Junij 2009, številka 6-2 / letnik VII.  
Spoštovani!
S kratkimi novicami vas obveščamo o pomembnih pravnih informacijah
in novostih, ki smo jih dodali na portal IUS-INFO.


  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Številčni podatki
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
•  FinD-INFO
•  Uradni list EU
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Evropska komisija je v Bruslju razgrnila program prednostnih nalog na področju pravosodja in notranjih zadev za obdobje 2010-2014, imenovan stockholmski program, ki bo nasledil sedanji haaški program. Ta vključuje predvidene ukrepe EU na področju državljanstva, pravic, varnosti, azila in priseljevanja. Osredotočen bo na štiri glavne prednostne naloge, ki so: spodbujati Evropo pravic, olajšati življenje državljanom - njihov dostop do sodišč, zaščititi državljane in spodbujati Evropo solidarnosti. VEČ

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je prekinil obravnavo predloga novele Zakona o javnih financah (ZJF), s katero vlada predlaga možnost daljšega časa vezave denarja države pri bankah ter omejitve pri kreditiranju notranjih odkupov podjetij. VEČ

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog novele Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV), s katero bi omejila možnost davčnih utaj in povečala nadzor davčnega organa nad plačilom davka. VEČ

Ravnanje članov komisije za izredni interni strokovni nadzor, ki napačno ocenijo posamezne postopke pri zdravljenju bolnika in s tem omogočijo posameznim zdravnikom ali zdravstvenim zavodom, da se izognejo ugotavljanju odgovornosti, ustreza definiciji korupcije, so sporočili iz Kosove komisije. VEČ

Predsednik republike Danilo Türk bo zbiral predloge kandidatov za novega sodnika Ustavnega sodišča RS. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki bo začela veljati 20. junija, se v glavnem nanaša na dodatne zahteve pri poročanju o poslovanju družb, delu in nagrajevanju nadzornega sveta ter na dodatna pooblastila skupščine - vse to s ciljem večje transparentnosti in obveščanja delničarjev. VEČ

Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije (ZJShemRS), ki je začel veljati 1. maja, je bil že spremenjen in dopolnjen. Osnovni cilj zakona je omogočiti gospodarskim družbam s sedežem v RS lažjo pridobitev likvidnih sredstev za financiranje vlaganj v investicije in v obratna sredstva, sprejeta novela pa razširja krog kreditojemalcev tudi na zadruge ter tako zagotavlja enake konkurenčne možnosti zadrug v primerjavi z drugimi gospodarskimi subjekti. VEČ

V veljavi pa so tudi že spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi RS, ki jih je vlada sprejela zaradi razjasnitve določenih pojmov. Novela med drugim opredeljuje pojem kvalitetnega zavarovanja, skladno s tolmačenjem Banke Slovenije in uvaja prevajalno tabelo zaradi lažje razvrstitve podjetij v bonitetne razrede.

Novela Zakona o policiji (ZPol), ki bo začela veljati 20. junija, spreminja način izbire generalnega direktorja policije, ki ga po novem ne bo več treba nujno izbrati z javnim razpisom. Novela v nekaterih delih spreminja tudi policijska pooblastila - med drugim bo smel policist iz razlogov javne varnosti opraviti pregled osebe in stvari, ki jih ima ta pri sebi, če je na podlagi policistove neposredne zaznave podana utemeljena verjetnost, da ima oseba pri sebi predmete, ki bi jih bilo v skladu z zakonom treba zaseči.

V veljavi so spremembe in dopolnitve Zakona o javnih cestah (ZJC), ki uvajajo vinjete za krajše časovno obdobje. Nov vinjetni sistem bo začel predvidoma veljati 1. julija, cene vinjet pa bo določala uredba. Novela uvaja sedemdnevne, mesečne in letne vinjete, polletne pa ukinja. Skladno z uredbo bo cena za letno vinjeto znašala 95 evrov, za tedensko bo treba odšteti 15 evrov, o ceni mesečne vinjete pa bo dala odgovor medresorska skupina - gibala naj bi se med 30 in 35 evri.

Že naslednji dan po objavi je začel veljati Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP), ki uvaja subvencije za delavce, ki jih bodo podjetja poslala na čakanje. Z novim zakonom se želi ohraniti čim več delovnih mest. Gre za drugi interventni protikrizni ukrep po subvencioniranju skrajšanega delovnega časa. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPOMZO-1?

Besedilo Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) je od svoje objave leta 2003 doživelo že 9 posegov, zadnjega letos januarja.
Vse te spremembe in dopolnitve so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPOMZO-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 2003.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Med številnimi novostmi evropske zakonodaje, ki jih najdete v sistemu EURO IUS-INFO, vas še posebej opozarjamo na spremembe direktive o trgovanju s pravicami do emisije toplogrednih plinov.

Direktiva št. 2003/87/ES vzpostavlja sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov v Skupnosti, da bi pospešila zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko učinkovit način. Spremembe direktive predvidevajo strožjo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij, in sicer bodo morale vse države članice izvesti znatne naložbe za zmanjšanje intenzivnosti emisij CO2 iz svojih gospodarstev do leta 2020. VEČ
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Pretekli teden so bili objavljeni tudi nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Nova uredba o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij je bila sprejeta z namenom izvajanja evropske Uredbe št. 689/2008 v zvezi s sodelovanjem pri Rotterdamski konvenciji o določenih nevarnih kemikalijah in pesticidih v mednarodni trgovini.

Skladno z uredbo morajo Komisija ES in države članice skrbeti za tehnično pomoč, izmenjavo informacij in zadeve v zvezi z reševanjem sporov, sodelovanjem v pomožnih organih ter glasovanjem, izvozniki pa morajo skrbeti za pravilno označevanje nevarnih kemikalij oziroma obveščanje. Pravna oseba se za kršitve uredbe lahko kaznuje z globo v višini do 60.000 evrov. VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava izvedenca geodetske stroke:

Če se tožbeni zahtevek nanaša na ugotovitev obstoja lastninske pravice na delu parcele, je potrebno izvesti dokaz z izvedencem geodetske stroke, ki izdela ustrezen elaborat.  VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti:


6.6.2009 preračun plače
  valorizacijski količnik od 0,754 dalje
13.6.2009 zavarovalna vsota za odškodninsko terjatev
  mala BPD 1.000.000 EUR
1.5.2009 cene življenjskih potrebščin
  maj + 0,6%
 

 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom Britanska sodišča, EKČP in polje proste presoje izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Nad nami je zgolj modro nebo, kdaj v šali pravijo slovenski ustavni sodniki, ker je strop v preddverju razpravne dvorane obarvan modro. Le kaj pravijo britanski sodniki?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive dogodke z različnih pravnih področij: NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 2008 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane