Julij 2009, številka 7-3 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  NOVOSTI


Ustavno sodišče je presodilo, da nov kazenski zakonik, ki je veljal pred letos sprejeto novelo, ni bil v neskladju z ustavo. Zahtevo za ustavno presojo je vložilo Okrožno sodišče v Krškem in sicer glede njegove veljavnosti za mladoletnike. Po mnenju ustavnega sodišča je nov kazenski zakonik veljal tudi za mladoletnike, saj je to urejal 375. člen. VEČ.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je soglasno potrdil predlog zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe kot primernega za obravnavo v DZ po nujnem postopku. Odbor je v izglasoval več dopolnil koalicije, s katerimi je ta vsebinsko dopolnila zakon, upoštevana pa so bila tudi mnenja zakonodajno-pravne službe. VEČ.

Poslanci so enotno podprli predlog sprememb zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, s katerim se za šest mesecev podaljšuje rok za vložitev zahteve in čas prejemanja subvencije. Z ukrepom država subvencionira nadomestila plač delavcem, ki so jih podjetja poslala na čakanje. VEČ.

Skupina poslank in poslancev je v obravnavo poslala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katerim predlagajo, da se med praznike uvrsti tudi dan Primoža Trubarja, s čimer bi se utrjevala zavest o njegovem pomenu. Bil je namreč osrednja osebnost slovenske kulturne zgodovine in ga štejemo za utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika.

V pripravi je tudi novela zakona o mednarodni zaščiti, katere temeljni cilj je odprava neskladja z ustavo, ki ga je glede razselitve prosilcev za azil ugotovilo ustavno sodišče. Razselitev na zasebni naslov tako v skladu s predlogom ne bo več pogojena s polno zasedenim azilnim domom. VEČ.

Ta teden so bili v parlamentu potrjeni še zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene in zakon o plačilnih storitvah in sistemih, ter novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih in zakona o družbah tveganega kapitala
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Veljati je začel nov Pravilnik o vozniških dovoljenjih, katerega glavna novost je nova oblika vozniškega dovoljenja. Gre za praktično kartico, izdelano iz polikarbonata z vgrajenimi zaščitnimi elementi. Med zaščitami je na primer odtis motorja, valjev in ventilov, ki so vidni pod pravim kotom, na kartici pa je tudi lipov list kot eden od prepoznavnih simbolov Slovenije. VEČ.

14. julija je začela veljati novela zakona o sodnem registru, ki jasneje ureja obdelavo osebnih podatkov, zagotavlja preglednejše informacije poslovnim subjektom o predpisih za opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti ter uvaja učinkovitejše delovanje sistema Vse na enem mestu (VEM). VEČ.

14. julija je začela veljati tudi spremenjena Uredba o določitvi zneska trošarine za energente, s katero se bodo zvišale tako trošarine za plinsko olje za pogon oz. dizel kot tudi trošarine za bencin. Drobnoprodajna cena bencina se bo ob tem nekoliko znižala, cena dizelskega goriva pa bo ostala nespremenjena. VEČ
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
2.8.2009 Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2) VEČ
12.8.2009 Zakon o nepravdnem postopku (ZNP) VEČ
12.8.2009 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) VEČ
12.8.2009 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) VEČ
1.9.2009 Zakon o štipendiranju (ZŠtip) VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZZavar?

Besedilo Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) je od svoje objave leta 2000 doživelo kar 19 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve, odločitve ustavnega sodišča in avtentična razlaga so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZZavar.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave dalje.  
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na problematiko varnosti igrač.

Igrače, opredeljene kot predmeti za igro, morajo biti zaradi hitrega tehnološkega napredka na trgu igrač posebej urejene, predvsem z vidika njihove varnosti. Varnost igrač na evropskem trgu ureja nova direktiva št. 2009/48/ES, ki bo sicer začela veljati 20. julija, države članice pa morajo zakone in ostale predpise z evropsko ureditvijo uskladiti do konca leta 2011.  VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava vprašanje s področja odškodninskega prava.

Tožeča stranka je s tožbo zahtevala od tožene stranke plačilo odškodnine, ker ta ni izvedla nujnih vzdrževalnih del na stanovanjski stavbi v solasti pravdnih strank. Sodišče je odločilo, da nestrinjanje solastnika stavbe z izvedbo nujnih vzdrževalnih del še ne predstavlja temelja odškodninske odgovornosti. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Nas mora biti strah? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Danes ni prav nikogar, ki ne bi vsaj nekaj vedel o nasilju, o pojavu, ki preži na nas povsod, ker se o njem govori in piše, ker je družba bolj senzibilizirana, ga prej opazi, zazna in tudi ukrepa."VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane