Junij 2009, številka 6-3 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o javnih financah (ZJF), s katero se omogoča daljši čas vezave denarja države v bankah ter omejuje kreditiranje notranjih odkupov podjetij. Ob tem je zavrnil dopolnilo, s katerim naj bi bankam popolnoma prepovedali kreditiranje menedžerskih prevzemov. VEČ

Sprejeta je bila novela Zakona o sodnem registru (ZSReg), s katero se bolj jasno ureja obdelava osebnih podatkov, zagotavlja preglednejše informacije poslovnim subjektom o predpisih za opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti ter uvaja učinkovitejše delovanje sistema Vse na enem mestu (VEM). VEČ

Državni zbor je sprejel sklep matičnega delovnega telesa, da predlog novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP) ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V koaliciji in vladi predlog zavračajo, ker menijo, da je področje, na katerega se nanaša novela, uredila že novela Zakona o odvetništvu (ZOdv). VEČ

Vlada in koalicija ne podpirata predloga novele Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), ker menita, da je predlagana materija dovolj dobro urejena že v Zakonu o odvetništvu (ZOdv). Nasprotno so v opoziciji prepričani, da bi novela omenjeno področje še izboljšala. VEČ

Vlada je sprejela predlog sprememb Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ). S spremembami se podaljšuje rok za vložitev zahtevka delodajalca za dodelitev subvencije (s 30. septembra letos na 31. marec 2010) in obdobje prejemanja subvencije. VEČ

"Računsko sodišče se ukvarja z javnimi financami in se ne more ukvarjati z zasebnim premoženjem javnih funkcionarjev" je v odzivu na predlog Zakona o javnosti premoženja funkcionarjev povedal predsednik protikorupcijske komisije Drago Kos. Tudi predsednik sodišča Igor Šoltes poudarja, da je sodišče "vrhovni varuh javnih financ, ne zasebnih". VEČ

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?

Besedilo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 18 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO čistopisu ZSPJS.

V Časovni lestvici je na voljo tudi vseh 19 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 2002.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Od 13. junija je v veljavi Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, ki določa omejitve in prepovedi novega zaposlovanja in dela tujcev po področjih dejavnosti (npr. artistična dejavnost), podjetjih, ki niso do sedaj uredila zdravstvenega zavarovanja za zaposlene tujce, poklicih in iz določenih regionalnih področij (Kosovo), na podlagi katerih Zavod RS za zaposlovanje ne sme izdajati delovnih dovoljenj. Uredba velja do 31. decembra 2009 oziroma do njene razveljavitve pred tem datumom.

27. junija bo začela veljati nova Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin, ki z dnem uveljavitve razveljavlja dosedanjo uredbo.

Banke in hranilnice morajo od 13. junija uporabljati spremenjeno Navodilo za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, ki na novo določa izračun likvidnostnega količnika za primer, ko banka ali hranilnica zastavi finančno premoženje z rokom zastave med 30 in 180 dnevi oziroma nad 180 dnevi.

Predsednik Mandatno-volilne komisije Državnega zbora RS je objavil Razpis za prijavo možnih kandidatk in kandidatov za predsednika/-co in štiri člane/-ice Državne revizijske komisije.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije v Časovni lestvici sistema IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
20.6.2009 Zakon o policiji (ZPol)
20.6.2009 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) VEČ
12.8.2009 Zakon o nepravdnem postopku (ZNP)
12.8.2009 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
12.8.2009 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) VEČ
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na nov predlog Evropske komisije v zvezi z uredbo o domačih živalih.

Predlog se nanaša na zdravstvene zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri prevozu domačih živali v eno izmed naslednjih držav: Finsko, Irsko, Malto, Švedsko ali Veliko Britanijo. Komisija je predlagala podaljšanje veljavnosti strožjih pravil pri prevozu živali v zvezi s pogoji, ki se nanašajo na nekatere živalske bolezni, in sicer do konca leta 2011. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


V tem tednu so bili objavljeni tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Novi ali spremenjeni predpisi skupaj prinašajo skoraj 40 novih prekrškov ter določajo globe v višini do 250.000 evrov.

Največ, slabih 30 prekrškov, prinašata novi Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR) ter novela Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR). Slednji ureja področje semenarstva ter pogoje za pridelavo, pripravo za trg, uvoz in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava dedovanje zakupne pravice:

Dedovanje zakupne pravice je mogoče, ko zemljišče v lasti zakupnika ali skupaj z zakupljenimi zemljišči oziroma zakupljena zemljišča sama izpolnjujejo pogoje za zaščiteno kmetijo. VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


13.6.2009 omejitev zaposlovanja tujcev - nerazporejena kvota
  11.000 delovnih dovoljenj/zaposlovanje tujcev
16.6.2009 cenzus za določitev državne štipendije na družinskega člana
  razpon 66-68% / minimalne plače
5.6.2009 povprečni znesek subvencije za njivo
  51,36 EUR/ha
5.6.2009 povprečni znesek subvencije za hmeljišče
  154,21 EUR/ha
 

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom Igre brez meja izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Zato so ravno vojne in druge grozote tako močan katalizator ozaveščanja humanosti in tolerance. Toda, ali si res želimo revščine, naravne katastrofe ali vojne, da bi končno ozavestili vsaj velike napake sedanjega človeškega obdobja?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane