem postopku (ZNP)
12.8.2009 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
12.8.2009 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) VEČ
1.9.2009 Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


V okviru evropske zakonodaje, ki jo najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na bogato zbirko sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti.

V zadevi C-168/08 je sodišče odločalo o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo v primeru zakoncev, ki imata oba francosko in madžarsko državljanstvo. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Sprememba Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih na novo določa, da se z globo v višini do 40.000 evrov kaznuje upravljalec odlagališča, če ne zagotovi finančnega jamstva iz okoljevarstvenega dovoljenja v višini, obliki ali na način, ki so v njem določeni. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava sodnikovo dokazno presojo:

Postulat vestnosti dokazne presoje, ob obveznem poudarjanju racionalnosti in stvarnosti, izraža sodnikovo intimno prepričanje in moralno ter vrednostno pojmovanje. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


S spremembo Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen, je v poglavju o odmeri nagrade na novo določena višina nadomestila upravitelja za izdelavo otvoritvenega poročila v višini 0,1% od osnove, pri čemer je znesek najnižjega nadomestila 1.420,50 evrov, najvišji pa 20.000 evrov.

Pregled novih vrednosti:


1.7.2009 najnižja osnovna plača v gostinstvu in turizmu
  1. tarifni razred 439,61 EUR
1.7.2009 regres za letni dopust v gostinstvu in turizmu
  750 EUR
1.7.2009 najnižja osnovna plača v dejavnosti trgovine
  1. tarifni razred 417,30 EUR
1.7.2009 prehrana med delom v dejavnosti trgovine
  3,78 EUR
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali nadaljevanje zanimive kolumne z naslovom Anonimiziranje sodb in obdelava osebnih podatkov izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Med ustavnimi pravicami je treba izvesti tehtanje in nobena avtomatično ne prevlada nad drugimi. To je enostavno stališče, a vendar v praksi sem ter tja povzroča težave. Tako denimo varstvo osebnih podatkov ni krovno načelo, ki bi prevladalo nad vsemi drugimi." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane